(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Ochranná známka je označení, které umožňuje rozlišit shodné výrobky či služby různých výrobců, resp. poskytovatelů. Jako ochranná známka mohou být registrována zejména slova či slovní spojení, jména, písmena, čísla, loga, akronymy, kombinace písmen nebo čísel, slogany, piktogramy, obrázky, design, grafika, portréty, soubor písmen, slov a grafických prvků, etikety, viněty, prostorové (trojrozměrné) předměty, jako například zboží nebo jeho obaly, barvy nebo kombinace barev, znělky nebo muzikální fráze.

Ochranná známka je spojena vždy s konkrétním zbožím nebo službami, které jsou pod touto známkou poskytovány. Žádná ochranná známka nesmí být shodná, zaměnitelná nebo podobná již existující registrované ochranné známce v daném regionu. Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku známky výlučné právo užívat ochrannou známku, bránit třetím osobám užívat ji bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním jiným osobám (licence) nebo na ně právo na ochrannou známku převést (např. ji prodat). Registrace ochranné známky Vám zajistí ochranu investic do reklamy a propagace zboží či služeb společně s ochranou Vašeho dobrého jména.

Zápis ochranné známky platí 10 let ode dne podání přihlášky, platnost zápisu ochranné známky lze přitom na žádost jejího vlastníka každých 10 let obnovit.

Ochranná známka je klíčovým majetkem společnosti. Je základem pro obchodní vztahy se zákazníky a tvoří majoritní kapitál firmy, který může být dále využíván ve formě licencí, franchisingu nebo merchandisingu.