(+420) 566 621 759     Čeština  English language
 • označení, které nemůže být graficky znázorněno (např. zvukové znělky, speciální vůně, televizní přenos)
 • označení, které nemá způsobilost rozlišit výrobky nebo služby
 • označení, které je tvořeno výlučně ze značek nebo údajů sloužících v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty výrobků nebo služeb, z údajů o zeměpisném původu nebo o době výroby výrobku či poskytnutí služby
 • označení, které výlučně sestává ze značek nebo označení obvyklých v běžném jazyce nebo užívaných v dobré víře a v obchodních zvyklostech
 • označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu (tvar výrobku, který je obecně užíván nebo je podmíněn technickými vlastnostmi zboží)
 • označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům
 • označení, které může klamat veřejnost zejména o povaze, jakosti nebo zeměpisném původu výrobků nebo služeb (např. označení obsahující zeměpisný údaj, který neodpovídá skutečnému místu původu)
 • označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv (vyobrazení vlajek a znaků státní svrchovanosti, názvy mezinárodních organizací, které jsou takto chráněny na základě zvláštních mezinárodních smluv)
 • označení, které je shodné s ochrannou známkou dříve přihlášenou pro jinou osobu a pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby a dále označení obsahující prvky takové ochranné známky, které by mohly vést k záměně.
 • označení, které zasahuje do práv třetích osob, uplatněných řádně a včas podanými námitkami proti přihlášce ochranné známky.
 • označení, které není přihlašováno v dobré víře