ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.30                                                                                                                                       Září 2005

Statistické přejímky založené na principu rozvržení
priorit (APP) -
Část 2: Koordinované přejímací plány jedním
výběrem pro přejímku srovnáváním

ČSN
ISO 13448-2

01 0281

 

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) -
Part 2:
Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributes

Règles d‘échantillonnage pour acceptation fondées sur le principle d’attribution de priorités (APP) -
Partie 2: Plans d’échantillonnage simple coordinnés pour l’échantillonnage pour acceptation par attributs

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13448-2:2004. Mezinárodní norma ISO 13448-2:2004 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the International Standard ISO 13448-2:2004. The International Standard ISO 13448-2:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74047
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 2859-2 zavedena v ČSN ISO 2859-2:1992 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

ISO 2859-3 zavedena v ČSN ISO 2859-3:1993 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním - Část 3: Občasná přejímka

ISO 3534-2 zavedena v ČSN ISO 3534-2:1994 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

ISO 8258:1991 zavedena v ČSN ISO 8258:1994 (01 0271) Shewhartovy regulační diagramy

ISO 8422:1991 zavedena v ČSN ISO 8422:1994 (01 0259) Přejímací plány postupným výběrem při kontrole srovnáváním

ISO 9000:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9000:2001 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

ISO 13448-1 dosud nezavedena

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly k Úvodu a k článku 3.1.11 vloženy informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vratislav Horálek, DrSc., IČ 15949800

Technická normalizační komise: TNK 4 Aplikace statistických metod

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) -         ISO 13448-2
Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem
                              První vydání
pro přejímku srovnáváním                                                                                  
2004-12-15

ICS 03.120.30

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny, definice, značky a zkratky................................................................................................................................... 6

4          Volba ze systémů přejímacích plánů srovnáváním...................................................................................................... 7

5          Jakost dávky......................................................................................................................................................................... 8

6          Meze pro riziko další strany............................................................................................................................................... 9

7          Riziko kontrolující strany................................................................................................................................................... 12

8          Základní údaje................................................................................................................................................................... 12

9          Katalog přípustných přejímacích plánů......................................................................................................................... 12

10        Volba přejímacích plánů jedním výběrem pro dodavatele........................................................................................ 14

11        Volba přejímacích plánů jedním výběrem pro odběratele......................................................................................... 15

12        Výběrová kontrola pro hodnotu NQL = 0....................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Tabulky přejímacích plánů jedním výběrem pro kontrolu srovnáváním...................................... 16

Příloha B (informativní) Příklady použití v katalogu uvedených přípustných přejímacích plánů...................................... 43

Příloha C (informativní) Teoretické zdůvodnění........................................................................................................................ 46


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

ISO 13448-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC5 Statistické přejímky.

ISO 13448 se skládá z následujících částí se společným názvem Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP):

      Část 1: Směrnice pro přístup APP (princip rozvržení priorit)

      Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním


Strana 5

Úvod

Tato část ISO 13448 stanovuje přejímací plány jedním výběrem pro dávky kontrolované metodou srovnáváním. Všechny subjektivní a objektivní informace o způsobilosti dodavatele poskytnout požadovanou jakost včetně jakékoliv certifikace systému řízení jakosti*) podle ISO 9001 nebo rovnocenné normy, mohou být vzaty v úvahu odběratelem nebo třetí stranou při rozhodování o jeho přejímacím plánu, dovolujícím například při příznivé informaci menší rozsahy výběrů.

Tato část ISO 13448 je použitelná také v případě, kdy jsou na tutéž dávku aplikovány po sobě jdoucí výběrové kontroly různými stranami (tj. výrobcem, odběratelem a/nebo třetí stranou), přičemž jednotlivým stranám je umožněna nezávislá volba přejímacího plánu; vyžaduje se pouze koordinace těchto přejímacích plánů vzhledem k určitým specifickým požadavkům jako je riziko odběratele nebo riziko dodavatele. Tento přístup umožňuje každé straně organizovat kontrolu v souladu s vlastními možnostmi a výrazně snížit riziko, že různé strany získají protichůdné výsledky následkem variability vznikající při odběru vzorků.

1 Předmět normy

Tato část ISO 13448 stanovuje statistické přejímky srovnáváním a přejímací plány pro po sobě jdoucí nezávislé kontroly stejné dávky prováděné dodavatelem, odběratelem a/nebo třetí stranou.

Tato část ISO 13448 je určena pro

             kontrolu prováděnou dodavatelem (konečná kontrola, certifikace produktu na základě požadavku dodavatele);

      kontrolu prováděnou odběratelem (vstupní kontrola, dozor, statistická přejímka);

      kontrolu prováděnou třetí stranou.

Tato část ISO 13448 může být také aplikována, když je třeba pouze jedna kontrola.

Obsahuje katalog přejímacích plánů jedním výběrem, které jsou indexovány normativními mezemi jakosti (NQL).

Tato část ISO 13448 poskytuje výběrové postupy pro:

      hotové produkty;

      komponenty a kusové jednotky;

      operace;

      kusové jednotky a procesy, které je produkují;

      data a záznamy.

Statistické přejímky srovnáváním umožňují kontrolu izolované dávky nebo plynulé série dávek kusových produktů. Tyto postupy jsou použitelné, když je dána normativní mez jakosti (NQL) a ta je vyjádřena jako procento neshodných jednotek nebo jako neshody na 100 jednotek.

Tato část ISO 13448 poskytuje koordinovaný systém statistických přejímek pro dodavatele, odběratele a třetí stranu. Je použitelná také v případě, když dodavatel sám o sobě, nebo po dohodě s odběratelem, specifikuje ve smlouvě kritérium jakosti dávky formou NQL. V každém případě poskytuje ucelenou metodologii pro stanovení dávek jako vyhovujících a nevyhovujících pro odeslání nebo pro zamýšlené použití.-- Vynechaný text --