ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.30 Duben 2010

Statistické přejímky srovnáváním –
Systém s přejímacím číslem nula založený
na principu kreditu při řízení výstupní kvality

ČSN
ISO 18414

01 0279

 

Acceptance sampling procedures by attributes – Accept–zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing quality

Procédures d’échantillonnage par attributs pour acceptation – Systeme d’échantillonnage de tolérance zéro-défaut basé sur le principe de crédit pour le contrôle de la qualité a la sortie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18414:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Standard is the Czech version of the International Standard ISO 18414:2006. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Vratislav Horálek, DrSc., IČ 15949800

Technická normalizační komise: TNK 4 Aplikace statistických metod

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

MEZINÁRODNÍ NORMA

Statistické přejímky srovnáváním – ISO 18414
Systém s přejímacím číslem nula založený První vydání
na principu kreditu při řízení výstupní kvality 2006-01-15

ICS 03.120.30

Obsah

Strana

Předmluva 5

 1. Předmět normy 6

 2. Citované normativní dokumenty 6

 3. Termíny a definice 7

 4. Značky a zkratky termínů 7

 5. Nejhorší průměrná výstupní kvalita 7

 6. Princip kreditu 8

 7. Ošetření nepřijatých dávek 8

 8. Přejímací plány 9

 9. Přípravné operace 9

 10. Standardní postup 9

 11. Postup při spojitě probíhající kontrole 10

 12. Přerušení kontroly 10

Příloha A (informativní) Příklady rozsahů výběrů požadovaných pro přejímací plány
s přejímacím číslem nula založené na kreditu
12

Bibliografie 13

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech otázkách normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté
technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některého nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 18414 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69 Aplikace statistických metod, subkomisí SC 5 Statistické přejímky.

1 Předmět normy

1.1 Tato mezinárodní norma stanovuje systém výběrových schémat jedním výběrem při kontrole každé dávky v sérii založené na metodě srovnáváním. Všechny přejímací plány předloženého systému mají přejímací číslo rovné nule, tzn. dávka se nepřijímá, obsahuje-li výběr z ní jednu nebo více neshodných jednotek. Schémata závisí na vhodně definované nejhorší průměrné výstupní kvalitě (AOQL), jejíž hodnotu zvolí uživatel, přičemž není kladeno žádné omezení na volbu hodnoty AOQL nebo na rozsahy po sobě jdoucích dávek v sérii. Metodologie zaručuje, že celková průměrná kvalita přicházející k odběrateli nebo do obchodní sítě nebude v dlouhé časové posloupnosti přesahovat mez AOQL.

1.2 Výběrová schémata jsou zamýšlena tak, aby ovlivnila dodavatele – pomocí ekonomického a psycho-logického tlaku vyvolaného nepřijetím dávky a následnou ztrátou akumulovaného kreditu – pokusit se zachovat proces bez neshod, přičemž se zajišťuje – pomocí nejmenších dosažitelných rozsahů výběrů – aby dlouhodobé procento neshodných jednotek dodaných odběrateli nebo do obchodní sítě nepřesáhlo hodnotu AOQL. Tohoto cíle je dosaženo postupným snižováním rozsahu výběru v reakci na trvající dobrou kvalitu.

1.3 Výběrová schémata jsou navržena pro aplikaci na sérii dávek od každého jednotlivého dodavatele. Princip kreditu poskytuje:

 1. automatickou ochranu pro odběratele, je-li odhaleno zhoršení kvality, prostřednictvím celkové ztráty akumulovaného kreditu a návratem k relativně vysokému rozsahu výběru vždy při zjištění neshodné jednotky a ke stoprocentní kontrole

  1. první dávky, není-li přijata, nebo

  2. jakékoliv nepřijaté dávky, která bezprostředně následuje za nepřijatou dávkou;

 2. podnět ke snížení nákladů na odběr vzorků (formou postupného snižování požadovaného rozsahu výběru) při dosahování trvale dobré kvality.

1.4 Tato mezinárodní norma je navržena pro použití za následujících podmínek:

 1. tam, kde se má aplikovat kontrolní způsob na sérii dávek diskrétních jednotek, o kterých se předpokládá, že jsou identické a všechny jsou dodávány jedním výrobcem a jsou zhotoveny jedním výrobním procesem (existují-li různí výrobci nebo rozdílné výrobní procesy, předpokládá se, že tato mezinárodní norma bude aplikována na každou takovou situaci odděleně);

 2. tam, kde se uvažuje jeden nebo více znaků kvality takových produktů, přičemž všechny musí být klasifikovatelné jako shodné nebo neshodné;

 3. tam, kde chyba kontroly vzniklá při klasifikování stavu znaku(ů) kvality produktů je zanedbatelná;

 4. tam, kde kontrola je nedestruktivní.

Tato mezinárodní norma může být vhodná pro dozorové účely, protože řízení očekávané kvality jednotek pro obchodní síť s použitím nejmenších možných rozsahů výběrů a dlouhodobé řízení realizované nebo skutečné úrovně kvality v obchodní síti je dosahováno s jistotou bez ohledu na to, jak dlouhé nebo krátké jsou jednotlivé série od dodavatelů. Tato mezinárodní norma může být používána dodavateli/výrobci, nakupujícími/spotřebiteli a dozorovými agenturami, se záměrem poskytnout řízení očekávané kvality všech přijatých výrobků každého typu z každého zdroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.