Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - květen 2021

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
75 180/2021 Sb. 05.05.2021 01.06.2021 Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
75 181/2021 Sb. 05.05.2021 01.07.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
77 184/2021 Sb. 07.05.2021 03.06.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
77 185/2021 Sb. 07.05.2021 25.05.2021 Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5000 Kč
78 186/2021 Sb. 07.05.2021 26.05.2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
78 187/2021 Sb. 07.05.2021 26.05.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
79 188/2021 Sb. 07.05.2021 08.05.2021 Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
80 189/2021 Sb. 12.05.2021 01.07.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
80 190/2021 Sb. 12.05.2021 01.01.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
80 191/2021 Sb. 12.05.2021 01.07.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
80 192/2021 Sb. 12.05.2021 01.07.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
81 193/2021 Sb. 12.05.2021 12.05.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
81 194/2021 Sb. 12.05.2021 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
82 195/2021 Sb. 17.05.2021 20.05.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
82 196/2021 Sb. 17.05.2021 18.05.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
82 197/2021 Sb. 17.05.2021 01.07.2021 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
83 198/2021 Sb. 18.05.2021 19.05.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
84 199/2021 Sb. 21.05.2021 01.09.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
84 200/2021 Sb. 21.05.2021 01.09.2021 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
84 201/2021 Sb. 21.05.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
85 202/2021 Sb. 21.05.2021 01.01.2022 Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
86 203/2021 Sb. 26.05.2021 27.05.2021 Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
86 204/2021 Sb. 26.05.2021 01.01.2022 Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
86 205/2021 Sb. 26.05.2021 09.06.2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“
87 206/2021 Sb. 26.05.2021 26.05.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
88 207/2021 Sb. 26.05.2021 01.01.2022 Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
89 208/2021 Sb. 26.05.2021 01.07.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
89 209/2021 Sb. 26.05.2021 27.05.2021 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
90 210/2021 Sb. 31.05.2021 01.07.2021 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
90 211/2021 Sb. 31.05.2021 01.07.2021 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
90 212/2021 Sb. 31.05.2021 01.07.2021 Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
90 213/2021 Sb. 31.05.2021 01.07.2021 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Novelizované předpisy - květen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 34/2021 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 193/2021 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 174/2021 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 174/2021 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 90/2021 Sb.
38 110/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 174/2021 Sb.
73 196/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 180/2021 Sb.
61 146/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 174/2021 Sb.
102 308/2004 Sb. 24.05.2004 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 177/2021 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 90/2021 Sb.
79 239/2007 Sb. 01.10.2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 177/2021 Sb.
111 361/2007 Sb. 01.01.2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 195/2021 Sb.
115 378/2007 Sb. 31.12.2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 89/2021 Sb.
36 112/2008 Sb. 15.04.2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 177/2021 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 177/2021 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 34/2021 Sb.
104 318/2008 Sb. 01.09.2008 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 177/2021 Sb.
151 468/2008 Sb. 01.01.2009 Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky 198/2021 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 206/2021 Sb.
18 53/2009 Sb. 01.03.2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 177/2021 Sb.
145 455/2009 Sb. 01.01.2010 Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 206/2021 Sb.
32 86/2011 Sb. 20.07.2011 Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 137/2021 Sb.
15 39/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o dispenzární péči 179/2021 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 37/2021 Sb.
124 323/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 180/2021 Sb.
177 458/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 196/2021 Sb.
110 268/2014 Sb. 01.04.2015 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 90/2021 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 177/2021 Sb.
30 62/2015 Sb. 03.04.2015 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 187/2021 Sb.
36 73/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 177/2021 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 177/2021 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 177/2021 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 177/2021 Sb.
76 185/2015 Sb. 01.08.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 177/2021 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 177/2021 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 174/2021 Sb.
17 48/2017 Sb. 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 177/2021 Sb.
23 44/2018 Sb. 01.04.2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 177/2021 Sb.
140 330/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 177/2021 Sb.
140 330/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 177/2021 Sb.
140 331/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 177/2021 Sb.

Pozbylo účinnosti - květen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
27 54/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 89/2021 Sb.
27 55/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 89/2021 Sb.
30 61/2015 Sb. 03.04.2015 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 171/2021 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím