Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - srpen 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
86 235/2017 Sb. 04.08.2017 19.08.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
86 236/2017 Sb. 04.08.2017 19.08.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
86 237/2017 Sb. 04.08.2017 03.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
87 238/2017 Sb. 09.08.2017 01.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
87 239/2017 Sb. 09.08.2017 01.01.2018 Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
87 240/2017 Sb. 09.08.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
87 241/2017 Sb. 09.08.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
87 242/2017 Sb. 09.08.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
88 243/2017 Sb. 15.08.2017 01.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
88 244/2017 Sb. 15.08.2017 30.08.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
88 245/2017 Sb. 15.08.2017 15.08.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
89 246/2017 Sb. 18.08.2017 - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
89 247/2017 Sb. 18.08.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
89 248/2017 Sb. 18.08.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
89 249/2017 Sb. 18.08.2017 18.08.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
89 250/2017 Sb. 18.08.2017 01.07.2018 Zákon o elektronické identifikaci
89 251/2017 Sb. 18.08.2017 01.07.2018 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
89 252/2017 Sb. 18.08.2017 02.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
89 253/2017 Sb. 18.08.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
89 254/2017 Sb. 18.08.2017 01.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
89 255/2017 Sb. 18.08.2017 01.10.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
90 256/2017 Sb. 18.08.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
90 257/2017 Sb. 18.08.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
90 258/2017 Sb. 18.08.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
90 259/2017 Sb. 18.08.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
90 260/2017 Sb. 18.08.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
90 261/2017 Sb. 18.08.2017 16.11.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
90 262/2017 Sb. 18.08.2017 01.09.2017 Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
90 263/2017 Sb. 18.08.2017 01.10.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
90 264/2017 Sb. 18.08.2017 01.11.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
90 265/2017 Sb. 18.08.2017 01.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
91 266/2017 Sb. 18.08.2017 02.09.2017 Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
91 267/2017 Sb. 18.08.2017 01.09.2017 Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
92 268/2017 Sb. 22.08.2017 22.08.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
92 269/2017 Sb. 22.08.2017 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017
93 270/2017 Sb. 25.08.2017 01.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
94 271/2017 Sb. 25.08.2017 01.09.2017 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
95 272/2017 Sb. 28.08.2017 01.01.2018 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
95 273/2017 Sb. 28.08.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
95 274/2017 Sb. 28.08.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
96 275/2017 Sb. 28.08.2017 - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
97 276/2017 Sb. 30.08.2017 01.09.2017 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
97 277/2017 Sb. 30.08.2017 01.09.2017 Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
97 278/2017 Sb. 30.08.2017 01.09.2017 Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
98 279/2017 Sb. 30.08.2017 01.10.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
98 280/2017 Sb. 30.08.2017 01.10.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - srpen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 14/2017 Sb.
34 133/1985 Sb. 01.07.1986 Zákon České národní rady o požární ochraně 229/2016 Sb.
45 229/1991 Sb. 24.06.1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 193/2017 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 193/2017 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 229/2016 Sb.
66 327/1992 Sb. 30.06.1992 Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 216/2017 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 254/2017 Sb.
33 102/1994 Sb. 27.05.1994 Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 216/2017 Sb.
6 31/1995 Sb. 24.02.1995 Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 214/2017 Sb.
6 22/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 265/2017 Sb.
74 258/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 193/2017 Sb.
58 143/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 262/2017 Sb.
87 231/2001 Sb. 04.07.2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 14/2017 Sb.
98 256/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 193/2017 Sb.
104 274/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 193/2017 Sb.
168 449/2001 Sb. 01.07.2002 Zákon o myslivosti 193/2017 Sb.
4 6/2002 Sb. 01.04.2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 14/2017 Sb.
52 119/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 229/2016 Sb.
57 139/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 193/2017 Sb.
118 323/2002 Sb. 19.07.2002 Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 233/2017 Sb.
130 370/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva 179/2017 Sb.
152 458/2003 Sb. 01.01.2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů 213/2017 Sb.
30 95/2004 Sb. 02.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 201/2017 Sb.
30 96/2004 Sb. 01.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 201/2017 Sb.
106 326/2004 Sb. 31.05.2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 193/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 229/2016 Sb.
34 107/2005 Sb. 08.03.2005 Vyhláška o školním stravování 210/2017 Sb.
1 2/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 238/2017 Sb.
55 159/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o střetu zájmů 14/2017 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 268/2017 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 193/2017 Sb.
94 278/2008 Sb. 14.08.2008 Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 178/2017 Sb.
41 108/2011 Sb. 01.05.2011 Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 236/2017 Sb.
110 315/2011 Sb. 01.01.2012 Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E 220/2017 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 193/2017 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 14/2017 Sb.
109 306/2012 Sb. 01.10.2012 Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 244/2017 Sb.
91 229/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 229/2016 Sb.
149 377/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 229/2017 Sb.
126 313/2014 Sb. 29.12.2014 Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech 211/2017 Sb.
134 341/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 235/2017 Sb.
84 206/2015 Sb. 04.09.2015 Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 229/2016 Sb.
144 340/2015 Sb. 01.07.2016 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 249/2017 Sb.
10 27/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 270/2017 Sb.
36 90/2016 Sb. 15.04.2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 265/2017 Sb.
139 353/2016 Sb. 31.10.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 243/2017 Sb.
184 457/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 232/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - srpen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím