Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - září 2021

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
143 323/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
143 324/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
143 325/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon o elektronizaci zdravotnictví
143 326/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
143 327/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
143 328/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
143 329/2021 Sb. 08.09.2021 01.10.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
143 330/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
144 331/2021 Sb. 08.09.2021 01.01.2022 Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
144 332/2021 Sb. 08.09.2021 - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
145 333/2021 Sb. 13.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
145 334/2021 Sb. 13.09.2021 01.11.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
146 335/2021 Sb. 13.09.2021 14.09.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
147 336/2021 Sb. 13.09.2021 14.09.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
147 337/2021 Sb. 13.09.2021 22.09.2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
147 338/2021 Sb. 13.09.2021 05.10.2021 Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč
148 339/2021 Sb. 17.09.2021 17.09.2021 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
149 340/2021 Sb. 21.09.2021 01.01.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
149 341/2021 Sb. 21.09.2021 01.01.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
150 342/2021 Sb. 21.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
150 343/2021 Sb. 21.09.2021 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021
151 344/2021 Sb. 24.09.2021 24.09.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
152 345/2021 Sb. 24.09.2021 01.10.2021 Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
153 346/2021 Sb. 24.09.2021 07.10.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
154 347/2021 Sb. 30.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předp
154 348/2021 Sb. 30.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
154 349/2021 Sb. 30.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
154 350/2021 Sb. 30.09.2021 01.10.2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
154 351/2021 Sb. 30.09.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
154 352/2021 Sb. 30.09.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
155 353/2021 Sb. 30.09.2021 01.10.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
155 354/2021 Sb. 30.09.2021 01.10.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
156 355/2021 Sb. 30.09.2021 - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
157 356/2021 Sb. 30.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
157 357/2021 Sb. 30.09.2021 01.01.2022 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Novelizované předpisy - září 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 353/2021 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 300/2021 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 329/2021 Sb.
1 2/1993 Sb. 28.12.1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 295/2021 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 353/2021 Sb.
27 96/1993 Sb. 01.04.1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 353/2021 Sb.
14 42/1994 Sb. 21.03.1994 Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 353/2021 Sb.
18 87/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 353/2021 Sb.
54 156/1998 Sb. 01.09.1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 299/2021 Sb.
137 474/2000 Sb. 01.01.2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva 312/2021 Sb.
73 196/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 318/2021 Sb.
69 208/2004 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 291/2021 Sb.
84 256/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 353/2021 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 300/2021 Sb.
4 13/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 200/2021 Sb.
4 14/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání 271/2021 Sb.
4 16/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o organizaci školního roku 200/2021 Sb.
11 48/2005 Sb. 25.01.2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 271/2021 Sb.
34 107/2005 Sb. 08.03.2005 Vyhláška o školním stravování 272/2021 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 344/2021 Sb.
39 118/2006 Sb. 31.03.2006 Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou 336/2021 Sb.
115 313/2010 Sb. 15.11.2010 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 303/2021 Sb.
188 503/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 299/2021 Sb.
106 277/2013 Sb. 01.11.2013 Zákon o směnárenské činnosti 353/2021 Sb.
105 247/2014 Sb. 14.11.2014 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 329/2021 Sb.
2 3/2015 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 200/2021 Sb.
13 31/2016 Sb. 29.01.2016 Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 199/2021 Sb.
36 90/2016 Sb. 15.04.2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 299/2021 Sb.
100 257/2016 Sb. 01.12.2016 Zákon o spotřebitelském úvěru 353/2021 Sb.
117 300/2016 Sb. 06.10.2016 Zákon o centrální evidenci účtů 353/2021 Sb.
139 353/2016 Sb. 31.10.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 200/2021 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 322/2021 Sb.
129 370/2017 Sb. 13.01.2018 Zákon o platebním styku 353/2021 Sb.
217 525/2020 Sb. 01.01.2021 Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů 335/2021 Sb.

Pozbylo účinnosti - září 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
97 273/1998 Sb. 30.11.1998 Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv 309/2021 Sb.
137 475/2000 Sb. 01.01.2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv 309/2021 Sb.
114 281/2014 Sb. 02.12.2014 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 350/2021 Sb.
145 358/2020 Sb. 01.09.2020 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 313/2021 Sb.
151 372/2020 Sb. 30.09.2020 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 314/2021 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím