Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - srpen 2018

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
78 149/2018 Sb. 02.08.2018 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
78 150/2018 Sb. 02.08.2018 02.08.2018 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
79 151/2018 Sb. 03.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
80 152/2018 Sb. 03.08.2018 18.08.2018 Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
80 153/2018 Sb. 03.08.2018 18.08.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
80 154/2018 Sb. 03.08.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
81 155/2018 Sb. 09.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
81 156/2018 Sb. 09.08.2018 05.09.2018 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018
81 157/2018 Sb. 09.08.2018 05.09.2018 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018
82 158/2018 Sb. 09.08.2018 24.08.2018 Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části
82 159/2018 Sb. 09.08.2018 - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
83 160/2018 Sb. 09.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
83 161/2018 Sb. 09.08.2018 01.09.2018 Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
83 162/2018 Sb. 09.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
84 163/2018 Sb. 09.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
85 164/2018 Sb. 14.08.2018 01.09.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
85 165/2018 Sb. 14.08.2018 01.09.2019 Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
85 166/2018 Sb. 14.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
86 167/2018 Sb. 16.08.2018 01.09.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
86 168/2018 Sb. 16.08.2018 31.08.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
86 169/2018 Sb. 16.08.2018 31.08.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
87 170/2018 Sb. 16.08.2018 01.12.2018 Zákon o distribuci pojištění a zajištění
87 171/2018 Sb. 16.08.2018 01.12.2018 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
88 172/2018 Sb. 16.08.2018 01.09.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
88 173/2018 Sb. 16.08.2018 01.12.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
88 174/2018 Sb. 16.08.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
88 175/2018 Sb. 16.08.2018 31.08.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
88 176/2018 Sb. 16.08.2018 01.11.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
88 177/2018 Sb. 16.08.2018 01.09.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
88 178/2018 Sb. 16.08.2018 16.08.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
88 179/2018 Sb. 16.08.2018 16.08.2018 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
88 180/2018 Sb. 16.08.2018 16.08.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
88 181/2018 Sb. 16.08.2018 01.10.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
88 182/2018 Sb. 16.08.2018 01.10.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
89 183/2018 Sb. 23.08.2018 01.09.2018 Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
90 184/2018 Sb. 23.08.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
90 185/2018 Sb. 23.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
90 186/2018 Sb. 23.08.2018 23.08.2018 Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
91 187/2018 Sb. 29.08.2018 01.09.2018 Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
91 188/2018 Sb. 29.08.2018 30.09.2018 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019
92 189/2018 Sb. 29.08.2018 01.09.2018 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
92 190/2018 Sb. 29.08.2018 01.09.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
93 191/2018 Sb. 31.08.2018 01.09.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
94 192/2018 Sb. 31.08.2018 01.09.2018 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Novelizované předpisy - srpen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 178/2018 Sb.
80 395/1992 Sb. 13.08.1992 Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 142/2018 Sb.
79 266/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o dráhách 169/2018 Sb.
20 90/1995 Sb. 01.08.1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 300/2017 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 191/2018 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 169/2018 Sb.
31 82/1998 Sb. 15.05.1998 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 178/2018 Sb.
46 134/1998 Sb. 01.07.1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 143/2018 Sb.
38 128/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o obcích (obecní zřízení) 175/2018 Sb.
48 152/2000 Sb. 16.06.2000 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 185/2018 Sb.
71 233/2000 Sb. 01.08.2000 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. 185/2018 Sb.
27 59/2002 Sb. 13.02.2002 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 185/2018 Sb.
133 409/2003 Sb. 01.12.2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 185/2018 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 101/2017 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 167/2018 Sb.
4 13/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 145/2018 Sb.
4 14/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání 151/2018 Sb.
11 48/2005 Sb. 25.01.2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 140/2018 Sb.
20 74/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání 163/2018 Sb.
59 154/2005 Sb. 01.05.2005 Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 138/2018 Sb.
125 364/2005 Sb. 19.09.2005 Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) 162/2018 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 169/2018 Sb.
63 184/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 169/2018 Sb.
105 340/2006 Sb. 03.07.2006 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 180/2018 Sb.
146 449/2006 Sb. 01.10.2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 166/2018 Sb.
39 98/2007 Sb. 09.05.2007 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 136/2018 Sb.
33 105/2008 Sb. 01.04.2008 Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 155/2018 Sb.
56 185/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 153/2018 Sb.
135 416/2009 Sb. 27.11.2009 Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 169/2018 Sb.
10 31/2010 Sb. 18.02.2010 Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 164/2018 Sb.
71 211/2010 Sb. 31.08.2010 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 144/2018 Sb.
69 201/2012 Sb. 01.09.2012 Zákon o ochraně ovzduší 172/2018 Sb.
103 294/2012 Sb. 01.09.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 185/2018 Sb.
151 415/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 190/2018 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 178/2018 Sb.
118 311/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 177/2018 Sb.
128 319/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády 136/2018 Sb.
67 162/2015 Sb. 01.07.2015 Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 124/2018 Sb.
53 137/2016 Sb. 01.09.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 168/2018 Sb.
68 178/2016 Sb. 01.09.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 101/2017 Sb.
68 178/2016 Sb. 01.09.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 167/2018 Sb.
98 251/2016 Sb. 01.07.2017 Zákon o některých přestupcích 178/2018 Sb.
108 280/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 151/2018 Sb.
109 282/2016 Sb. 20.09.2016 Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 160/2018 Sb.
20 59/2017 Sb. 01.03.2018 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 178/2018 Sb.
39 101/2017 Sb. 01.09.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 167/2018 Sb.
158 446/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 87/2018 Sb.
162 455/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018 150/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - srpen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
162 432/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 183/2018 Sb.
69 195/2003 Sb. 01.07.2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 183/2018 Sb.
210 620/2004 Sb. 01.01.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. 183/2018 Sb.
13 28/2006 Sb. 01.03.2006 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let 136/2018 Sb.
49 146/2006 Sb. 14.04.2006 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let 136/2018 Sb.
100 323/2009 Sb. 21.09.2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů 136/2018 Sb.
117 336/2011 Sb. 21.12.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů 183/2018 Sb.
73 208/2012 Sb. 04.07.2012 Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 187/2018 Sb.
131 351/2012 Sb. 01.11.2012 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv 189/2018 Sb.
40 93/2014 Sb. 12.06.2014 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 187/2018 Sb.
40 100/2016 Sb. 21.04.2016 Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let 136/2018 Sb.
153 429/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 192/2018 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Seminář 2018 - EviNor
X

Praktické ukázky programu EviNor, aktualizace a řízení norem. Tři termíny, dvě místa.

Vyberte si místo:
Ostrava Hamry n. S.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím