Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - květen 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
81 223/2020 Sb. 01.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření
81 224/2020 Sb. 01.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření
82 225/2020 Sb. 04.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení krizového opatření
82 226/2020 Sb. 04.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření
82 227/2020 Sb. 04.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení krizového opatření
83 228/2020 Sb. 06.05.2020 06.05.2020 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
83 229/2020 Sb. 06.05.2020 07.05.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
83 230/2020 Sb. 06.05.2020 06.05.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
83 231/2020 Sb. 06.05.2020 01.06.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
84 232/2020 Sb. 07.05.2020 07.05.2020 Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
84 233/2020 Sb. 07.05.2020 07.05.2020 Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
85 234/2020 Sb. 07.05.2020 08.05.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
86 235/2020 Sb. 07.05.2020 11.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 521 o přijetí krizového opatření
87 236/2020 Sb. 11.05.2020 14.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření
88 237/2020 Sb. 12.05.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
88 238/2020 Sb. 12.05.2020 01.07.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
88 239/2020 Sb. 12.05.2020 26.05.2020 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
89 240/2020 Sb. 12.05.2020 12.05.2020 Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
89 241/2020 Sb. 12.05.2020 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
89 242/2020 Sb. 12.05.2020 12.05.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
90 243/2020 Sb. 13.05.2020 13.05.2020 Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
90 244/2020 Sb. 13.05.2020 01.07.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
90 245/2020 Sb. 13.05.2020 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
90 246/2020 Sb. 13.05.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
91 247/2020 Sb. 19.05.2020 19.05.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
91 248/2020 Sb. 19.05.2020 19.05.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
91 249/2020 Sb. 19.05.2020 19.05.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
91 250/2020 Sb. 19.05.2020 01.07.2020 Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
92 251/2020 Sb. 22.05.2020 01.07.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
92 252/2020 Sb. 22.05.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
92 253/2020 Sb. 22.05.2020 22.05.2020 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
93 254/2020 Sb. 27.05.2020 27.05.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
94 255/2020 Sb. 27.05.2020 27.05.2020 Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
94 256/2020 Sb. 27.05.2020 01.06.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Novelizované předpisy - květen 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 114/2020 Sb.
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 253/2020 Sb.
104 551/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 206/2020 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 255/2020 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 119/2020 Sb.
58 280/1992 Sb. 01.07.1992 Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 206/2020 Sb.
118 589/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 255/2020 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 231/2020 Sb.
130 634/1992 Sb. 31.12.1992 Zákon o ochraně spotřebitele 205/2020 Sb.
1 2/1993 Sb. 28.12.1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 253/2020 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 205/2020 Sb.
5 15/1998 Sb. 01.04.1998 Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 119/2020 Sb.
39 107/1999 Sb. 01.07.1999 Zákon o jednacím řádu Senátu 168/2020 Sb.
53 159/1999 Sb. 01.10.2000 Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 113/2020 Sb.
64 211/2000 Sb. 21.07.2000 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 113/2020 Sb.
73 248/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podpoře regionálního rozvoje 113/2020 Sb.
74 258/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 205/2020 Sb.
64 164/2001 Sb. 18.06.2001 Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 205/2020 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 229/2020 Sb.
63 190/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dluhopisech 119/2020 Sb.
84 256/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 119/2020 Sb.
102 308/2004 Sb. 24.05.2004 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 217/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 119/2020 Sb.
133 378/2005 Sb. 01.10.2005 Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) 113/2020 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 119/2020 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 255/2020 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 366/2019 Sb.
79 239/2007 Sb. 01.10.2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 217/2020 Sb.
95 289/2007 Sb. 23.11.2007 Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 181/2020 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 217/2020 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 114/2020 Sb.
70 233/2009 Sb. 01.08.2009 Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 200/2020 Sb.
128 395/2009 Sb. 01.02.2010 Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 254/2020 Sb.
131 373/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o specifických zdravotních službách 205/2020 Sb.
146 418/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 114/2020 Sb.
149 427/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o doplňkovém penzijním spoření 119/2020 Sb.
183 481/2012 Sb. 02.01.2013 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 121/2020 Sb.
94 240/2013 Sb. 19.08.2013 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 119/2020 Sb.
96 247/2013 Sb. 19.08.2013 Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 201/2020 Sb.
136 346/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 325/2019 Sb.
166 426/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 326/2019 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 205/2020 Sb.
76 185/2015 Sb. 01.08.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 217/2020 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 217/2020 Sb.
96 245/2016 Sb. 29.07.2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 324/2019 Sb.
139 353/2016 Sb. 31.10.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 233/2020 Sb.
151 424/2017 Sb. 03.01.2018 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 327/2019 Sb.
87 170/2018 Sb. 01.12.2018 Zákon o distribuci pojištění a zajištění 119/2020 Sb.
92 218/2019 Sb. 01.09.2019 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 256/2020 Sb.
140 330/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 217/2020 Sb.
140 331/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 217/2020 Sb.
31 71/2020 Sb. 12.03.2020 Usnesení vlády České republiky č. 198 o přijetí krizového opatření 226/2020 Sb.
32 79/2020 Sb. 13.03.2020 Usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 227/2020 Sb.
45 127/2020 Sb. 23.03.2020 Usnesení vlády České republiky č. 280 o přijetí krizového opatření 236/2020 Sb.
48 133/2020 Sb. 27.03.2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 230/2020 Sb.
48 133/2020 Sb. 27.03.2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 255/2020 Sb.
59 159/2020 Sb. 15.04.2020 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 234/2020 Sb.

Pozbylo účinnosti - květen 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
31 73/2020 Sb. 12.03.2020 Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření 225/2020 Sb.
58 158/2020 Sb. 09.04.2020 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 227/2020 Sb.
70 193/2020 Sb. 27.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 443 o přijetí krizového opatření 222/2020 Sb.
70 195/2020 Sb. 27.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření 224/2020 Sb.
70 197/2020 Sb. 27.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření 220/2020 Sb.
72 204/2020 Sb. 27.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 462 o přijetí krizového opatření 235/2020 Sb.
80 222/2020 Sb. 01.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření 226/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím