Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - prosinec 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
143 403/2017 Sb. 04.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
143 404/2017 Sb. 04.12.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
144 405/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
145 406/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
145 407/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
145 408/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
145 409/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
146 410/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
146 411/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
146 412/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
146 413/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
146 414/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
146 415/2017 Sb. 07.12.2017 01.01.2018 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
147 416/2017 Sb. 08.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
148 417/2017 Sb. 08.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
148 418/2017 Sb. 08.12.2017 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
148 419/2017 Sb. 08.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
149 420/2017 Sb. 11.12.2017 01.01.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
149 421/2017 Sb. 11.12.2017 01.01.2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
149 422/2017 Sb. 11.12.2017 11.12.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
150 423/2017 Sb. 11.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
151 424/2017 Sb. 11.12.2017 03.01.2018 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
152 425/2017 Sb. 11.12.2017 15.12.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
152 426/2017 Sb. 11.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
152 427/2017 Sb. 11.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
152 428/2017 Sb. 11.12.2017 26.12.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
153 429/2017 Sb. 13.12.2017 01.01.2018 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
154 430/2017 Sb. 14.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
154 431/2017 Sb. 14.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018
154 432/2017 Sb. 14.12.2017 14.12.2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
154 433/2017 Sb. 14.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
155 434/2017 Sb. 14.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
155 435/2017 Sb. 14.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
156 436/2017 Sb. 15.12.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
157 437/2017 Sb. 15.12.2017 01.02.2018 Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
157 438/2017 Sb. 15.12.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
157 439/2017 Sb. 15.12.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
157 440/2017 Sb. 15.12.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
158 441/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
158 442/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
158 443/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
158 444/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
158 445/2017 Sb. 15.12.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
158 446/2017 Sb. 15.12.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
158 447/2017 Sb. 15.12.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti
159 448/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
160 449/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
160 450/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
160 451/2017 Sb. 15.12.2017 01.01.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
161 452/2017 Sb. 20.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
162 453/2017 Sb. 20.12.2017 20.12.2017 Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
162 454/2017 Sb. 20.12.2017 13.01.2018 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
162 455/2017 Sb. 20.12.2017 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
163 456/2017 Sb. 21.12.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
164 457/2017 Sb. 21.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
165 458/2017 Sb. 21.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
165 459/2017 Sb. 21.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
165 460/2017 Sb. 21.12.2017 21.12.2017 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti
166 461/2017 Sb. 22.12.2017 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
167 462/2017 Sb. 22.12.2017 06.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
167 463/2017 Sb. 22.12.2017 01.01.2018 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
167 464/2017 Sb. 22.12.2017 01.01.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
167 465/2017 Sb. 22.12.2017 01.01.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
168 466/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
168 467/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
168 468/2017 Sb. 28.12.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
169 469/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
169 470/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
170 471/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
170 472/2017 Sb. 28.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
170 473/2017 Sb. 28.12.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
171 474/2017 Sb. 29.12.2017 01.01.2018 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
172 475/2017 Sb. 29.12.2017 29.12.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
172 476/2017 Sb. 29.12.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
1 1/2018 Sb. 05.01.2018 13.01.2018 Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
2 2/2018 Sb. 09.01.2018 15.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
2 3/2018 Sb. 09.01.2018 24.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
3 4/2018 Sb. 09.01.2018 01.02.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
3 5/2018 Sb. 09.01.2018 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018
3 6/2018 Sb. 09.01.2018 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
4 7/2018 Sb. 11.01.2018 13.01.2018 Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Novelizované předpisy - prosinec 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
56 99/1963 Sb. 01.04.1964 Občanský soudní řád 365/2017 Sb.
74 388/1991 Sb. 04.10.1991 Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky 367/2017 Sb.
104 553/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o obecní policii 248/2017 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 200/2017 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 293/2017 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 145/2017 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 297/2017 Sb.
43 166/1993 Sb. 01.07.1993 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 325/2017 Sb.
71 283/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o státním zastupitelství 325/2017 Sb.
49 153/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky 325/2017 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 299/2017 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 200/2017 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 407/2017 Sb.
25 79/1996 Sb. 19.04.1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení 419/2017 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 200/2017 Sb.
85 252/1997 Sb. 12.11.1997 Zákon o zemědělství 299/2017 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 200/2017 Sb.
46 134/1998 Sb. 01.07.1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 354/2017 Sb.
57 168/1999 Sb. 30.07.1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 293/2017 Sb.
71 205/1999 Sb. 23.09.1999 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 417/2017 Sb.
111 349/1999 Sb. 28.02.2000 Zákon o Veřejném ochránci práv 198/2017 Sb.
111 349/1999 Sb. 28.02.2000 Zákon o Veřejném ochránci práv 365/2017 Sb.
111 359/1999 Sb. 01.04.2000 Zákon o sociálně=právní ochraně dětí 200/2017 Sb.
35 115/2000 Sb. 10.05.2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 197/2017 Sb.
48 152/2000 Sb. 16.06.2000 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 475/2017 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 367/2017 Sb.
71 233/2000 Sb. 01.08.2000 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 234/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. 475/2017 Sb.
73 243/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 260/2017 Sb.
73 248/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podpoře regionálního rozvoje 367/2017 Sb.
161 428/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 448/2017 Sb.
27 59/2002 Sb. 13.02.2002 Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 475/2017 Sb.
56 130/2002 Sb. 01.07.2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 367/2017 Sb.
61 147/2002 Sb. 01.06.2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 299/2017 Sb.
61 150/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon soudní řád správní 365/2017 Sb.
92 244/2002 Sb. 01.07.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 419/2017 Sb.
102 281/2002 Sb. 28.06.2002 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 253/2017 Sb.
164 474/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 379/2017 Sb.
174 500/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 441/2017 Sb.
174 501/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 442/2017 Sb.
181 525/2002 Sb. 01.01.2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 450/2017 Sb.
121 361/2003 Sb. 01.01.2006 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 247/2017 Sb.
133 409/2003 Sb. 01.12.2003 Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 475/2017 Sb.
160 495/2003 Sb. 01.01.2004 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN=10) 464/2017 Sb.
65 197/2004 Sb. 23.04.2004 Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 419/2017 Sb.
106 326/2004 Sb. 31.05.2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 299/2017 Sb.
143 435/2004 Sb. 01.10.2004 Zákon o zaměstnanosti 327/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 299/2017 Sb.
11 49/2005 Sb. 25.01.2005 Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN=O=3) 465/2017 Sb.
94 251/2005 Sb. 01.07.2005 Zákon o inspekci práce 327/2017 Sb.
143 412/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 256/2017 Sb.
179 522/2005 Sb. 01.01.2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 360/2017 Sb.
17 36/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 409/2017 Sb.
37 108/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o sociálních službách 200/2017 Sb.
163 499/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o dokumentaci staveb 405/2017 Sb.
164 505/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 387/2017 Sb.
174 537/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem 355/2017 Sb.
184 567/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 286/2017 Sb.
16 54/2008 Sb. 25.02.2008 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 413/2017 Sb.
25 84/2008 Sb. 11.03.2008 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 414/2017 Sb.
36 112/2008 Sb. 15.04.2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 426/2017 Sb.
104 318/2008 Sb. 01.09.2008 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 425/2017 Sb.
58 198/2009 Sb. 01.09.2009 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 365/2017 Sb.
116 364/2009 Sb. 20.10.2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 412/2017 Sb.
124 383/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 274/2017 Sb.
124 383/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 398/2017 Sb.
133 410/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 273/2017 Sb.
133 410/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 397/2017 Sb.
38 105/2010 Sb. 01.05.2010 Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 423/2017 Sb.
69 206/2010 Sb. 01.01.2011 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 451/2017 Sb.
100 270/2010 Sb. 05.10.2010 Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 411/2017 Sb.
143 401/2010 Sb. 01.01.2011 Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 330/2017 Sb.
20 55/2011 Sb. 14.03.2011 Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 391/2017 Sb.
115 329/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 301/2017 Sb.
122 350/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 299/2017 Sb.
136 388/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 408/2017 Sb.
22 57/2012 Sb. 28.02.2012 Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu 476/2017 Sb.
44 117/2012 Sb. 06.04.2012 Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 476/2017 Sb.
76 215/2012 Sb. 28.06.2012 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 476/2017 Sb.
87 257/2012 Sb. 01.09.2012 Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů 472/2017 Sb.
103 294/2012 Sb. 01.09.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 475/2017 Sb.
119 327/2012 Sb. 01.11.2012 Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 428/2017 Sb.
125 341/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu 476/2017 Sb.
151 415/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 452/2017 Sb.
154 425/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 476/2017 Sb.
176 470/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 458/2017 Sb.
61 133/2013 Sb. 01.06.2013 Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání 467/2017 Sb.
124 323/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek 459/2017 Sb.
139 351/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 434/2017 Sb.
173 441/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 457/2017 Sb.
183 474/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 476/2017 Sb.
3 5/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 466/2017 Sb.
67 163/2014 Sb. 07.08.2014 Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 392/2017 Sb.
110 268/2014 Sb. 01.04.2015 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 366/2017 Sb.
124 307/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 312/2017 Sb.
125 312/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 396/2017 Sb.
7 9/2015 Sb. 01.02.2015 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 80/2017 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 427/2017 Sb.
130 306/2015 Sb. 01.12.2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 386/2017 Sb.
10 27/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 416/2017 Sb.
65 169/2016 Sb. 01.10.2016 Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 405/2017 Sb.
66 172/2016 Sb. 01.10.2016 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 471/2017 Sb.
22 66/2017 Sb. 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 290/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - prosinec 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím