Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - březen 2022

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
23 41/2022 Sb. 07.03.2022 01.04.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
23 42/2022 Sb. 07.03.2022 - Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
24 43/2022 Sb. 02.03.2022 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 147 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022
24 44/2022 Sb. 02.03.2022 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 148 o přijetí krizového opatření
25 45/2022 Sb. 04.03.2022 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 161 o přijetí krizového opatření
26 46/2022 Sb. 09.03.2022 10.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb.
27 47/2022 Sb. 11.03.2022 12.03.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
27 48/2022 Sb. 11.03.2022 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
28 49/2022 Sb. 15.03.2022 01.04.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
28 50/2022 Sb. 15.03.2022 30.03.2022 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
29 51/2022 Sb. 15.03.2022 01.04.2022 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
29 52/2022 Sb. 15.03.2022 01.04.2022 Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
30 53/2022 Sb. 15.03.2022 15.03.2022 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
30 54/2022 Sb. 15.03.2022 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů
31 55/2022 Sb. 18.03.2022 19.03.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
31 56/2022 Sb. 18.03.2022 01.04.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.
32 57/2022 Sb. 18.03.2022 19.03.2022 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
33 58/2022 Sb. 18.03.2022 01.04.2022 Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
34 59/2022 Sb. 16.03.2022 17.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 208 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb.
35 60/2022 Sb. 21.03.2022 01.07.2022 Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
35 61/2022 Sb. 21.03.2022 22.03.2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
35 62/2022 Sb. 21.03.2022 01.04.2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
35 63/2022 Sb. 21.03.2022 01.04.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
35 64/2022 Sb. 21.03.2022 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
36 65/2022 Sb. 21.03.2022 21.03.2022 Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
36 66/2022 Sb. 21.03.2022 21.03.2022 Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
36 67/2022 Sb. 21.03.2022 21.03.2022 Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
37 68/2022 Sb. 24.03.2022 01.04.2022 Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
37 69/2022 Sb. 24.03.2022 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022
38 70/2022 Sb. 24.03.2022 25.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 236 o přijetí krizového opatření
39 71/2022 Sb. 28.03.2022 29.03.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
40 72/2022 Sb. 31.03.2022 01.04.2022 Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
41 73/2022 Sb. 31.03.2022 11.04.2022 Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
41 74/2022 Sb. 31.03.2022 01.07.2022 Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
42 75/2022 Sb. 31.03.2022 01.04.2022 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
42 76/2022 Sb. 31.03.2022 01.04.2022 Usnesení vlády České republiky č. 254 o přijetí krizového opatření
42 77/2022 Sb. 31.03.2022 31.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 256 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Novelizované předpisy - březen 2022

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
8 23/1994 Sb. 09.02.1994 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 71/2022 Sb.
36 104/1997 Sb. 07.05.1997 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 49/2022 Sb.
59 161/2005 Sb. 01.05.2005 Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 37/2022 Sb.
37 110/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o životním a existenčním minimu 75/2022 Sb.
123 388/2006 Sb. 01.09.2006 Vyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích 23/2022 Sb.
164 505/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 34/2022 Sb.
73 228/2008 Sb. 01.07.2008 Vyhláška o registraci léčivých přípravků 27/2022 Sb.
149 432/2010 Sb. 01.01.2011 Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 61/2022 Sb.
177 462/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 41/2022 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 33/2022 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 33/2022 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 33/2022 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 33/2022 Sb.
58 136/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 62/2022 Sb.
67 162/2015 Sb. 01.07.2015 Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 63/2022 Sb.
76 185/2015 Sb. 01.08.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 32/2022 Sb.
90 231/2016 Sb. 01.08.2016 Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 56/2022 Sb.
155 315/2018 Sb. 20.12.2018 Vyhláška o strategickém hlukovém mapování 55/2022 Sb.
1 1/2019 Sb. 01.07.2019 Nařízení vlády o oborech státní služby 62/2022 Sb.
63 148/2019 Sb. 01.07.2019 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 33/2022 Sb.
140 330/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 33/2022 Sb.
140 331/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 33/2022 Sb.
232 565/2020 Sb. 01.01.2021 Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 40/2022 Sb.
232 565/2020 Sb. 01.01.2021 Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 40/2022 Sb.
222 511/2021 Sb. 01.01.2022 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 47/2022 Sb.
24 43/2022 Sb. 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 147 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 77/2022 Sb.
24 44/2022 Sb. 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 148 o přijetí krizového opatření 46/2022 Sb.
24 44/2022 Sb. 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 148 o přijetí krizového opatření 59/2022 Sb.

Pozbylo účinnosti - březen 2022

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
81 194/2013 Sb. 01.08.2013 Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 38/2022 Sb.
24 44/2022 Sb. 04.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 148 o přijetí krizového opatření 70/2022 Sb.
26 46/2022 Sb. 10.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 70/2022 Sb.
34 59/2022 Sb. 17.03.2022 Usnesení vlády České republiky č. 208 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 70/2022 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.