Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - prosinec 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
201 490/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
202 491/2020 Sb. 02.12.2020 03.12.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
202 492/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
202 493/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
202 494/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
203 495/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
203 496/2020 Sb. 02.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
203 497/2020 Sb. 02.12.2020 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
204 499/2020 Sb. 30.12.2020 07.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření
205 501/2020 Sb. 04.12.2020 01.02.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
206 502/2020 Sb. 04.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
207 503/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
207 504/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o znalečném
207 505/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
207 506/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
207 507/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
207 508/2020 Sb. 07.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
208 509/2020 Sb. 07.12.2020 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
209 510/2020 Sb. 09.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
210 511/2020 Sb. 07.12.2020 09.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření
210 512/2020 Sb. 07.12.2020 08.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1291 o změně krizového opatření
210 513/2020 Sb. 07.12.2020 10.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1292 o změně krizového opatření
211 514/2020 Sb. 11.12.2020 26.12.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
211 515/2020 Sb. 11.12.2020 26.12.2020 Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
212 516/2020 Sb. 11.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
213 517/2020 Sb. 11.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů
213 518/2020 Sb. 11.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
213 519/2020 Sb. 11.12.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
214 520/2020 Sb. 11.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
215 521/2020 Sb. 10.12.2020 10.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1294 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
215 522/2020 Sb. 10.12.2020 10.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1295 o změně krizových opatření
216 523/2020 Sb. 10.12.2020 12.12.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
216 524/2020 Sb. 10.12.2020 12.12.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
217 525/2020 Sb. 17.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
218 526/2020 Sb. 17.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
218 527/2020 Sb. 17.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
219 528/2020 Sb. 15.12.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
219 529/2020 Sb. 15.12.2020 - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC
219 530/2020 Sb. 15.12.2020 - Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
219 531/2020 Sb. 15.12.2020 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
220 532/2020 Sb. 14.12.2020 16.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1325 o změně krizového opatření
220 533/2020 Sb. 14.12.2020 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového opatření
220 534/2020 Sb. 14.12.2020 15.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1333 o změně krizového opatření
220 535/2020 Sb. 14.12.2020 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového opatření
220 536/2020 Sb. 14.12.2020 21.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření
220 537/2020 Sb. 14.12.2020 16.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1336 o zrušení krizových opatření
221 538/2020 Sb. 18.12.2020 18.12.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
221 539/2020 Sb. 18.12.2020 19.12.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
221 540/2020 Sb. 18.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
222 541/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Zákon o odpadech
223 542/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Zákon o výrobcích s ukončenou životností
223 543/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
224 544/2020 Sb. 23.12.2020 01.02.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224 545/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
225 546/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
225 547/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
225 548/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
225 549/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
225 550/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
225 551/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
226 552/2020 Sb. 23.12.2020 23.12.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
227 553/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
228 554/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
229 555/2020 Sb. 23.12.2020 31.12.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
229 556/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
229 557/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
229 558/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
229 559/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
229 560/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
229 561/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
230 562/2020 Sb. 23.12.2020 01.02.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
230 563/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
231 564/2020 Sb. 17.12.2020 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1341 o změně krizových opatření
232 565/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
233 566/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
233 567/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
233 568/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
234 569/2020 Sb. 23.12.2020 23.12.2020 Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
235 570/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
235 571/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
235 572/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
235 573/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
235 574/2020 Sb. 23.12.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
235 575/2020 Sb. 23.12.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
235 576/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
236 577/2020 Sb. 23.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
237 578/2020 Sb. 21.12.2020 22.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření
238 579/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
238 580/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
238 581/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
238 582/2020 Sb. 31.12.2020 15.01.2021 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
239 583/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
240 584/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
240 585/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
240 586/2020 Sb. 31.12.2020 31.12.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
240 587/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
240 588/2020 Sb. 31.12.2020 01.07.2021 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
240 589/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
240 590/2020 Sb. 31.12.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
241 591/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
241 592/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
242 593/2020 Sb. 23.12.2020 23.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
242 594/2020 Sb. 23.12.2020 24.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření
242 595/2020 Sb. 23.12.2020 27.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1375 o přijetí krizového opatření
242 596/2020 Sb. 23.12.2020 27.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření
242 597/2020 Sb. 23.12.2020 27.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1377 o přijetí krizového opatření
242 598/2020 Sb. 23.12.2020 04.01.2021 Usnesení vlády České republiky č. 1378 o přijetí krizového opatření
242 599/2020 Sb. 23.12.2020 27.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření
243 600/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
244 601/2020 Sb. 31.12.2020 31.12.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
244 602/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
244 603/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
244 604/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
244 605/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
245 606/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
245 607/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
245 608/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
246 609/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
247 610/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
248 611/2020 Sb. 31.12.2020 31.12.2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
248 612/2020 Sb. 31.12.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - prosinec 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 255/2019 Sb.
6 20/1987 Sb. 01.01.1988 Zákon České národní rady o státní památkové péči 403/2020 Sb.
8 44/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 403/2020 Sb.
8 44/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 609/2020 Sb.
10 61/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 403/2020 Sb.
10 61/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 609/2020 Sb.
92 565/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon České národní rady o místních poplatcích 543/2020 Sb.
92 565/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon České národní rady o místních poplatcích 609/2020 Sb.
45 229/1991 Sb. 24.06.1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 481/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 255/2019 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 336/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 527/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 540/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 543/2020 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 255/2019 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 527/2020 Sb.
104 553/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o obecní policii 261/2020 Sb.
107 563/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o účetnictví 609/2020 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 540/2020 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 49/2020 Sb.
28 114/1992 Sb. 01.06.1992 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 403/2020 Sb.
68 334/1992 Sb. 01.07.1992 Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 403/2020 Sb.
68 334/1992 Sb. 01.07.1992 Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 609/2020 Sb.
71 338/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 283/2020 Sb.
71 338/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 609/2020 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 527/2020 Sb.
105 523/1992 Sb. 01.12.1992 Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 527/2020 Sb.
112 555/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 602/2020 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 540/2020 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 543/2020 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 609/2020 Sb.
118 589/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 540/2020 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 540/2020 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 543/2020 Sb.
37 111/1994 Sb. 01.08.1994 Zákon o silniční dopravě 609/2020 Sb.
49 153/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky 227/2019 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 540/2020 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 580/2020 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 469/2020 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 540/2020 Sb.
64 236/1995 Sb. 26.10.1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 587/2020 Sb.
68 262/1995 Sb. 15.11.1995 Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 430/2020 Sb.
76 289/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 403/2020 Sb.
76 289/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 609/2020 Sb.
29 85/1996 Sb. 01.07.1996 Zákon o advokacii 527/2020 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 227/2019 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 403/2020 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 543/2020 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 609/2020 Sb.
5 19/1997 Sb. 26.02.1997 Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 336/2020 Sb.
6 22/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 526/2020 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 538/2020 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 540/2020 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 569/2020 Sb.
54 151/1997 Sb. 01.01.1998 Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 237/2020 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 403/2020 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 495/2020 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 609/2020 Sb.
51 147/1999 Sb. 15.07.1999 Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 430/2020 Sb.
57 166/1999 Sb. 28.09.1999 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 543/2020 Sb.
57 168/1999 Sb. 30.07.1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 49/2020 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 255/2019 Sb.
22 61/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o námořní plavbě 609/2020 Sb.
32 104/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 227/2019 Sb.
39 132/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 51/2020 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 527/2020 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 609/2020 Sb.
73 239/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 403/2020 Sb.
73 243/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 540/2020 Sb.
73 243/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 609/2020 Sb.
73 247/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 609/2020 Sb.
73 250/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 527/2020 Sb.
73 250/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 609/2020 Sb.
74 258/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 403/2020 Sb.
115 406/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o hospodaření energií 403/2020 Sb.
131 458/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1/2020 Sb.
131 458/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 403/2020 Sb.
131 458/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 609/2020 Sb.
21 56/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 227/2019 Sb.
21 56/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 543/2020 Sb.
40 100/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 403/2020 Sb.
71 185/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 403/2020 Sb.
73 196/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 341/2020 Sb.
77 207/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 494/2020 Sb.
98 254/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 403/2020 Sb.
98 256/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 609/2020 Sb.
104 274/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 403/2020 Sb.
104 274/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 609/2020 Sb.
172 477/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 541/2020 Sb.
172 477/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 545/2020 Sb.
172 477/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 609/2020 Sb.
34 76/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 541/2020 Sb.
51 114/2002 Sb. 01.05.2002 Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 612/2020 Sb.
57 139/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 481/2020 Sb.
92 245/2002 Sb. 01.07.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 592/2020 Sb.
103 285/2002 Sb. 01.09.2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 609/2020 Sb.
114 314/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností 51/2020 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 51/2020 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 541/2020 Sb.
118 323/2002 Sb. 19.07.2002 Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 577/2020 Sb.
152 432/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 254/2019 Sb.
25 62/2003 Sb. 04.03.2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 282/2020 Sb.
93 276/2003 Sb. 31.03.2005 Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 609/2020 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 584/2020 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 609/2020 Sb.
160 495/2003 Sb. 01.01.2004 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN=10) 576/2020 Sb.
30 96/2004 Sb. 01.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 585/2020 Sb.
57 167/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 541/2020 Sb.
63 190/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dluhopisech 237/2020 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 283/2020 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 527/2020 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 609/2020 Sb.
81 249/2004 Sb. 01.05.2004 Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa 566/2020 Sb.
104 317/2004 Sb. 27.05.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
174 500/2004 Sb. 01.01.2006 Zákon správní řád 403/2020 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 403/2020 Sb.
213 627/2004 Sb. 14.12.2004 Zákon o evropské společnosti 33/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 255/2019 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 336/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 524/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 543/2020 Sb.
20 72/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 607/2020 Sb.
21 76/2005 Sb. 01.03.2005 Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění 340/2020 Sb.
32 104/2005 Sb. 01.01.2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech 604/2020 Sb.
43 127/2005 Sb. 01.05.2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 403/2020 Sb.
106 298/2005 Sb. 01.08.2005 Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 549/2020 Sb.
155 444/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 541/2020 Sb.
17 36/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 486/2020 Sb.
37 110/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o životním a existenčním minimu 540/2020 Sb.
55 159/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o střetu zájmů 149/2020 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 527/2020 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 403/2020 Sb.
63 184/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 403/2020 Sb.
63 186/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 541/2020 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 540/2020 Sb.
74 222/2006 Sb. 01.06.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 541/2020 Sb.
75 227/2006 Sb. 01.06.2006 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 609/2020 Sb.
97 296/2007 Sb. 01.01.2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 541/2020 Sb.
11 25/2008 Sb. 12.02.2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 541/2020 Sb.
39 121/2008 Sb. 01.07.2008 Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 527/2020 Sb.
40 125/2008 Sb. 01.07.2008 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 33/2020 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 49/2020 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 527/2020 Sb.
98 300/2008 Sb. 01.07.2009 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 255/2019 Sb.
124 383/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
144 445/2008 Sb. 01.01.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
3 9/2009 Sb. 23.01.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2020 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 336/2020 Sb.
30 93/2009 Sb. 14.04.2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 33/2020 Sb.
30 93/2009 Sb. 14.04.2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 527/2020 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 33/2020 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 51/2020 Sb.
46 157/2009 Sb. 01.08.2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 541/2020 Sb.
46 157/2009 Sb. 01.08.2009 Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 609/2020 Sb.
66 223/2009 Sb. 28.12.2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 541/2020 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 254/2019 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 541/2020 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 49/2020 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 527/2020 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 283/2020 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 337/2019 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 527/2020 Sb.
87 281/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 541/2020 Sb.
90 291/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2020 Sb.
90 297/2009 Sb. 19.09.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 541/2020 Sb.
101 326/2009 Sb. 01.07.2009 Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 541/2020 Sb.
133 410/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 310/2020 Sb.
135 416/2009 Sb. 27.11.2009 Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 237/2020 Sb.
135 416/2009 Sb. 27.11.2009 Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 403/2020 Sb.
19 50/2010 Sb. 01.07.2010 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 430/2020 Sb.
29 77/2011 Sb. 25.03.2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2020 Sb.
52 136/2011 Sb. 01.07.2011 Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 527/2020 Sb.
87 238/2011 Sb. 25.08.2011 Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 568/2020 Sb.
122 350/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 543/2020 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 255/2019 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 283/2020 Sb.
157 457/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 541/2020 Sb.
5 17/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Celní správě České republiky 283/2020 Sb.
5 17/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Celní správě České republiky 609/2020 Sb.
5 18/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 541/2020 Sb.
31 85/2012 Sb. 19.04.2012 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 541/2020 Sb.
31 85/2012 Sb. 19.04.2012 Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 609/2020 Sb.
33 89/2012 Sb. 01.01.2014 Zákon občanský zákoník 33/2020 Sb.
39 99/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 357/2020 Sb.
59 165/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 541/2020 Sb.
60 167/2012 Sb. 01.07.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2020 Sb.
69 201/2012 Sb. 01.09.2012 Zákon o ochraně ovzduší 403/2020 Sb.
100 286/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy 502/2020 Sb.
142 383/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 1/2020 Sb.
143 387/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 591/2020 Sb.
154 425/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 404/2020 Sb.
176 470/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 485/2020 Sb.
188 503/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 481/2020 Sb.
32 69/2013 Sb. 19.03.2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 541/2020 Sb.
34 71/2013 Sb. 15.04.2013 Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 493/2020 Sb.
39 83/2013 Sb. 05.04.2013 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 609/2020 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 527/2020 Sb.
71 169/2013 Sb. 01.10.2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
99 256/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 481/2020 Sb.
106 277/2013 Sb. 01.11.2013 Zákon o směnárenské činnosti 527/2020 Sb.
112 292/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o zvláštních řízeních soudních 527/2020 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 33/2020 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 527/2020 Sb.
117 307/2013 Sb. 01.12.2013 Zákon o povinném značení lihu 609/2020 Sb.
130 334/2013 Sb. 01.12.2013 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu 610/2020 Sb.
134 344/2013 Sb. 01.01.2014 Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 541/2020 Sb.
24 64/2014 Sb. 01.05.2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 541/2020 Sb.
69 166/2014 Sb. 18.08.2014 Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel 605/2020 Sb.
75 184/2014 Sb. 01.10.2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
103 240/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 479/2020 Sb.
120 298/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 548/2020 Sb.
123 304/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 603/2020 Sb.
127 317/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 360/2020 Sb.
142 355/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 609/2020 Sb.
142 358/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 610/2020 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 566/2020 Sb.
28 57/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování 185/2019 Sb.
10 27/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 606/2020 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 566/2020 Sb.
36 90/2016 Sb. 15.04.2016 Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 526/2020 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 527/2020 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 543/2020 Sb.
71 186/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o hazardních hrách 527/2020 Sb.
71 187/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o dani z hazardních her 283/2020 Sb.
95 242/2016 Sb. 29.07.2016 Zákon celní zákon 283/2020 Sb.
95 242/2016 Sb. 29.07.2016 Zákon celní zákon 609/2020 Sb.
95 243/2016 Sb. 29.07.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 541/2020 Sb.
96 245/2016 Sb. 29.07.2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 610/2020 Sb.
100 257/2016 Sb. 01.12.2016 Zákon o spotřebitelském úvěru 237/2020 Sb.
102 263/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon atomový zákon 403/2020 Sb.
115 298/2016 Sb. 19.09.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
117 300/2016 Sb. 06.10.2016 Zákon o centrální evidenci účtů 527/2020 Sb.
134 342/2016 Sb. 01.12.2016 Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 491/2020 Sb.
8 23/2017 Sb. 01.01.2017 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 609/2020 Sb.
8 25/2017 Sb. 01.01.2017 Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 609/2020 Sb.
17 48/2017 Sb. 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 567/2020 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 254/2019 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 541/2020 Sb.
69 191/2017 Sb. 01.07.2017 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 581/2020 Sb.
71 194/2017 Sb. 25.07.2017 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 403/2020 Sb.
82 225/2017 Sb. 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 541/2020 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 603/2020 Sb.
157 437/2017 Sb. 01.02.2018 Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby 573/2020 Sb.
87 170/2018 Sb. 01.12.2018 Zákon o distribuci pojištění a zajištění 524/2020 Sb.
92 189/2018 Sb. 01.09.2018 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 492/2020 Sb.
154 310/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška o krajských normativech 572/2020 Sb.
19 45/2019 Sb. 01.03.2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 541/2020 Sb.
37 80/2019 Sb. 01.04.2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 283/2020 Sb.
94 220/2019 Sb. 01.09.2019 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 556/2020 Sb.
95 221/2019 Sb. 06.09.2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 514/2020 Sb.
123 289/2019 Sb. 23.11.2019 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky 430/2020 Sb.
148 354/2019 Sb. 01.01.2021 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 166/2020 Sb.
18 39/2020 Sb. 03.03.2020 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 527/2020 Sb.
59 161/2020 Sb. 14.04.2020 Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 586/2020 Sb.
69 191/2020 Sb. 24.04.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 601/2020 Sb.
77 215/2020 Sb. 29.04.2020 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 579/2020 Sb.
127 318/2020 Sb. 16.07.2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020 555/2020 Sb.
158 391/2020 Sb. 05.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 521/2020 Sb.
158 391/2020 Sb. 05.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 593/2020 Sb.
168 418/2020 Sb. 19.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření 512/2020 Sb.
189 461/2020 Sb. 14.11.2020 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 584/2020 Sb.
194 478/2020 Sb. 23.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření 522/2020 Sb.
194 478/2020 Sb. 23.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1202 o přijetí krizového opatření 594/2020 Sb.
197 483/2020 Sb. 25.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1226 o změně krizových opatření 513/2020 Sb.
204 499/2020 Sb. 07.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření 522/2020 Sb.
204 500/2020 Sb. 05.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1264 o přijetí krizového opatření 522/2020 Sb.
204 500/2020 Sb. 05.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1264 o přijetí krizového opatření 594/2020 Sb.
210 511/2020 Sb. 09.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření 522/2020 Sb.
210 511/2020 Sb. 09.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření 534/2020 Sb.
220 533/2020 Sb. 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového opatření 564/2020 Sb.
220 533/2020 Sb. 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1332 o přijetí krizového opatření 594/2020 Sb.
220 535/2020 Sb. 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového opatření 564/2020 Sb.
220 535/2020 Sb. 18.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1334 o přijetí krizového opatření 594/2020 Sb.
220 536/2020 Sb. 21.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření 594/2020 Sb.

Pozbylo účinnosti - prosinec 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
15 36/1960 Sb. 11.04.1960 Zákon o územním členění státu 51/2020 Sb.
14 36/1967 Sb. 01.07.1967 Zákon o znalcích a tlumočnících 254/2019 Sb.
14 37/1967 Sb. 01.07.1967 Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 254/2019 Sb.
10 29/1968 Sb. 09.03.1968 Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy 51/2020 Sb.
11 36/1968 Sb. 20.03.1968 Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veĺký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ĺubovňa 51/2020 Sb.
33 126/1971 Sb. 26.11.1971 Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni 51/2020 Sb.
2 11/1985 Sb. 01.03.1985 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 254/2019 Sb.
33 184/1990 Sb. 01.07.1990 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 254/2019 Sb.
41 248/1990 Sb. 18.06.1990 Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu 51/2020 Sb.
22 77/1993 Sb. 10.03.1993 Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 254/2019 Sb.
28 108/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
62 226/1995 Sb. 01.01.1996 Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 51/2020 Sb.
71 185/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 541/2020 Sb.
145 383/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 541/2020 Sb.
145 384/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 541/2020 Sb.
89 237/2002 Sb. 10.06.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 541/2020 Sb.
102 275/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
138 388/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 51/2020 Sb.
195 564/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 51/2020 Sb.
62 188/2004 Sb. 23.04.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
127 388/2004 Sb. 01.07.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 51/2020 Sb.
175 505/2004 Sb. 01.10.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 541/2020 Sb.
211 623/2004 Sb. 01.01.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy 51/2020 Sb.
2 7/2005 Sb. 06.01.2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
9 41/2005 Sb. 01.02.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 541/2020 Sb.
105 294/2005 Sb. 05.08.2005 Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 541/2020 Sb.
123 352/2005 Sb. 15.09.2005 Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 541/2020 Sb.
123 353/2005 Sb. 15.09.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
42 124/2006 Sb. 06.04.2006 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 541/2020 Sb.
97 314/2006 Sb. 22.06.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
99 322/2006 Sb. 30.06.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 254/2019 Sb.
113 361/2006 Sb. 14.07.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb. 51/2020 Sb.
143 442/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 515/2020 Sb.
166 513/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
11 34/2008 Sb. 12.02.2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
65 208/2008 Sb. 01.07.2008 Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 459/2020 Sb.
110 341/2008 Sb. 12.09.2008 Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 541/2020 Sb.
114 351/2008 Sb. 01.11.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
114 352/2008 Sb. 01.11.2008 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 541/2020 Sb.
121 374/2008 Sb. 01.11.2008 Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
136 416/2008 Sb. 16.12.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup 515/2020 Sb.
153 478/2008 Sb. 01.01.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
116 364/2009 Sb. 20.10.2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 553/2020 Sb.
153 486/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
19 54/2010 Sb. 25.02.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 541/2020 Sb.
21 61/2010 Sb. 01.04.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
24 65/2010 Sb. 31.03.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 541/2020 Sb.
48 133/2010 Sb. 01.06.2010 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 516/2020 Sb.
54 154/2010 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
58 170/2010 Sb. 15.06.2010 Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
74 218/2010 Sb. 23.07.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 553/2020 Sb.
106 285/2010 Sb. 01.12.2010 Vyhláška, kterou semění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb. 541/2020 Sb.
116 316/2010 Sb. 01.01.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
3 8/2011 Sb. 29.01.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb. 553/2020 Sb.
11 31/2011 Sb. 18.02.2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
31 82/2011 Sb. 01.04.2011 Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 359/2020 Sb.
59 158/2011 Sb. 01.07.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
92 264/2011 Sb. 31.08.2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
99 278/2011 Sb. 01.10.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 516/2020 Sb.
152 440/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
153 444/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 254/2019 Sb.
159 464/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
85 249/2012 Sb. 01.08.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
167 451/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
170 457/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů. 553/2020 Sb.
179 476/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny 359/2020 Sb.
43 93/2013 Sb. 12.04.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
68 152/2013 Sb. 20.06.2013 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012 359/2020 Sb.
75 178/2013 Sb. 28.06.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
159 408/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
14 35/2014 Sb. 01.04.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
44 105/2014 Sb. 15.06.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. 541/2020 Sb.
84 200/2014 Sb. 01.10.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
96 229/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
128 321/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 541/2020 Sb.
139 347/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
141 352/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 2024 541/2020 Sb.
14 27/2015 Sb. 01.03.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
53 123/2015 Sb. 01.06.2015 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 254/2019 Sb.
87 212/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
92 223/2015 Sb. 01.10.2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
101 248/2015 Sb. 01.10.2015 Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 541/2020 Sb.
109 270/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
130 306/2015 Sb. 01.12.2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 480/2020 Sb.
153 360/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
163 388/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 51/2020 Sb.
32 83/2016 Sb. 21.03.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
38 93/2016 Sb. 01.04.2016 Vyhláška o Katalogu odpadů 541/2020 Sb.
38 94/2016 Sb. 01.04.2016 Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 541/2020 Sb.
154 383/2016 Sb. 01.12.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 480/2020 Sb.
156 387/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
167 410/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
178 437/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 541/2020 Sb.
52 153/2017 Sb. 06.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb. 516/2020 Sb.
136 386/2017 Sb. 01.12.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb. 480/2020 Sb.
146 412/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
105 210/2018 Sb. 01.04.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 541/2020 Sb.
130 258/2018 Sb. 01.12.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 480/2020 Sb.
161 334/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
56 130/2019 Sb. 01.06.2019 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 541/2020 Sb.
85 199/2019 Sb. 01.09.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 541/2020 Sb.
85 200/2019 Sb. 01.09.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 541/2020 Sb.
129 305/2019 Sb. 01.12.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 541/2020 Sb.
130 307/2019 Sb. 01.12.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 480/2020 Sb.
132 310/2019 Sb. 01.01.2020 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020 510/2020 Sb.
145 345/2019 Sb. 01.01.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 553/2020 Sb.
166 409/2020 Sb. 12.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 513/2020 Sb.
166 411/2020 Sb. 12.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 537/2020 Sb.
166 413/2020 Sb. 12.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 532/2020 Sb.
168 417/2020 Sb. 17.10.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1048 o přijetí krizového opatření 513/2020 Sb.
180 446/2020 Sb. 04.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1115 o přijetí krizového opatření 500/2020 Sb.
194 475/2020 Sb. 30.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1199 o přijetí krizového opatření 499/2020 Sb.
194 476/2020 Sb. 23.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového opatření 498/2020 Sb.
194 477/2020 Sb. 23.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového opatření 498/2020 Sb.
197 483/2020 Sb. 25.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1226 o změně krizových opatření 537/2020 Sb.
204 498/2020 Sb. 03.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1262 o přijetí krizového opatření 511/2020 Sb.
204 499/2020 Sb. 07.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření 536/2020 Sb.
210 511/2020 Sb. 09.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1290 o přijetí krizového opatření 533/2020 Sb.
210 513/2020 Sb. 10.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1292 o změně krizového opatření 537/2020 Sb.
215 522/2020 Sb. 10.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1295 o změně krizových opatření 533/2020 Sb.
220 532/2020 Sb. 16.12.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1325 o změně krizového opatření 578/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím