Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - říjen 2019

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
157 323/2018 Sb. 20.12.2019 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
108 251/2019 Sb. 04.10.2019 04.10.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
109 252/2019 Sb. 04.10.2019 19.10.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
109 253/2019 Sb. 04.10.2019 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
110 254/2019 Sb. 09.10.2019 01.01.2021 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
110 255/2019 Sb. 09.10.2019 01.01.2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
111 256/2019 Sb. 09.10.2019 01.11.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
112 257/2019 Sb. 09.10.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
112 258/2019 Sb. 09.10.2019 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
113 259/2019 Sb. 14.10.2019 01.01.2020 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
114 260/2019 Sb. 14.10.2019 01.01.2020 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020
114 261/2019 Sb. 14.10.2019 01.01.2020 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020
115 262/2019 Sb. 18.10.2019 01.12.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
115 263/2019 Sb. 18.10.2019 01.01.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
115 264/2019 Sb. 18.10.2019 01.11.2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
115 265/2019 Sb. 18.10.2019 01.12.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
116 266/2019 Sb. 29.10.2019 13.11.2019 Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
116 267/2019 Sb. 29.10.2019 - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
117 268/2019 Sb. 29.10.2019 - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020
117 269/2019 Sb. 29.10.2019 01.01.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
117 270/2019 Sb. 29.10.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020
118 271/2019 Sb. 31.10.2019 15.11.2019 Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
118 272/2019 Sb. 31.10.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Novelizované předpisy - říjen 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
45 229/1991 Sb. 24.06.1991 Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 229/2019 Sb.
12 39/1993 Sb. 31.12.1992 Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 229/2019 Sb.
31 91/1996 Sb. 01.09.1996 Zákon o krmivech 209/2019 Sb.
5 15/1998 Sb. 01.04.1998 Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 204/2019 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 256/2019 Sb.
84 256/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 204/2019 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 209/2019 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 230/2019 Sb.
33 104/2008 Sb. 01.04.2008 Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) 204/2019 Sb.
68 215/2008 Sb. 12.07.2008 Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 251/2019 Sb.
56 189/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních) 252/2019 Sb.
20 55/2011 Sb. 14.03.2011 Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 252/2019 Sb.
5 17/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Celní správě České republiky 206/2019 Sb.
188 503/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 229/2019 Sb.
91 226/2013 Sb. 01.09.2013 Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 206/2019 Sb.
132 340/2013 Sb. 01.01.2014 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 264/2019 Sb.
144 340/2015 Sb. 01.07.2016 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 177/2019 Sb.
43 112/2016 Sb. 01.12.2016 Zákon o evidenci tržeb 256/2019 Sb.

Pozbylo účinnosti - říjen 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
124 393/2006 Sb. 01.01.2049 Vyhláška o zdravotní způsobilosti 226/2019 Sb.
132 407/2008 Sb. 05.12.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti 226/2019 Sb.
134 415/2009 Sb. 01.12.2009 Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení 209/2019 Sb.
116 334/2011 Sb. 29.11.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb. 226/2019 Sb.
17 46/2012 Sb. 25.02.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 226/2019 Sb.
24 65/2016 Sb. 01.03.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu 229/2019 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím