Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - únor 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
12 27/2020 Sb. 03.02.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
13 28/2020 Sb. 06.02.2020 06.02.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
14 29/2020 Sb. 06.02.2020 21.02.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
14 30/2020 Sb. 06.02.2020 06.02.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
15 31/2020 Sb. 06.02.2020 15.02.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
15 32/2020 Sb. 06.02.2020 01.03.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
16 33/2020 Sb. 13.02.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
16 34/2020 Sb. 13.02.2020 28.02.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
16 35/2020 Sb. 13.02.2020 15.02.2020 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
16 36/2020 Sb. 13.02.2020 26.02.2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky
16 37/2020 Sb. 13.02.2020 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
17 38/2020 Sb. 13.02.2020 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %
18 39/2020 Sb. 17.02.2020 03.03.2020 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
18 40/2020 Sb. 17.02.2020 03.03.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
19 41/2020 Sb. 17.02.2020 01.03.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
20 42/2020 Sb. 24.02.2020 01.03.2020 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
21 43/2020 Sb. 24.02.2020 24.02.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
22 44/2020 Sb. 26.02.2020 12.03.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
22 45/2020 Sb. 26.02.2020 12.03.2020 Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
22 46/2020 Sb. 26.02.2020 12.03.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
22 47/2020 Sb. 26.02.2020 01.07.2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22 48/2020 Sb. 26.02.2020 01.04.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
22 49/2020 Sb. 26.02.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
22 50/2020 Sb. 26.02.2020 12.03.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
22 51/2020 Sb. 26.02.2020 01.01.2021 Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
22 52/2020 Sb. 26.02.2020 01.04.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
23 53/2020 Sb. 26.02.2020 01.03.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
23 54/2020 Sb. 26.02.2020 26.02.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
24 55/2020 Sb. 28.02.2020 01.03.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
24 56/2020 Sb. 28.02.2020 01.04.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
24 57/2020 Sb. 28.02.2020 01.03.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - únor 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 228/2019 Sb.
50 177/1996 Sb. 01.07.1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 28/2020 Sb.
50 177/1996 Sb. 01.07.1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 43/2020 Sb.
39 106/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím 12/2020 Sb.
73 245/2000 Sb. 09.08.2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 356/2019 Sb.
73 248/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podpoře regionálního rozvoje 34/2020 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 12/2020 Sb.
98 254/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 312/2019 Sb.
98 291/2003 Sb. 05.09.2003 Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech 22/2020 Sb.
174 500/2004 Sb. 01.01.2006 Zákon správní řád 12/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 12/2020 Sb.
11 21/2006 Sb. 01.03.2006 Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 12/2020 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 312/2019 Sb.
111 361/2007 Sb. 01.01.2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 41/2020 Sb.
25 84/2008 Sb. 11.03.2008 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 32/2020 Sb.
33 105/2008 Sb. 01.04.2008 Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 17/2020 Sb.
98 300/2008 Sb. 01.07.2009 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 12/2020 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 12/2020 Sb.
115 329/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 228/2019 Sb.
136 388/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 57/2020 Sb.
121 318/2013 Sb. 29.10.2013 Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 29/2020 Sb.
75 181/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 12/2020 Sb.
123 295/2015 Sb. 24.11.2015 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 20/2020 Sb.
98 250/2016 Sb. 01.07.2017 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 54/2020 Sb.
17 48/2017 Sb. 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 31/2020 Sb.
89 250/2017 Sb. 01.07.2018 Zákon o elektronické identifikaci 12/2020 Sb.
136 389/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 21/2020 Sb.
48 112/2019 Sb. 30.04.2019 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 55/2020 Sb.
139 329/2019 Sb. 01.01.2020 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 53/2020 Sb.

Pozbylo účinnosti - únor 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
111 333/1997 Sb. 31.12.1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 18/2020 Sb.
30 93/2000 Sb. 01.09.2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 18/2020 Sb.
85 268/2006 Sb. 01.07.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb. 18/2020 Sb.
154 469/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) 12/2020 Sb.
172 528/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) 12/2020 Sb.
131 405/2008 Sb. 03.12.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 25/2020 Sb.
61 177/2010 Sb. 04.06.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb. 25/2020 Sb.
64 182/2012 Sb. 01.08.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů 18/2020 Sb.
79 190/2013 Sb. 25.07.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 25/2020 Sb.
146 413/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů 25/2020 Sb.
100 233/2019 Sb. 27.09.2019 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu 35/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím