Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - červen 2018

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
12 19/2018 Sb. 02.07.2018 22.02.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
48 93/2018 Sb. 05.06.2018 20.06.2018 Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
48 94/2018 Sb. 05.06.2018 05.06.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
49 95/2018 Sb. 05.06.2018 20.06.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
49 96/2018 Sb. 05.06.2018 20.06.2018 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
50 97/2018 Sb. 05.06.2018 21.07.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
50 98/2018 Sb. 05.06.2018 05.06.2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
51 99/2018 Sb. 05.06.2018 - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
52 100/2018 Sb. 08.06.2018 23.06.2018 Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
53 101/2018 Sb. 12.06.2018 06.07.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
53 102/2018 Sb. 12.06.2018 01.07.2018 Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
53 103/2018 Sb. 12.06.2018 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
53 104/2018 Sb. 12.06.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
53 105/2018 Sb. 12.06.2018 - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
53 106/2018 Sb. 12.06.2018 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
54 107/2018 Sb. 15.06.2018 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
54 108/2018 Sb. 15.06.2018 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
54 109/2018 Sb. 15.06.2018 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
55 110/2018 Sb. 15.06.2018 15.02.2019 Vyhláška o tabákových nálepkách
56 111/2018 Sb. 16.06.2018 01.07.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
56 112/2018 Sb. 16.06.2018 01.07.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
56 113/2018 Sb. 16.06.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
57 114/2018 Sb. 21.06.2018 01.07.2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
57 115/2018 Sb. 21.06.2018 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
57 116/2018 Sb. 21.06.2018 - Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017
58 117/2018 Sb. 21.06.2018 21.06.2018 Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
58 118/2018 Sb. 21.06.2018 21.06.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
59 119/2018 Sb. 21.06.2018 01.07.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
59 120/2018 Sb. 21.06.2018 01.07.2018 Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
59 121/2018 Sb. 21.06.2018 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
60 122/2018 Sb. 21.06.2018 - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
61 123/2018 Sb. 21.06.2018 01.09.2018 Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
62 124/2018 Sb. 22.06.2018 01.08.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
63 125/2018 Sb. 22.06.2018 29.06.2018 Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
64 126/2018 Sb. 22.06.2018 01.07.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
65 127/2018 Sb. 28.06.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
66 128/2018 Sb. 28.06.2018 01.07.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
66 129/2018 Sb. 28.06.2018 01.07.2018 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
66 130/2018 Sb. 28.06.2018 13.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
66 131/2018 Sb. 28.06.2018 01.09.2018 Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
67 132/2018 Sb. 28.06.2018 13.07.2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
68 133/2018 Sb. 28.06.2018 28.06.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
68 134/2018 Sb. 28.06.2018 01.07.2018 Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
69 135/2018 Sb. 29.06.2018 30.06.2018 Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizované předpisy - červen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
10 61/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 91/2018 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 111/2018 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 195/2017 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 94/2018 Sb.
105 523/1992 Sb. 01.12.1992 Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 94/2018 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 89/2018 Sb.
49 153/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky 251/2017 Sb.
29 85/1996 Sb. 01.07.1996 Zákon o advokacii 94/2018 Sb.
50 177/1996 Sb. 01.07.1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 121/2018 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 195/2017 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 251/2017 Sb.
107 329/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 195/2017 Sb.
64 211/2000 Sb. 21.07.2000 Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 111/2018 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 195/2017 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 251/2017 Sb.
48 120/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 94/2018 Sb.
156 418/2001 Sb. 28.11.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 461/2017 Sb.
177 512/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 109/2018 Sb.
181 525/2002 Sb. 01.01.2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 114/2018 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 195/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 251/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 90/2018 Sb.
59 155/2005 Sb. 01.05.2005 Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 103/2018 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 195/2017 Sb.
115 378/2007 Sb. 31.12.2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 251/2017 Sb.
11 38/2008 Sb. 01.04.2008 Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 90/2018 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 94/2018 Sb.
30 93/2009 Sb. 14.04.2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 94/2018 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 251/2017 Sb.
56 188/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 118/2018 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 94/2018 Sb.
92 254/2010 Sb. 01.10.2010 Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 80/2018 Sb.
115 313/2010 Sb. 15.11.2010 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 83/2018 Sb.
52 136/2011 Sb. 01.07.2011 Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 89/2018 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 251/2017 Sb.
139 400/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 107/2018 Sb.
33 89/2012 Sb. 01.01.2014 Zákon občanský zákoník 111/2018 Sb.
107 304/2012 Sb. 01.10.2012 Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků 108/2018 Sb.
70 185/2016 Sb. 01.08.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 135/2018 Sb.
71 186/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o hazardních hrách 251/2017 Sb.
17 48/2017 Sb. 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 126/2018 Sb.
137 390/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 119/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - červen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
15 76/1976 Sb. 02.07.1976 Zákon o ražbě československých dukátů 89/2018 Sb.
91 274/1999 Sb. 01.12.1999 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel 100/2018 Sb.
89 236/2002 Sb. 10.07.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 79/2018 Sb.
87 275/2006 Sb. 24.06.2006 Vyhláška, kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu 120/2018 Sb.
120 373/2008 Sb. 10.10.2008 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic 98/2018 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím