Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - květen 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
48 135/2017 Sb. 02.05.2017 - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
48 136/2017 Sb. 02.05.2017 17.05.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
49 137/2017 Sb. 05.05.2017 - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
49 138/2017 Sb. 05.05.2017 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
50 139/2017 Sb. 12.05.2017 01.07.2017 Nařízení vlády o plánování obrany státu
50 140/2017 Sb. 12.05.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
50 141/2017 Sb. 12.05.2017 01.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláškač. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
50 142/2017 Sb. 12.05.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
50 143/2017 Sb. 12.05.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
51 144/2017 Sb. 17.05.2017 01.06.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
52 145/2017 Sb. 22.05.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
52 146/2017 Sb. 22.05.2017 06.06.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
52 147/2017 Sb. 22.05.2017 22.05.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
52 148/2017 Sb. 22.05.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
52 149/2017 Sb. 22.05.2017 01.07.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
52 150/2017 Sb. 22.05.2017 01.07.2017 Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
52 151/2017 Sb. 22.05.2017 06.06.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
52 152/2017 Sb. 22.05.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
52 153/2017 Sb. 22.05.2017 06.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
53 154/2017 Sb. 23.05.2017 14.06.2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
53 155/2017 Sb. 23.05.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
53 156/2017 Sb. 23.05.2017 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
54 157/2017 Sb. 29.05.2017 01.06.2017 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí
54 158/2017 Sb. 29.05.2017 01.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
54 159/2017 Sb. 29.05.2017 29.05.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

Novelizované předpisy - květen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 57/2017 Sb.
28 114/1992 Sb. 01.06.1992 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 123/2017 Sb.
74 293/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o výkonu vazby 57/2017 Sb.
24 100/1995 Sb. 20.06.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 128/2017 Sb.
25 101/1995 Sb. 23.06.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 129/2017 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 98/2017 Sb.
76 289/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 62/2017 Sb.
54 156/1998 Sb. 01.09.1998 Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 61/2017 Sb.
106 325/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 456/2016 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 456/2016 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 456/2016 Sb.
39 133/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 456/2016 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 123/2017 Sb.
57 149/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 62/2017 Sb.
79 218/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 57/2017 Sb.
79 221/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o dočasné ochraně cizinců 456/2016 Sb.
127 392/2003 Sb. 01.01.2004 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 75/2017 Sb.
9 29/2004 Sb. 29.01.2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 68/2017 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 98/2017 Sb.
97 296/2008 Sb. 18.10.2008 Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 136/2017 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 456/2016 Sb.
109 349/2009 Sb. 01.11.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 123/2017 Sb.
147 424/2010 Sb. 30.12.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 456/2016 Sb.
4 16/2012 Sb. 17.01.2012 Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 130/2017 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 57/2017 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 144/2017 Sb.
106 250/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 123/2017 Sb.
136 343/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o registraci vozidel 158/2017 Sb.
70 172/2015 Sb. 01.08.2015 Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 141/2017 Sb.
135 318/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 456/2016 Sb.
169 408/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 127/2017 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 147/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - květen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím