Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - březen 2021

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
36 88/2021 Sb. 01.03.2021 16.03.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
36 89/2021 Sb. 01.03.2021 26.05.2021 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
36 90/2021 Sb. 01.03.2021 26.05.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
36 91/2021 Sb. 01.03.2021 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
37 92/2021 Sb. 01.03.2021 01.03.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
37 93/2021 Sb. 01.03.2021 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
41 116/2021 Sb. 01.03.2021 02.03.2021 Usnesení vlády České repubiky č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.
42 117/2021 Sb. 02.03.2021 02.03.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
42 118/2021 Sb. 02.03.2021 03.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 243 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb.
42 119/2021 Sb. 02.03.2021 04.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 244 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb.
43 120/2021 Sb. 03.03.2021 04.03.2021 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu
44 121/2021 Sb. 05.03.2021 05.03.2021 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
45 122/2021 Sb. 05.03.2021 08.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti
46 123/2021 Sb. 10.03.2021 10.03.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
46 124/2021 Sb. 10.03.2021 10.03.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
47 125/2021 Sb. 17.03.2021 01.01.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
48 126/2021 Sb. 17.03.2021 01.04.2021 Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
48 127/2021 Sb. 17.03.2021 18.03.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
48 128/2021 Sb. 17.03.2021 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
49 129/2021 Sb. 17.03.2021 01.04.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
50 130/2021 Sb. 16.03.2021 16.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
51 131/2021 Sb. 18.03.2021 20.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 296 o přijetí krizového opatření
51 132/2021 Sb. 18.03.2021 20.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření
51 133/2021 Sb. 18.03.2021 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření
51 134/2021 Sb. 18.03.2021 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření
51 135/2021 Sb. 18.03.2021 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 300 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
52 136/2021 Sb. 19.03.2021 19.03.2021 Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
53 137/2021 Sb. 23.03.2021 20.05.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
53 138/2021 Sb. 23.03.2021 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
54 139/2021 Sb. 22.03.2021 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 312 o přijetí krizového opatření
55 140/2021 Sb. 31.03.2021 01.04.2021 Vyhláška o energetickém auditu
55 141/2021 Sb. 31.03.2021 01.04.2021 Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
56 142/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
56 143/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
56 144/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
56 145/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
57 146/2021 Sb. 26.03.2021 26.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
57 147/2021 Sb. 26.03.2021 27.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 315 o změně krizových opatření
58 148/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %
58 149/2021 Sb. 31.03.2021 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI %
59 150/2021 Sb. 31.03.2021 01.07.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
59 151/2021 Sb. 31.03.2021 15.04.2021 Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
59 152/2021 Sb. 31.03.2021 13.06.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
59 153/2021 Sb. 31.03.2021 01.04.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
60 154/2021 Sb. 31.03.2021 01.04.2021 Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
61 155/2021 Sb. 31.03.2021 31.03.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
62 156/2021 Sb. 08.04.2021 15.04.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
63 157/2021 Sb. 06.04.2021 07.04.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
64 158/2021 Sb. 08.04.2021 15.04.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
64 159/2021 Sb. 08.04.2021 01.07.2021 Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
65 160/2021 Sb. 09.04.2021 10.04.2021 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
65 161/2021 Sb. 09.04.2021 10.04.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizované předpisy - březen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
56 99/1963 Sb. 01.04.1964 Občanský soudní řád 38/2021 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 88/2021 Sb.
8 44/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 88/2021 Sb.
28 114/1992 Sb. 01.06.1992 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 124/2021 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 88/2021 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 153/2021 Sb.
35 115/2000 Sb. 10.05.2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 50/2021 Sb.
44 110/2001 Sb. 27.03.2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 85/2021 Sb.
48 119/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 38/2021 Sb.
48 120/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 38/2021 Sb.
162 430/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 129/2021 Sb.
171 471/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 86/2021 Sb.
61 150/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon soudní řád správní 77/2021 Sb.
17 54/2004 Sb. 15.02.2004 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití 80/2021 Sb.
107 335/2004 Sb. 01.07.2004 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 127/2021 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 124/2021 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 55/2021 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 88/2021 Sb.
17 49/2011 Sb. 15.03.2011 Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod 44/2021 Sb.
10 22/2013 Sb. 30.01.2013 Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 83/2021 Sb.
97 252/2013 Sb. 01.09.2013 Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 87/2021 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 55/2021 Sb.
36 73/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 55/2021 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 55/2021 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 55/2021 Sb.
135 320/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 51/2021 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 55/2021 Sb.
90 259/2017 Sb. 01.02.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 136/2021 Sb.
23 44/2018 Sb. 01.04.2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 55/2021 Sb.
71 164/2019 Sb. 01.01.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 136/2021 Sb.
140 330/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření 54/2021 Sb.
140 331/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 55/2021 Sb.
140 331/2019 Sb. 01.01.2020 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství 55/2021 Sb.
34 83/2020 Sb. 15.03.2020 Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 117/2021 Sb.
69 191/2020 Sb. 24.04.2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 155/2021 Sb.
190 465/2020 Sb. 18.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1192 o přijetí krizového opatření 123/2021 Sb.
194 471/2020 Sb. 20.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 123/2021 Sb.
194 472/2020 Sb. 20.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1196 o změně krizových opatření 123/2021 Sb.
194 477/2020 Sb. 23.11.2020 Usnesení vlády České republiky č. 1201 o přijetí krizového opatření 123/2021 Sb.
243 600/2020 Sb. 01.01.2021 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 92/2021 Sb.
11 23/2021 Sb. 23.01.2021 Usnesení vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření 123/2021 Sb.
16 31/2021 Sb. 30.01.2021 Usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí krizového opatření 123/2021 Sb.
17 38/2021 Sb. 01.04.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 155/2021 Sb.
39 96/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 146/2021 Sb.
39 99/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 100/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření 135/2021 Sb.
39 100/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 200 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 103/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 203 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 105/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 205 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 106/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 206 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 107/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 207 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 108/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 208 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 110/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 210 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 111/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 147/2021 Sb.
39 112/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření 130/2021 Sb.
39 112/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření 135/2021 Sb.
39 112/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 212 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
39 113/2021 Sb. 01.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 216 o přijetí krizového opatření 115/2021 Sb.
39 113/2021 Sb. 01.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 216 o přijetí krizového opatření 119/2021 Sb.
39 114/2021 Sb. 01.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 217 o přijetí krizového opatření 116/2021 Sb.
39 114/2021 Sb. 01.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 217 o přijetí krizového opatření 118/2021 Sb.
51 131/2021 Sb. 20.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 296 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
51 132/2021 Sb. 20.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 297 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
51 133/2021 Sb. 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 298 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.
51 134/2021 Sb. 22.03.2021 Usnesení vlády České republiky č. 299 o přijetí krizového opatření 147/2021 Sb.

Pozbylo účinnosti - březen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
97 360/2000 Sb. 13.10.2000 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech 126/2021 Sb.
182 480/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 140/2021 Sb.
121 309/2016 Sb. 11.10.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 140/2021 Sb.
39 101/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 201 o přijetí krizového opatření 132/2021 Sb.
39 102/2021 Sb. 27.02.2021 Usnesení vlády České republiky č. 202 o přijetí krizového opatření 131/2021 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím