Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - prosinec 2018

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
129 256/2018 Sb. 09.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
137 269/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
137 270/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
137 271/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
137 272/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
138 273/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
138 274/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
138 275/2018 Sb. 07.12.2018 12.12.2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa
138 276/2018 Sb. 07.12.2018 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
139 277/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
139 278/2018 Sb. 07.12.2018 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %
140 279/2018 Sb. 07.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
141 280/2018 Sb. 13.12.2018 28.12.2018 Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
141 281/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
142 282/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
142 283/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
143 284/2018 Sb. 13.12.2018 28.12.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
143 285/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
143 286/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
143 287/2018 Sb. 13.12.2018 01.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
144 288/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
144 289/2018 Sb. 13.12.2018 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
145 290/2018 Sb. 13.12.2018 15.12.2018 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
145 291/2018 Sb. 13.12.2018 13.12.2018 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
146 292/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
146 293/2018 Sb. 13.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
147 294/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
147 295/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
148 296/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
148 297/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
149 298/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
149 299/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
150 300/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
151 301/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
151 302/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
152 303/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
152 304/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
152 305/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
153 306/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
153 307/2018 Sb. 20.12.2018 04.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
153 308/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
153 309/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
154 310/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o krajských normativech
154 311/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
154 312/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
154 313/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
155 314/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
155 315/2018 Sb. 20.12.2018 20.12.2018 Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
156 316/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
156 317/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
156 318/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
156 319/2018 Sb. 20.12.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
157 320/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
157 321/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
157 322/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
157 323/2018 Sb. 20.12.2019 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
157 324/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
157 325/2018 Sb. 20.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
158 326/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
159 327/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
159 328/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
160 329/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
160 330/2018 Sb. 28.12.2018 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
160 331/2018 Sb. 28.12.2018 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
161 332/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
161 333/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
161 334/2018 Sb. 28.12.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
162 335/2018 Sb. 31.12.2018 01.01.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
163 336/2018 Sb. 31.12.2018 01.01.2019 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Novelizované předpisy - prosinec 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
20 92/1991 Sb. 01.04.1991 Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 308/2018 Sb.
74 388/1991 Sb. 04.10.1991 Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky 113/2018 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 171/2018 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 335/2018 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 174/2018 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 306/2018 Sb.
46 182/1993 Sb. 01.07.1993 Zákon o Ústavním soudu 173/2018 Sb.
13 58/1995 Sb. 24.04.1995 Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 171/2018 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 320/2018 Sb.
64 236/1995 Sb. 26.10.1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 316/2018 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 231/2017 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 282/2018 Sb.
22 55/1999 Sb. 30.03.1999 Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 296/2018 Sb.
32 104/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 308/2018 Sb.
88 315/2000 Sb. 29.09.2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty 294/2018 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 285/2018 Sb.
77 207/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 314/2018 Sb.
87 229/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o finančním arbitrovi 171/2018 Sb.
118 323/2002 Sb. 19.07.2002 Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 329/2018 Sb.
147 441/2003 Sb. 01.04.2004 Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 286/2018 Sb.
30 95/2004 Sb. 02.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 284/2018 Sb.
30 96/2004 Sb. 01.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 284/2018 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 283/2018 Sb.
136 416/2004 Sb. 01.08.2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 274/2018 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 171/2018 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 286/2018 Sb.
65 178/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) 308/2018 Sb.
155 444/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 170/2018 Sb.
179 522/2005 Sb. 01.01.2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 322/2018 Sb.
17 36/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 265/2018 Sb.
24 57/2006 Sb. 01.04.2006 Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 170/2018 Sb.
37 108/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o sociálních službách 335/2018 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 309/2018 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 335/2018 Sb.
74 221/2006 Sb. 26.05.2006 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) 286/2018 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 333/2018 Sb.
184 567/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 273/2018 Sb.
97 296/2007 Sb. 01.01.2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 170/2018 Sb.
25 84/2008 Sb. 11.03.2008 Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 204/2018 Sb.
39 124/2008 Sb. 01.07.2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 170/2018 Sb.
46 146/2008 Sb. 14.05.2008 Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 251/2018 Sb.
73 229/2008 Sb. 01.07.2008 Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 252/2018 Sb.
66 223/2009 Sb. 28.12.2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 170/2018 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 170/2018 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 171/2018 Sb.
85 278/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví 170/2018 Sb.
87 281/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 170/2018 Sb.
116 364/2009 Sb. 20.10.2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 334/2018 Sb.
137 429/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 281/2018 Sb.
76 222/2010 Sb. 01.10.2010 Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 263/2018 Sb.
146 420/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 170/2018 Sb.
33 89/2012 Sb. 01.01.2014 Zákon občanský zákoník 171/2018 Sb.
48 129/2012 Sb. 18.04.2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 299/2018 Sb.
128 345/2012 Sb. 01.11.2012 Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 418/2017 Sb.
176 470/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 247/2018 Sb.
119 314/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 217/2018 Sb.
141 358/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 256/2018 Sb.
163 419/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 279/2018 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 335/2018 Sb.
108 261/2014 Sb. 01.12.2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 170/2018 Sb.
123 304/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 263/2018 Sb.
2 3/2015 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 300/2018 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 293/2018 Sb.
28 59/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 305/2018 Sb.
130 306/2015 Sb. 01.12.2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 258/2018 Sb.
149 349/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 326/2018 Sb.
163 390/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 297/2018 Sb.
74 197/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 310/2018 Sb.
96 244/2016 Sb. 29.07.2016 Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 323/2018 Sb.
98 250/2016 Sb. 01.07.2017 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 173/2018 Sb.
98 250/2016 Sb. 01.07.2017 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 285/2018 Sb.
108 280/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 310/2018 Sb.
164 404/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 154/2018 Sb.
173 425/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 184/2018 Sb.
17 48/2017 Sb. 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 292/2018 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 170/2018 Sb.
88 243/2017 Sb. 01.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 310/2018 Sb.
90 259/2017 Sb. 01.02.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 335/2018 Sb.
109 318/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 202/2018 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 263/2018 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 332/2018 Sb.
136 389/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 277/2018 Sb.
158 446/2017 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 203/2018 Sb.
47 92/2018 Sb. 31.05.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 335/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - prosinec 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
28 83/1996 Sb. 19.04.1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 298/2018 Sb.
111 335/1997 Sb. 31.12.1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 248/2018 Sb.
108 327/1998 Sb. 31.12.1998 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci 227/2018 Sb.
16 45/2000 Sb. 01.04.2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 248/2018 Sb.
190 546/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci 227/2018 Sb.
21 57/2003 Sb. 01.01.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. 248/2018 Sb.
12 38/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 170/2018 Sb.
31 97/2004 Sb. 01.04.2004 Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách 286/2018 Sb.
40 125/2004 Sb. 22.03.2004 Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 328/2018 Sb.
94 289/2004 Sb. 12.07.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 248/2018 Sb.
200 582/2004 Sb. 01.01.2005 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 195/2018 Sb.
170 492/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o krajských normativech 310/2018 Sb.
19 40/2006 Sb. 01.04.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 195/2018 Sb.
168 523/2006 Sb. 30.11.2006 Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 315/2018 Sb.
82 251/2007 Sb. 03.10.2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb. 195/2018 Sb.
15 47/2008 Sb. 20.02.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 310/2018 Sb.
8 33/2009 Sb. 28.01.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb. 310/2018 Sb.
56 184/2009 Sb. 01.07.2009 Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky 324/2018 Sb.
2 8/2010 Sb. 14.01.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 310/2018 Sb.
26 74/2010 Sb. 24.03.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů 195/2018 Sb.
5 11/2011 Sb. 31.01.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 310/2018 Sb.
41 110/2011 Sb. 31.08.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů 310/2018 Sb.
42 115/2011 Sb. 01.05.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 248/2018 Sb.
45 123/2012 Sb. 01.06.2012 Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 328/2018 Sb.
53 143/2012 Sb. 01.06.2012 Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 327/2018 Sb.
128 330/2013 Sb. 28.10.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů 248/2018 Sb.
114 295/2016 Sb. 01.12.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů 170/2018 Sb.
54 157/2017 Sb. 01.06.2017 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí 290/2018 Sb.
142 401/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 254/2018 Sb.
146 410/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 304/2018 Sb.
167 463/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 333/2018 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím