Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - leden 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
1 1/2020 Sb. 03.01.2020 01.01.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
1 2/2020 Sb. 03.01.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
2 3/2020 Sb. 10.01.2020 25.01.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
2 4/2020 Sb. 10.01.2020 25.01.2020 Vyhláška o energetických specialistech
3 5/2020 Sb. 10.01.2020 25.01.2020 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
3 6/2020 Sb. 10.01.2020 25.01.2020 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
3 7/2020 Sb. 10.01.2020 25.01.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
3 8/2020 Sb. 10.01.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
3 9/2020 Sb. 10.01.2020 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
4 10/2020 Sb. 14.01.2020 15.01.2020 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
4 11/2020 Sb. 14.01.2020 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
5 12/2020 Sb. 17.01.2020 01.02.2020 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
6 13/2020 Sb. 17.01.2020 01.07.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
6 14/2020 Sb. 17.01.2020 29.01.2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
6 15/2020 Sb. 17.01.2020 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
7 16/2020 Sb. 24.01.2020 01.02.2020 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
8 17/2020 Sb. 27.01.2020 01.02.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
8 18/2020 Sb. 27.01.2020 01.02.2020 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
9 19/2020 Sb. 27.01.2020 01.07.2020 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
9 20/2020 Sb. 27.01.2020 11.02.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
9 21/2020 Sb. 27.01.2020 01.02.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
9 22/2020 Sb. 27.01.2020 11.02.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
10 23/2020 Sb. 27.01.2020 - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
10 24/2020 Sb. 27.01.2020 27.01.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
11 25/2020 Sb. 31.01.2020 01.02.2020 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
11 26/2020 Sb. 31.01.2020 - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
12 27/2020 Sb. 03.02.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Novelizované předpisy - leden 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
92 565/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon České národní rady o místních poplatcích 278/2019 Sb.
50 265/1991 Sb. 01.08.1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 367/2019 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 164/2019 Sb.
71 338/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 364/2019 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 125/2019 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 364/2019 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 364/2019 Sb.
79 266/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o dráhách 367/2019 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 363/2019 Sb.
85 252/1997 Sb. 12.11.1997 Zákon o zemědělství 208/2019 Sb.
46 134/1998 Sb. 01.07.1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 269/2019 Sb.
39 106/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím 12/2020 Sb.
57 166/1999 Sb. 28.09.1999 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 368/2019 Sb.
4 10/2000 Sb. 28.01.2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 88/2019 Sb.
38 128/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o obcích (obecní zřízení) 263/2019 Sb.
38 129/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o krajích (krajské zřízení) 263/2019 Sb.
39 131/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o hlavním městě Praze 263/2019 Sb.
49 154/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 368/2019 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 367/2019 Sb.
73 245/2000 Sb. 09.08.2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 356/2019 Sb.
74 256/2000 Sb. 11.08.2000 Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 208/2019 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 12/2020 Sb.
115 406/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o hospodaření energií 3/2020 Sb.
98 254/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 312/2019 Sb.
34 77/2002 Sb. 01.03.2002 Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 367/2019 Sb.
51 114/2002 Sb. 01.05.2002 Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 357/2019 Sb.
61 147/2002 Sb. 01.06.2002 Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 369/2019 Sb.
92 245/2002 Sb. 01.07.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu 323/2019 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 222/2016 Sb.
118 323/2002 Sb. 19.07.2002 Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 343/2019 Sb.
46 114/2003 Sb. 25.04.2003 Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 222/2016 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 364/2019 Sb.
70 209/2004 Sb. 27.04.2004 Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 341/2019 Sb.
106 326/2004 Sb. 31.05.2004 Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 369/2019 Sb.
136 416/2004 Sb. 01.08.2004 Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 24/2020 Sb.
143 435/2004 Sb. 01.10.2004 Zákon o zaměstnanosti 365/2019 Sb.
174 500/2004 Sb. 01.01.2006 Zákon správní řád 12/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 12/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 364/2019 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 368/2019 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 369/2019 Sb.
20 72/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 248/2019 Sb.
43 127/2005 Sb. 01.05.2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 222/2016 Sb.
11 21/2006 Sb. 01.03.2006 Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 12/2020 Sb.
17 36/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 316/2019 Sb.
63 183/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 312/2019 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 164/2019 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 358/2019 Sb.
118 375/2006 Sb. 25.07.2006 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče 368/2019 Sb.
145 448/2006 Sb. 01.10.2006 Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona 334/2019 Sb.
184 567/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 347/2019 Sb.
33 105/2008 Sb. 01.04.2008 Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 17/2020 Sb.
72 227/2008 Sb. 01.07.2008 Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 7/2020 Sb.
98 300/2008 Sb. 01.07.2009 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 12/2020 Sb.
30 93/2009 Sb. 14.04.2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 367/2019 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 12/2020 Sb.
116 364/2009 Sb. 20.10.2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 345/2019 Sb.
65 194/2010 Sb. 01.07.2010 Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 367/2019 Sb.
76 222/2010 Sb. 01.10.2010 Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 352/2019 Sb.
39 99/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 304/2019 Sb.
95 275/2012 Sb. 01.10.2012 Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 222/2016 Sb.
151 415/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 216/2019 Sb.
155 428/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) 125/2019 Sb.
141 357/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 301/2019 Sb.
3 5/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 344/2019 Sb.
75 181/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 12/2020 Sb.
120 298/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 318/2019 Sb.
123 302/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o katalogu správních činností 352/2019 Sb.
123 304/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 300/2019 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 350/2019 Sb.
28 59/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 322/2019 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 332/2019 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 351/2019 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 332/2019 Sb.
56 131/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 222/2016 Sb.
167 403/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 360/2019 Sb.
10 27/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 248/2019 Sb.
66 172/2016 Sb. 01.10.2016 Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 335/2019 Sb.
71 186/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o hazardních hrách 364/2019 Sb.
71 187/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o dani z hazardních her 364/2019 Sb.
136 347/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 273/2019 Sb.
162 397/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 274/2019 Sb.
89 250/2017 Sb. 01.07.2018 Zákon o elektronické identifikaci 12/2020 Sb.
90 259/2017 Sb. 01.02.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 164/2019 Sb.
109 318/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 338/2019 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 300/2019 Sb.
136 389/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 21/2020 Sb.
136 389/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 371/2019 Sb.
47 92/2018 Sb. 31.05.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 164/2019 Sb.
67 132/2018 Sb. 13.07.2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 359/2019 Sb.

Pozbylo účinnosti - leden 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
111 333/1997 Sb. 31.12.1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 18/2020 Sb.
101 309/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 222/2016 Sb.
30 93/2000 Sb. 01.09.2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 18/2020 Sb.
30 63/2002 Sb. 26.02.2002 Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 3/2020 Sb.
51 118/2002 Sb. 09.04.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 170/2019 Sb.
102 298/2003 Sb. 17.09.2003 Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 368/2019 Sb.
125 372/2003 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 368/2019 Sb.
125 373/2003 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 368/2019 Sb.
125 376/2003 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 368/2019 Sb.
125 377/2003 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 368/2019 Sb.
106 328/2004 Sb. 31.05.2004 Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 369/2019 Sb.
60 164/2005 Sb. 01.05.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 368/2019 Sb.
95 259/2005 Sb. 01.07.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 368/2019 Sb.
133 380/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 222/2016 Sb.
175 501/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty 10/2020 Sb.
85 268/2006 Sb. 01.07.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění vyhlášky č. 93/2000 Sb. 18/2020 Sb.
137 428/2006 Sb. 01.10.2006 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 3/2020 Sb.
154 469/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích) 12/2020 Sb.
172 528/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy) 12/2020 Sb.
16 54/2008 Sb. 25.02.2008 Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 329/2019 Sb.
18 59/2008 Sb. 01.03.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 368/2019 Sb.
68 215/2008 Sb. 12.07.2008 Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 5/2020 Sb.
131 405/2008 Sb. 03.12.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 25/2020 Sb.
47 159/2009 Sb. 09.06.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 5/2020 Sb.
27 76/2010 Sb. 26.03.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb. 5/2020 Sb.
61 177/2010 Sb. 04.06.2010 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb. 25/2020 Sb.
118 337/2011 Sb. 21.11.2011 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 319/2019 Sb.
133 380/2011 Sb. 09.12.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu 369/2019 Sb.
133 382/2011 Sb. 09.12.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
133 384/2011 Sb. 15.12.2011 Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., 6/2020 Sb.
64 182/2012 Sb. 01.08.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů 18/2020 Sb.
119 328/2012 Sb. 01.11.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb. 369/2019 Sb.
49 108/2013 Sb. 01.06.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů 368/2019 Sb.
53 118/2013 Sb. 01.06.2013 Vyhláška o energetických specialistech 4/2020 Sb.
79 190/2013 Sb. 25.07.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 25/2020 Sb.
174 442/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
44 104/2014 Sb. 09.06.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
57 133/2014 Sb. 01.08.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. 368/2019 Sb.
87 207/2014 Sb. 01.10.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
97 234/2015 Sb. 29.09.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 4/2020 Sb.
76 209/2017 Sb. 01.09.2017 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 361/2019 Sb.
146 413/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů 25/2020 Sb.
146 415/2017 Sb. 01.01.2018 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů 329/2019 Sb.
7 11/2018 Sb. 03.02.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
129 254/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 310/2019 Sb.
152 304/2018 Sb. 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 336/2019 Sb.
161 333/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 358/2019 Sb.
108 251/2019 Sb. 04.10.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů 5/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím