Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - červenec 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
121 307/2020 Sb. 01.07.2020 01.07.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
122 308/2020 Sb. 01.07.2020 01.07.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
122 309/2020 Sb. 01.07.2020 - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
123 310/2020 Sb. 08.07.2020 01.01.2021 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
123 311/2020 Sb. 08.07.2020 - Sdělení Ministerstva školství o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
123 312/2020 Sb. 08.07.2020 08.07.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
124 313/2020 Sb. 14.07.2020 15.07.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
125 314/2020 Sb. 14.07.2020 15.07.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
126 315/2020 Sb. 14.07.2020 15.07.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
126 316/2020 Sb. 14.07.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
126 317/2020 Sb. 14.07.2020 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
127 318/2020 Sb. 15.07.2020 16.07.2020 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
127 319/2020 Sb. 15.07.2020 01.09.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
127 320/2020 Sb. 15.07.2020 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
127 321/2020 Sb. 15.07.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
128 322/2020 Sb. 15.07.2020 01.08.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
129 323/2020 Sb. 16.07.2020 16.07.2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
130 324/2020 Sb. 22.07.2020 01.08.2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
131 325/2020 Sb. 22.07.2020 22.07.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
132 326/2020 Sb. 29.07.2020 01.08.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
132 327/2020 Sb. 29.07.2020 29.07.2020 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
133 328/2020 Sb. 31.07.2020 01.08.2020 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
133 329/2020 Sb. 31.07.2020 01.08.2020 Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
133 330/2020 Sb. 31.07.2020 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Novelizované předpisy - červenec 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
22 64/1986 Sb. 01.01.1987 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 238/2020 Sb.
50 265/1991 Sb. 01.08.1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 238/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 115/2020 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 238/2020 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 238/2020 Sb.
71 338/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 299/2020 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 299/2020 Sb.
118 589/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 285/2020 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 285/2020 Sb.
130 634/1992 Sb. 31.12.1992 Zákon o ochraně spotřebitele 238/2020 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 238/2020 Sb.
6 16/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o dani silniční 299/2020 Sb.
37 111/1994 Sb. 01.08.1994 Zákon o silniční dopravě 115/2020 Sb.
79 266/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o dráhách 115/2020 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 238/2020 Sb.
18 87/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 238/2020 Sb.
20 90/1995 Sb. 01.08.1995 Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 167/2020 Sb.
48 177/1995 Sb. 01.12.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 269/2020 Sb.
33 100/1996 Sb. 29.04.1996 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 278/2020 Sb.
46 134/1998 Sb. 01.07.1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 259/2020 Sb.
57 166/1999 Sb. 28.09.1999 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 238/2020 Sb.
76 221/1999 Sb. 01.12.1999 Zákon o vojácích z povolání 285/2020 Sb.
49 156/2000 Sb. 01.08.2000 Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 238/2020 Sb.
74 258/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 238/2020 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 115/2020 Sb.
138 478/2000 Sb. 29.12.2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 304/2020 Sb.
87 231/2001 Sb. 04.07.2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 238/2020 Sb.
61 146/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 238/2020 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 299/2020 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 299/2020 Sb.
143 435/2004 Sb. 01.10.2004 Zákon o zaměstnanosti 285/2020 Sb.
166 480/2004 Sb. 07.09.2004 Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 238/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 115/2020 Sb.
94 251/2005 Sb. 01.07.2005 Zákon o inspekci práce 285/2020 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 285/2020 Sb.
101 332/2006 Sb. 01.07.2006 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 314/2020 Sb.
188 595/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 62/2020 Sb.
46 145/2008 Sb. 29.04.2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 326/2020 Sb.
104 318/2008 Sb. 01.09.2008 Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 322/2020 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 312/2020 Sb.
47 132/2010 Sb. 01.06.2010 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 238/2020 Sb.
136 378/2010 Sb. 01.01.2011 Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 315/2020 Sb.
27 70/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o preventivních prohlídkách 259/2020 Sb.
30 82/2012 Sb. 31.03.2012 Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 303/2020 Sb.
33 89/2012 Sb. 01.01.2014 Zákon občanský zákoník 163/2020 Sb.
34 90/2012 Sb. 01.01.2014 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 163/2020 Sb.
39 98/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 279/2020 Sb.
48 129/2012 Sb. 18.04.2012 Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 313/2020 Sb.
89 262/2012 Sb. 01.07.2012 Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 277/2020 Sb.
31 67/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 163/2020 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 299/2020 Sb.
90 225/2013 Sb. 01.08.2013 Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 13/2020 Sb.
99 256/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 163/2020 Sb.
118 311/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 163/2020 Sb.
13 30/2014 Sb. 01.03.2014 Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 297/2020 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 285/2020 Sb.
115 282/2014 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 322/2020 Sb.
29 60/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 258/2020 Sb.
98 236/2015 Sb. 17.10.2015 Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 307/2020 Sb.
169 408/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 302/2020 Sb.
98 250/2016 Sb. 01.07.2017 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 325/2020 Sb.
123 314/2016 Sb. 01.10.2016 Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 322/2020 Sb.
14 41/2017 Sb. 01.04.2017 Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov 244/2020 Sb.
94 271/2017 Sb. 01.09.2017 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra 251/2020 Sb.
108 316/2017 Sb. 01.10.2017 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru 322/2020 Sb.
106 211/2018 Sb. 01.10.2018 Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 303/2020 Sb.
149 355/2019 Sb. 01.01.2020 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 323/2020 Sb.
59 159/2020 Sb. 15.04.2020 Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 299/2020 Sb.
77 215/2020 Sb. 29.04.2020 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 308/2020 Sb.

Pozbylo účinnosti - červenec 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
147 465/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu 298/2020 Sb.
100 285/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 328/2020 Sb.
25 56/2013 Sb. 23.03.2013 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 280/2020 Sb.
96 249/2013 Sb. 19.08.2013 Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 267/2020 Sb.
62 150/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 19/2020 Sb.
91 217/2015 Sb. 01.10.2015 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku 257/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím