Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - září 2020

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
146 359/2020 Sb. 04.09.2020 01.01.2021 Vyhláška o měření elektřiny
146 360/2020 Sb. 04.09.2020 01.01.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
147 361/2020 Sb. 04.09.2020 01.11.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
147 362/2020 Sb. 04.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
147 363/2020 Sb. 04.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
147 364/2020 Sb. 04.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
148 365/2020 Sb. 04.09.2020 01.10.2020 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
148 366/2020 Sb. 04.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
149 367/2020 Sb. 10.09.2020 25.09.2020 Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
149 368/2020 Sb. 10.09.2020 - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
149 369/2020 Sb. 10.09.2020 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
150 370/2020 Sb. 17.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
150 371/2020 Sb. 17.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
151 372/2020 Sb. 17.09.2020 30.09.2020 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
151 373/2020 Sb. 17.09.2020 01.10.2020 Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
152 374/2020 Sb. 22.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
152 375/2020 Sb. 22.09.2020 06.10.2020 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč
152 376/2020 Sb. 22.09.2020 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
152 377/2020 Sb. 22.09.2020 - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
152 378/2020 Sb. 22.09.2020 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
153 379/2020 Sb. 22.09.2020 01.10.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
154 380/2020 Sb. 25.09.2020 01.10.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
154 381/2020 Sb. 25.09.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
154 382/2020 Sb. 25.09.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
154 383/2020 Sb. 25.09.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
154 384/2020 Sb. 25.09.2020 26.09.2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
154 385/2020 Sb. 25.09.2020 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
155 386/2020 Sb. 25.09.2020 26.09.2020 Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
156 387/2020 Sb. 30.09.2020 01.01.2021 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
156 388/2020 Sb. 30.09.2020 01.10.2020 Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
157 389/2020 Sb. 30.09.2020 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX %
157 390/2020 Sb. 30.09.2020 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI %
158 391/2020 Sb. 30.09.2020 - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
158 392/2020 Sb. 30.09.2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Novelizované předpisy - září 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 165/2020 Sb.
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 333/2020 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 338/2020 Sb.
112 555/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 165/2020 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 386/2020 Sb.
74 293/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o výkonu vazby 165/2020 Sb.
36 109/1994 Sb. 03.06.1994 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby 363/2020 Sb.
37 111/1994 Sb. 01.08.1994 Zákon o silniční dopravě 337/2020 Sb.
18 87/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 338/2020 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 165/2020 Sb.
58 169/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 165/2020 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 165/2020 Sb.
110 345/1999 Sb. 01.01.2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 362/2020 Sb.
4 10/2000 Sb. 28.01.2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 364/2020 Sb.
22 61/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o námořní plavbě 339/2020 Sb.
54 175/2000 Sb. 01.07.2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 374/2020 Sb.
74 257/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně=právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 165/2020 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 337/2020 Sb.
115 408/2000 Sb. 01.02.2001 Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 334/2020 Sb.
138 478/2000 Sb. 29.12.2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 370/2020 Sb.
21 56/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 337/2020 Sb.
44 110/2001 Sb. 27.03.2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 384/2020 Sb.
79 218/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 333/2020 Sb.
79 219/2003 Sb. 30.08.2003 Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 334/2020 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 284/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 334/2020 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 337/2020 Sb.
101 332/2006 Sb. 01.07.2006 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 366/2020 Sb.
168 522/2006 Sb. 15.12.2006 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 371/2020 Sb.
48 156/2008 Sb. 07.05.2008 Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 379/2020 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 165/2020 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 333/2020 Sb.
71 211/2010 Sb. 31.08.2010 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 354/2020 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 165/2020 Sb.
146 418/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 333/2020 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 386/2020 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 333/2020 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 386/2020 Sb.
34 68/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 380/2020 Sb.
68 178/2016 Sb. 01.09.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 284/2020 Sb.
108 280/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 319/2020 Sb.
20 59/2017 Sb. 01.03.2018 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 333/2020 Sb.
49 96/2018 Sb. 20.06.2018 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 366/2020 Sb.

Pozbylo účinnosti - září 2020

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
70 233/2009 Sb. 01.08.2009 Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 355/2020 Sb.
70 192/2011 Sb. 15.07.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 355/2020 Sb.
22 58/2012 Sb. 28.02.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 355/2020 Sb.
140 372/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
36 78/2013 Sb. 01.04.2013 Vyhláška o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb.
96 248/2013 Sb. 19.08.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
132 340/2013 Sb. 01.01.2014 Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 386/2020 Sb.
163 419/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 386/2020 Sb.
72 171/2014 Sb. 01.09.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
95 230/2015 Sb. 01.12.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 264/2020 Sb.
61 158/2016 Sb. 01.06.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
99 254/2016 Sb. 01.11.2016 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 386/2020 Sb.
181 445/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 284/2020 Sb.
24 71/2017 Sb. 21.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 284/2020 Sb.
142 402/2017 Sb. 03.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
65 127/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 386/2020 Sb.
68 134/2018 Sb. 01.07.2018 Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních 373/2020 Sb.
140 279/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. 386/2020 Sb.
93 219/2019 Sb. 01.09.2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 358/2020 Sb.
105 246/2019 Sb. 30.09.2019 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 372/2020 Sb.
115 264/2019 Sb. 01.11.2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 386/2020 Sb.
71 200/2020 Sb. 01.05.2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 355/2020 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím