Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - srpen 2021

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
129 291/2021 Sb. 05.08.2021 01.09.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
129 292/2021 Sb. 05.08.2021 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
130 293/2021 Sb. 13.08.2021 08.09.2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského
130 294/2021 Sb. 13.08.2021 14.09.2021 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily
131 295/2021 Sb. 13.08.2021 01.10.2021 Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
131 296/2021 Sb. 13.08.2021 14.08.2021 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
131 297/2021 Sb. 13.08.2021 01.01.2022 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
131 298/2021 Sb. 13.08.2021 14.08.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
131 299/2021 Sb. 13.08.2021 01.10.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
131 300/2021 Sb. 13.08.2021 01.09.2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
132 301/2021 Sb. 18.08.2021 18.08.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
133 302/2021 Sb. 25.08.2021 01.09.2021 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
133 303/2021 Sb. 25.08.2021 01.09.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
133 304/2021 Sb. 25.08.2021 26.08.2021 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
133 305/2021 Sb. 25.08.2021 25.08.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
134 306/2021 Sb. 25.08.2021 25.08.2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
134 307/2021 Sb. 25.08.2021 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
134 308/2021 Sb. 25.08.2021 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
135 309/2021 Sb. 27.08.2021 01.10.2021 Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
135 310/2021 Sb. 27.08.2021 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
136 311/2021 Sb. 27.08.2021 01.01.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
137 312/2021 Sb. 27.08.2021 01.10.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
138 313/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
139 314/2021 Sb. 31.08.2021 30.09.2021 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
139 315/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
140 316/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
141 317/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
141 318/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
141 319/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
141 320/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
141 321/2021 Sb. 31.08.2021 - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
142 322/2021 Sb. 31.08.2021 01.09.2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - srpen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 270/2021 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 270/2021 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 270/2021 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 300/2021 Sb.
119 592/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 274/2021 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 219/2021 Sb.
46 182/1993 Sb. 01.07.1993 Zákon o Ústavním soudu 270/2021 Sb.
80 269/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o Rejstříku trestů 270/2021 Sb.
30 114/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o vnitrozemské plavbě 270/2021 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 274/2021 Sb.
85 252/1997 Sb. 12.11.1997 Zákon o zemědělství 270/2021 Sb.
106 325/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 274/2021 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 274/2021 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 269/2021 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 270/2021 Sb.
107 329/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 270/2021 Sb.
39 133/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 270/2021 Sb.
85 301/2000 Sb. 01.07.2001 Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 270/2021 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 274/2021 Sb.
73 196/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 318/2021 Sb.
178 491/2001 Sb. 31.12.2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 269/2021 Sb.
4 6/2002 Sb. 01.04.2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 270/2021 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 269/2021 Sb.
79 221/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o dočasné ochraně cizinců 274/2021 Sb.
7 22/2004 Sb. 01.02.2004 Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 296/2021 Sb.
16 53/2004 Sb. 01.04.2004 Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 269/2021 Sb.
69 208/2004 Sb. 01.05.2004 Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 291/2021 Sb.
84 256/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 298/2021 Sb.
143 435/2004 Sb. 01.10.2004 Zákon o zaměstnanosti 274/2021 Sb.
189 559/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 269/2021 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 270/2021 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 274/2021 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 300/2021 Sb.
4 13/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 200/2021 Sb.
4 14/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání 271/2021 Sb.
4 16/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o organizaci školního roku 200/2021 Sb.
11 48/2005 Sb. 25.01.2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 271/2021 Sb.
34 107/2005 Sb. 08.03.2005 Vyhláška o školním stravování 272/2021 Sb.
43 127/2005 Sb. 01.05.2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 270/2021 Sb.
11 21/2006 Sb. 01.03.2006 Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 269/2021 Sb.
11 21/2006 Sb. 01.03.2006 Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 270/2021 Sb.
38 115/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 269/2021 Sb.
46 136/2006 Sb. 01.09.2006 Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 269/2021 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 298/2021 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 270/2021 Sb.
105 342/2006 Sb. 03.07.2006 Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 269/2021 Sb.
41 129/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 269/2021 Sb.
76 239/2008 Sb. 01.07.2008 Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 269/2021 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 269/2021 Sb.
43 118/2010 Sb. 01.01.2011 Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 296/2021 Sb.
115 313/2010 Sb. 15.11.2010 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 303/2021 Sb.
147 424/2010 Sb. 30.12.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 269/2021 Sb.
52 142/2012 Sb. 01.07.2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 269/2021 Sb.
60 167/2012 Sb. 01.07.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 269/2021 Sb.
77 186/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 270/2021 Sb.
116 303/2013 Sb. 01.10.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 269/2021 Sb.
24 64/2014 Sb. 01.05.2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 269/2021 Sb.
2 3/2015 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 200/2021 Sb.
135 318/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 269/2021 Sb.
149 349/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 277/2021 Sb.
160 374/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 298/2021 Sb.
13 31/2016 Sb. 29.01.2016 Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 199/2021 Sb.
115 298/2016 Sb. 19.09.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 269/2021 Sb.
139 353/2016 Sb. 31.10.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 200/2021 Sb.
183 456/2016 Sb. 01.06.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 269/2021 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 269/2021 Sb.
71 195/2017 Sb. 01.07.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 269/2021 Sb.
89 251/2017 Sb. 01.07.2018 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 269/2021 Sb.
117 341/2017 Sb. 01.01.2018 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 322/2021 Sb.
129 370/2017 Sb. 13.01.2018 Zákon o platebním styku 298/2021 Sb.
211 515/2020 Sb. 26.12.2020 Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 275/2021 Sb.
113 261/2021 Sb. 01.02.2022 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 270/2021 Sb.
117 270/2021 Sb. 02.08.2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 269/2021 Sb.

Pozbylo účinnosti - srpen 2021

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 269/2021 Sb.
52 151/2004 Sb. 01.05.2004 Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky 280/2021 Sb.
208 612/2004 Sb. 01.01.2005 Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 269/2021 Sb.
137 395/2005 Sb. 01.10.2005 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 269/2021 Sb.
139 400/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 269/2021 Sb.
29 76/2014 Sb. 19.05.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 269/2021 Sb.
136 321/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. 269/2021 Sb.
163 386/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 269/2021 Sb.
173 425/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 304/2021 Sb.
54 107/2018 Sb. 01.07.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 269/2021 Sb.
90 184/2018 Sb. 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 304/2021 Sb.
145 358/2020 Sb. 01.09.2020 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 313/2021 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím