Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - říjen 2018

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
108 216/2018 Sb. 04.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
108 217/2018 Sb. 04.10.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
108 218/2018 Sb. 04.10.2018 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
109 219/2018 Sb. 04.10.2018 01.07.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
109 220/2018 Sb. 04.10.2018 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
110 221/2018 Sb. 09.10.2018 09.10.2018 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
111 222/2018 Sb. 09.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
111 223/2018 Sb. 09.10.2018 17.10.2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
111 224/2018 Sb. 09.10.2018 23.10.2018 Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
112 225/2018 Sb. 09.10.2018 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
112 226/2018 Sb. 09.10.2018 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
113 227/2018 Sb. 12.10.2018 01.01.2019 Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
114 228/2018 Sb. 16.10.2018 24.10.2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
114 229/2018 Sb. 16.10.2018 24.10.2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
114 230/2018 Sb. 16.10.2018 24.10.2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
115 231/2018 Sb. 16.10.2018 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
116 232/2018 Sb. 18.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
117 233/2018 Sb. 18.10.2018 30.09.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
118 234/2018 Sb. 18.10.2018 01.11.2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
118 235/2018 Sb. 18.10.2018 30.06.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
119 236/2018 Sb. 23.10.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
119 237/2018 Sb. 23.10.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
119 238/2018 Sb. 23.10.2018 23.10.2018 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
120 239/2018 Sb. 25.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
120 240/2018 Sb. 25.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
121 241/2018 Sb. 25.10.2018 09.11.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
121 242/2018 Sb. 25.10.2018 25.10.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
121 243/2018 Sb. 25.10.2018 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
122 244/2018 Sb. 25.10.2018 01.11.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
123 245/2018 Sb. 29.10.2018 01.11.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
124 246/2018 Sb. 29.10.2018 29.10.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
124 247/2018 Sb. 29.10.2018 01.01.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
125 248/2018 Sb. 31.10.2018 01.12.2018 Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
125 249/2018 Sb. 31.10.2018 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

Novelizované předpisy - říjen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 238/2018 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 182/2018 Sb.
1 2/1993 Sb. 28.12.1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 238/2018 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 193/2018 Sb.
36 104/1997 Sb. 07.05.1997 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 208/2018 Sb.
76 221/1999 Sb. 01.12.1999 Zákon o vojácích z povolání 181/2018 Sb.
90 268/1999 Sb. 01.12.1999 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí 239/2018 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 193/2018 Sb.
21 56/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 193/2018 Sb.
158 454/2002 Sb. 01.11.2002 Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání 240/2018 Sb.
177 512/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 222/2018 Sb.
121 361/2003 Sb. 01.01.2006 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 181/2018 Sb.
174 500/2004 Sb. 01.01.2006 Zákon správní řád 176/2018 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 193/2018 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2018 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 181/2018 Sb.
111 361/2007 Sb. 01.01.2008 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 246/2018 Sb.
73 228/2008 Sb. 01.07.2008 Vyhláška o registraci léčivých přípravků 205/2018 Sb.
53 177/2009 Sb. 01.09.2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 232/2018 Sb.
57 194/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 216/2018 Sb.
32 86/2011 Sb. 20.07.2011 Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky 86/2018 Sb.
178 463/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamech návykových látek 242/2018 Sb.
13 30/2014 Sb. 01.03.2014 Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 245/2018 Sb.
134 341/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 206/2018 Sb.
160 374/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 182/2018 Sb.
10 27/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 244/2018 Sb.
139 353/2016 Sb. 31.10.2016 Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 244/2018 Sb.
149 421/2017 Sb. 01.01.2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 234/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - říjen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
115 302/2001 Sb. 28.08.2001 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 211/2018 Sb.
40 99/2003 Sb. 01.05.2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 211/2018 Sb.
4 9/2006 Sb. 12.01.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb. 211/2018 Sb.
110 352/2009 Sb. 15.10.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 58/2018 Sb.
30 83/2012 Sb. 01.05.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 211/2018 Sb.
55 129/2014 Sb. 26.07.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 67/2018 Sb.
135 342/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 211/2018 Sb.
50 132/2016 Sb. 25.04.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 211/2018 Sb.
83 228/2017 Sb. 31.07.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů 211/2018 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím