Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - červen 2019

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
157 323/2018 Sb. 20.12.2019 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
59 135/2019 Sb. 04.06.2019 19.06.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
59 136/2019 Sb. 04.06.2019 19.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
59 137/2019 Sb. 04.06.2019 19.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
59 138/2019 Sb. 04.06.2019 19.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
59 139/2019 Sb. 04.06.2019 19.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
60 140/2019 Sb. 04.06.2019 04.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
60 141/2019 Sb. 04.06.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
60 142/2019 Sb. 04.06.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
61 143/2019 Sb. 13.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
61 144/2019 Sb. 13.06.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
61 145/2019 Sb. 13.06.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
62 146/2019 Sb. 19.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
62 147/2019 Sb. 19.06.2019 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
63 148/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
64 149/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
64 150/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
64 151/2019 Sb. 27.06.2019 03.07.2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
64 152/2019 Sb. 27.06.2019 24.07.2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
64 153/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
64 154/2019 Sb. 27.06.2019 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
64 155/2019 Sb. 27.06.2019 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
65 156/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
66 157/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
66 158/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
67 159/2019 Sb. 27.06.2019 05.07.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
68 160/2019 Sb. 27.06.2019 01.07.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
69 161/2019 Sb. 27.06.2019 27.06.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
70 162/2019 Sb. 27.06.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Novelizované předpisy - červen 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 32/2019 Sb.
118 589/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 32/2019 Sb.
30 114/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o vnitrozemské plavbě 135/2019 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 32/2019 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 32/2019 Sb.
61 222/1995 Sb. 13.10.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 139/2019 Sb.
61 223/1995 Sb. 13.10.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 136/2019 Sb.
64 236/1995 Sb. 26.10.1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 32/2019 Sb.
59 197/1996 Sb. 01.08.1996 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) 219/2018 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 32/2019 Sb.
76 221/1999 Sb. 01.12.1999 Zákon o vojácích z povolání 32/2019 Sb.
38 128/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o obcích (obecní zřízení) 32/2019 Sb.
38 129/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o krajích (krajské zřízení) 32/2019 Sb.
39 131/2000 Sb. 12.11.2000 Zákon o hlavním městě Praze 32/2019 Sb.
22 62/2001 Sb. 08.02.2001 Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 54/2019 Sb.
48 120/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 31/2019 Sb.
4 6/2002 Sb. 01.04.2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 31/2019 Sb.
121 361/2003 Sb. 01.01.2006 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 235/2018 Sb.
121 361/2003 Sb. 01.01.2006 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 32/2019 Sb.
160 489/2003 Sb. 01.01.2004 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM) 153/2019 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 135/2019 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 31/2019 Sb.
84 262/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon zákoník práce 32/2019 Sb.
96 312/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o insolvenčních správcích 31/2019 Sb.
188 595/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 91/2019 Sb.
100 313/2007 Sb. 01.01.2008 Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 133/2019 Sb.
94 278/2008 Sb. 14.08.2008 Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 143/2019 Sb.
139 427/2008 Sb. 15.12.2008 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 128/2019 Sb.
111 356/2009 Sb. 16.10.2009 Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 137/2019 Sb.
183 481/2012 Sb. 02.01.2013 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 146/2019 Sb.
115 301/2013 Sb. 01.10.2013 Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 140/2019 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 32/2019 Sb.
57 132/2015 Sb. 01.07.2015 Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 129/2019 Sb.
141 334/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 138/2019 Sb.
149 373/2016 Sb. 01.01.2017 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 115/2019 Sb.
28 79/2017 Sb. 01.09.2017 Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 95/2019 Sb.
69 191/2017 Sb. 01.07.2017 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 131/2019 Sb.
103 296/2017 Sb. 30.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31/2019 Sb.

Pozbylo účinnosti - červen 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
140 355/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 121/2019 Sb.
42 101/2015 Sb. 01.08.2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 121/2019 Sb.
44 106/2015 Sb. 04.05.2015 Nařízení vlády o oborech státní služby 1/2019 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím