Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - srpen 2022

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
104 225/2022 Sb. 05.08.2022 20.08.2022 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
104 226/2022 Sb. 05.08.2022 06.08.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
104 227/2022 Sb. 05.08.2022 22.11.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
105 228/2022 Sb. 09.08.2022 10.08.2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
105 229/2022 Sb. 09.08.2022 24.08.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
105 230/2022 Sb. 09.08.2022 01.01.2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
106 231/2022 Sb. 09.08.2022 01.01.2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.
107 232/2022 Sb. 09.08.2022 10.08.2022 kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
108 233/2022 Sb. 12.08.2022 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 %
108 234/2022 Sb. 12.08.2022 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 %
109 235/2022 Sb. 12.08.2022 27.08.2022 Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
110 236/2022 Sb. 19.08.2022 01.01.2023 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
110 237/2022 Sb. 19.08.2022 20.08.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
110 238/2022 Sb. 19.08.2022 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
110 239/2022 Sb. 19.08.2022 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
111 240/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111 241/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
111 242/2022 Sb. 31.08.2022 15.09.2022 Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
112 243/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
112 244/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
112 245/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
113 246/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
113 247/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
113 248/2022 Sb. 31.08.2022 - Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
114 249/2022 Sb. 31.08.2022 - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
115 250/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
116 251/2022 Sb. 31.08.2022 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.
116 252/2022 Sb. 31.08.2022 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků
116 253/2022 Sb. 31.08.2022 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
117 254/2022 Sb. 31.08.2022 - Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
118 255/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
118 256/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
118 257/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
118 258/2022 Sb. 31.08.2022 01.01.2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
118 259/2022 Sb. 31.08.2022 01.01.2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.
119 260/2022 Sb. 30.08.2022 31.08.2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119 261/2022 Sb. 30.08.2022 - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022
120 262/2022 Sb. 31.08.2022 01.09.2022 Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
120 263/2022 Sb. 31.08.2022 - Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
121 264/2022 Sb. 31.08.2022 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - srpen 2022

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
56 99/1963 Sb. 01.04.1964 Občanský soudní řád 214/2022 Sb.
10 61/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 225/2022 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 217/2022 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 221/2022 Sb.
50 246/1992 Sb. 29.05.1992 Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 217/2022 Sb.
37 111/1994 Sb. 01.08.1994 Zákon o silniční dopravě 217/2022 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 221/2022 Sb.
46 173/1995 Sb. 01.12.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 229/2022 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 217/2022 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 221/2022 Sb.
65 219/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 225/2022 Sb.
98 361/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 217/2022 Sb.
131 458/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 232/2022 Sb.
21 56/2001 Sb. 01.07.2001 Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 217/2022 Sb.
48 120/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 214/2022 Sb.
168 452/2001 Sb. 01.04.2002 Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 215/2022 Sb.
93 279/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 225/2022 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 217/2022 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 225/2022 Sb.
4 13/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 126/2022 Sb.
4 16/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o organizaci školního roku 217/2019 Sb.
20 74/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání 111/2022 Sb.
21 75/2005 Sb. 21.02.2005 Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko=psychologické činnosti pedagogických pracovníků 125/2022 Sb.
168 522/2006 Sb. 15.12.2006 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 220/2022 Sb.
59 165/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 232/2022 Sb.
128 344/2012 Sb. 01.11.2012 Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 224/2022 Sb.
96 244/2013 Sb. 19.08.2013 Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech 184/2022 Sb.
75 181/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 226/2022 Sb.
143 361/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 228/2022 Sb.
98 236/2015 Sb. 17.10.2015 Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 219/2022 Sb.
149 349/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 223/2022 Sb.
27 74/2017 Sb. 15.03.2017 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 210/2022 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 225/2022 Sb.
67 132/2018 Sb. 13.07.2018 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 222/2022 Sb.
154 310/2018 Sb. 01.01.2019 Vyhláška o krajských normativech 111/2022 Sb.
222 511/2021 Sb. 01.01.2022 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 237/2022 Sb.

Pozbylo účinnosti - srpen 2022

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
92 243/2002 Sb. 01.07.2002 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 215/2022 Sb.
107 259/2014 Sb. 04.12.2014 Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin) 225/2022 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.