Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - říjen 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
109 318/2017 Sb. 02.10.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
109 319/2017 Sb. 02.10.2017 03.01.2018 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
110 320/2017 Sb. 04.10.2017 19.10.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
110 321/2017 Sb. 04.10.2017 01.11.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
110 322/2017 Sb. 04.10.2017 04.10.2017 Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
110 323/2017 Sb. 04.10.2017 19.10.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
110 324/2017 Sb. 04.10.2017 - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
111 325/2017 Sb. 06.10.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111 326/2017 Sb. 06.10.2017 01.11.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
111 327/2017 Sb. 06.10.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
111 328/2017 Sb. 06.10.2017 01.11.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
112 329/2017 Sb. 11.10.2017 01.11.2017 Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení
112 330/2017 Sb. 10.10.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
113 331/2017 Sb. 11.10.2017 01.11.2017 Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
114 332/2017 Sb. 12.10.2017 24.10.2017 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč
114 333/2017 Sb. 12.10.2017 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
115 334/2017 Sb. 16.10.2017 01.11.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
115 335/2017 Sb. 16.10.2017 01.11.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
115 336/2017 Sb. 16.10.2017 01.11.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
115 337/2017 Sb. 16.10.2017 31.10.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
116 338/2017 Sb. 16.10.2017 16.10.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.
117 339/2017 Sb. 19.10.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
117 340/2017 Sb. 19.10.2017 01.11.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
117 341/2017 Sb. 19.10.2017 - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
117 342/2017 Sb. 19.10.2017 01.11.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
117 343/2017 Sb. 19.10.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
117 344/2017 Sb. 19.10.2017 01.01.2018 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
118 345/2017 Sb. 19.10.2017 19.10.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu
119 346/2017 Sb. 19.10.2017 19.10.2017 Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
119 347/2017 Sb. 19.10.2017 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
120 348/2017 Sb. 24.10.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem
120 349/2017 Sb. 24.10.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
120 350/2017 Sb. 24.10.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
120 351/2017 Sb. 24.10.2017 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
121 352/2017 Sb. 24.10.2017 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
122 353/2017 Sb. 30.10.2017 - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018
122 354/2017 Sb. 30.10.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
123 355/2017 Sb. 30.10.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
123 356/2017 Sb. 30.10.2017 01.11.2017 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
124 357/2017 Sb. 27.10.2017 - Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
124 358/2017 Sb. 27.10.2017 - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
125 359/2017 Sb. 31.10.2017 01.11.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
126 360/2017 Sb. 31.10.2017 01.01.2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Novelizované předpisy - říjen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 58/2017 Sb.
22 64/1986 Sb. 01.01.1987 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 264/2017 Sb.
92 565/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon České národní rady o místních poplatcích 338/2017 Sb.
50 246/1992 Sb. 29.05.1992 Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 255/2017 Sb.
50 246/1992 Sb. 29.05.1992 Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 302/2017 Sb.
112 555/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 58/2017 Sb.
130 634/1992 Sb. 31.12.1992 Zákon o ochraně spotřebitele 264/2017 Sb.
1 2/1993 Sb. 28.12.1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 338/2017 Sb.
27 97/1993 Sb. 15.03.1993 Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 302/2017 Sb.
74 293/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o výkonu vazby 58/2017 Sb.
38 110/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 302/2017 Sb.
57 166/1999 Sb. 28.09.1999 Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 302/2017 Sb.
58 169/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 58/2017 Sb.
76 221/1999 Sb. 01.12.1999 Zákon o vojácích z povolání 263/2017 Sb.
138 478/2000 Sb. 29.12.2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 307/2017 Sb.
40 100/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 326/2017 Sb.
48 120/2001 Sb. 01.05.2001 Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 298/2017 Sb.
61 146/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 302/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 302/2017 Sb.
184 564/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 340/2017 Sb.
56 176/2008 Sb. 29.12.2009 Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 320/2017 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 58/2017 Sb.
81 268/2009 Sb. 26.08.2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 323/2017 Sb.
36 92/2012 Sb. 01.04.2014 Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 284/2017 Sb.
39 99/2012 Sb. 01.04.2012 Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 285/2017 Sb.
100 286/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy 359/2017 Sb.
123 304/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 342/2017 Sb.
28 59/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 328/2017 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 315/2017 Sb.
61 146/2015 Sb. 01.07.2015 Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 281/2017 Sb.
129 330/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 321/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - říjen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím