Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - únor 2019

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
157 323/2018 Sb. 20.12.2019 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
11 25/2019 Sb. 01.02.2019 01.02.2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
11 26/2019 Sb. 01.02.2019 01.04.2019 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
11 27/2019 Sb. 01.02.2019 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
12 28/2019 Sb. 07.02.2019 22.02.2019 Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
12 29/2019 Sb. 07.02.2019 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
12 30/2019 Sb. 07.02.2019 07.02.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
13 31/2019 Sb. 07.02.2019 01.06.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
13 32/2019 Sb. 07.02.2019 01.07.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
14 33/2019 Sb. 12.02.2019 27.02.2019 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
14 34/2019 Sb. 12.02.2019 27.02.2019 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
15 35/2019 Sb. 14.02.2019 01.03.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
15 36/2019 Sb. 14.02.2019 01.03.2019 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
16 37/2019 Sb. 14.02.2019 01.03.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
17 38/2019 Sb. 15.02.2019 02.03.2019 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
17 39/2019 Sb. 15.02.2019 02.03.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
17 40/2019 Sb. 15.02.2019 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
17 41/2019 Sb. 15.02.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
18 42/2019 Sb. 15.02.2019 16.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
18 43/2019 Sb. 15.02.2019 16.02.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
19 44/2019 Sb. 15.02.2019 09.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
19 45/2019 Sb. 15.02.2019 01.03.2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
19 46/2019 Sb. 15.02.2019 15.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
19 47/2019 Sb. 15.02.2019 01.04.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
19 48/2019 Sb. 15.02.2019 15.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
19 49/2019 Sb. 15.02.2019 01.04.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
19 50/2019 Sb. 15.02.2019 15.02.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
20 51/2019 Sb. 21.02.2019 21.02.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
21 52/2019 Sb. 21.02.2019 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%
21 53/2019 Sb. 21.02.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
22 54/2019 Sb. 21.02.2019 01.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
22 55/2019 Sb. 21.02.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
22 56/2019 Sb. 21.02.2019 21.02.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
23 57/2019 Sb. 26.02.2019 01.03.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
23 58/2019 Sb. 26.02.2019 01.03.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
23 59/2019 Sb. 26.02.2019 01.03.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
23 60/2019 Sb. 26.02.2019 01.04.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
23 61/2019 Sb. 26.02.2019 26.02.2019 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
24 62/2019 Sb. 28.02.2019 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
25 63/2019 Sb. 28.02.2019 05.03.2019 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
25 64/2019 Sb. 28.02.2019 20.03.2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Novelizované předpisy - únor 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 287/2018 Sb.
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 61/2019 Sb.
56 99/1963 Sb. 01.04.1964 Občanský soudní řád 287/2018 Sb.
1 2/1993 Sb. 28.12.1992 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 61/2019 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 45/2019 Sb.
73 245/2000 Sb. 09.08.2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 48/2019 Sb.
47 117/2001 Sb. 01.06.2001 Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 287/2018 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 4/2019 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 6/2019 Sb.
43 127/2005 Sb. 01.05.2005 Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 287/2018 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 287/2018 Sb.
97 272/2011 Sb. 01.11.2011 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 30/2019 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 44/2019 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 45/2019 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 287/2018 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 287/2018 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 35/2019 Sb.
123 304/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 36/2019 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 58/2019 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 59/2019 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 57/2019 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 287/2018 Sb.
52 150/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 35/2019 Sb.
23 44/2018 Sb. 01.04.2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 57/2019 Sb.
55 110/2018 Sb. 15.02.2019 Vyhláška o tabákových nálepkách 268/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - únor 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
156 467/2003 Sb. 01.01.2004 Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků 110/2018 Sb.
102 276/2005 Sb. 14.07.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků 110/2018 Sb.
31 72/2007 Sb. 04.04.2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb. 110/2018 Sb.
72 203/2011 Sb. 01.08.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 110/2018 Sb.
67 164/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů 2/2019 Sb.
58 134/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance 36/2019 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím