Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - červen 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
55 160/2017 Sb. 02.06.2017 01.07.2017 Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
55 161/2017 Sb. 02.06.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
56 162/2017 Sb. 02.06.2017 15.06.2017 Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
57 163/2017 Sb. 02.06.2017 02.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
58 164/2017 Sb. 07.06.2017 01.07.2017 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
58 165/2017 Sb. 07.06.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
59 166/2017 Sb. 09.06.2017 01.07.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
59 167/2017 Sb. 09.06.2017 24.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
60 168/2017 Sb. 13.06.2017 01.07.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
60 169/2017 Sb. 13.06.2017 28.06.2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
61 170/2017 Sb. 16.06.2017 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
62 171/2017 Sb. 16.06.2017 22.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
63 172/2017 Sb. 21.06.2017 01.07.2017 Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
63 173/2017 Sb. 21.06.2017 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
63 174/2017 Sb. 21.06.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
64 175/2017 Sb. 22.06.2017 01.07.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
64 176/2017 Sb. 22.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
64 177/2017 Sb. 22.06.2017 01.07.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
65 178/2017 Sb. 26.06.2017 01.08.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
65 179/2017 Sb. 26.06.2017 01.08.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
65 180/2017 Sb. 26.06.2017 11.07.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
65 181/2017 Sb. 26.06.2017 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016
65 182/2017 Sb. 26.06.2017 26.06.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
66 183/2017 Sb. 28.06.2017 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
67 184/2017 Sb. 29.06.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
67 185/2017 Sb. 29.06.2017 29.06.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
68 186/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů
68 187/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti
68 188/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
68 189/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
69 190/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
69 191/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
70 192/2017 Sb. 30.06.2017 01.07.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
71 193/2017 Sb. 10.07.2017 01.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
71 194/2017 Sb. 10.07.2017 25.07.2017 Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
71 195/2017 Sb. 10.07.2017 01.07.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
71 196/2017 Sb. 10.07.2017 25.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
72 197/2017 Sb. 12.07.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
72 198/2017 Sb. 12.07.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
72 199/2017 Sb. 12.07.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
72 200/2017 Sb. 12.07.2017 01.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
72 201/2017 Sb. 12.07.2017 01.09.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
72 202/2017 Sb. 12.07.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
72 203/2017 Sb. 12.07.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
73 204/2017 Sb. 14.07.2017 03.01.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
74 205/2017 Sb. 14.07.2017 01.08.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
74 206/2017 Sb. 14.07.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
75 207/2017 Sb. 14.07.2017 14.07.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
76 208/2017 Sb. 14.07.2017 14.07.2017 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
76 209/2017 Sb. 14.07.2017 01.09.2017 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
76 210/2017 Sb. 14.07.2017 01.09.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
76 211/2017 Sb. 14.07.2017 01.08.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
76 212/2017 Sb. 14.07.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Novelizované předpisy - červen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
92 565/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon České národní rady o místních poplatcích 170/2017 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 64/2017 Sb.
28 114/1992 Sb. 01.06.1992 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 123/2017 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 170/2017 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 170/2017 Sb.
71 283/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o státním zastupitelství 64/2017 Sb.
8 23/1994 Sb. 09.02.1994 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 166/2017 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 98/2017 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 150/2017 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 151/2017 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 150/2017 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 185/2017 Sb.
106 325/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 456/2016 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 456/2016 Sb.
107 328/1999 Sb. 01.07.2000 Zákon o občanských průkazech 456/2016 Sb.
39 133/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 456/2016 Sb.
172 477/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 149/2017 Sb.
56 130/2002 Sb. 01.07.2002 Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 146/2017 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 123/2017 Sb.
79 221/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o dočasné ochraně cizinců 456/2016 Sb.
127 392/2003 Sb. 01.01.2004 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 75/2017 Sb.
30 95/2004 Sb. 02.04.2004 Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 67/2017 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 170/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 170/2017 Sb.
178 520/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 112/2017 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 98/2017 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 64/2017 Sb.
96 312/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o insolvenčních správcích 64/2017 Sb.
111 355/2006 Sb. 14.07.2006 Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel 163/2017 Sb.
146 449/2006 Sb. 01.10.2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 177/2017 Sb.
184 564/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 168/2017 Sb.
138 422/2008 Sb. 08.12.2008 Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka 167/2017 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 456/2016 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 170/2017 Sb.
109 349/2009 Sb. 01.11.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 123/2017 Sb.
48 133/2010 Sb. 01.06.2010 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) 153/2017 Sb.
147 424/2010 Sb. 30.12.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 456/2016 Sb.
74 210/2012 Sb. 30.06.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 171/2017 Sb.
99 256/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 182/2017 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 144/2017 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 150/2017 Sb.
106 250/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 123/2017 Sb.
136 343/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o registraci vozidel 158/2017 Sb.
142 355/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 170/2017 Sb.
28 59/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 175/2017 Sb.
70 172/2015 Sb. 01.08.2015 Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 141/2017 Sb.
135 318/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 456/2016 Sb.
169 408/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 127/2017 Sb.
129 330/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017 126/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - červen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
110 331/1997 Sb. 31.12.1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 398/2016 Sb.
116 419/2000 Sb. 01.01.2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 398/2016 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím