Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - březen 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
20 55/2017 Sb. 03.03.2017 18.03.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20 56/2017 Sb. 03.03.2017 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
20 57/2017 Sb. 03.03.2017 01.05.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20 58/2017 Sb. 03.03.2017 01.10.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
20 59/2017 Sb. 03.03.2017 01.03.2018 Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
21 60/2017 Sb. 03.03.2017 18.03.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
21 61/2017 Sb. 03.03.2017 01.05.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
21 62/2017 Sb. 03.03.2017 01.05.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
21 63/2017 Sb. 03.03.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
21 64/2017 Sb. 03.03.2017 01.07.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
21 65/2017 Sb. 03.03.2017 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
22 66/2017 Sb. 06.03.2017 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
22 67/2017 Sb. 06.03.2017 01.07.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
22 68/2017 Sb. 06.03.2017 01.05.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
23 69/2017 Sb. 06.03.2017 01.07.2017 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
23 70/2017 Sb. 06.03.2017 15.03.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
24 71/2017 Sb. 06.03.2017 21.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
25 72/2017 Sb. 08.03.2017 18.03.2017 Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
26 73/2017 Sb. 10.03.2017 10.03.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009
27 74/2017 Sb. 13.03.2017 15.03.2017 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
27 75/2017 Sb. 13.03.2017 01.06.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
28 76/2017 Sb. 17.03.2017 01.04.2017 Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
28 77/2017 Sb. 17.03.2017 01.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
28 78/2017 Sb. 17.03.2017 01.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
28 79/2017 Sb. 17.03.2017 01.09.2017 Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
29 80/2017 Sb. 20.03.2017 01.01.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
29 81/2017 Sb. 20.03.2017 26.04.2017 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie
29 82/2017 Sb. 20.03.2017 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
30 83/2017 Sb. 22.03.2017 01.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
30 84/2017 Sb. 22.03.2017 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
30 85/2017 Sb. 22.03.2017 - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
31 86/2017 Sb. 27.03.2017 11.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
32 87/2017 Sb. 29.03.2017 01.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
33 88/2017 Sb. 29.03.2017 01.04.2017 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
34 89/2017 Sb. 29.03.2017 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
35 90/2017 Sb. 29.03.2017 13.04.2017 Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
35 91/2017 Sb. 29.03.2017 13.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
36 92/2017 Sb. 30.03.2017 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
36 93/2017 Sb. 30.03.2017 - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
36 94/2017 Sb. 30.03.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
37 95/2017 Sb. 31.03.2017 31.03.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
38 96/2017 Sb. 31.03.2017 15.04.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
38 97/2017 Sb. 31.03.2017 24.05.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - březen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 55/2017 Sb.
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 56/2017 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 319/2016 Sb.
22 64/1986 Sb. 01.01.1987 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 452/2016 Sb.
86 526/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon o cenách 452/2016 Sb.
50 265/1991 Sb. 01.08.1991 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 319/2016 Sb.
28 114/1992 Sb. 01.06.1992 Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 319/2016 Sb.
79 266/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o dráhách 319/2016 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 26/2017 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 66/2017 Sb.
23 99/1995 Sb. 01.08.1995 Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 12/2017 Sb.
46 173/1995 Sb. 01.12.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 78/2017 Sb.
3 13/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o pozemních komunikacích 319/2016 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 66/2017 Sb.
17 49/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 319/2016 Sb.
38 110/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 26/2017 Sb.
85 252/1997 Sb. 12.11.1997 Zákon o zemědělství 26/2017 Sb.
49 154/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 60/2017 Sb.
65 219/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 55/2017 Sb.
128 330/2001 Sb. 18.09.2001 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 441/2016 Sb.
34 77/2002 Sb. 01.03.2002 Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 319/2016 Sb.
61 146/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 26/2017 Sb.
87 229/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o finančním arbitrovi 452/2016 Sb.
79 218/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 55/2017 Sb.
93 279/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 55/2017 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 453/2016 Sb.
68 205/2004 Sb. 01.05.2004 Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 74/2017 Sb.
105 321/2004 Sb. 28.05.2004 Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) 26/2017 Sb.
173 499/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 73/2017 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 319/2016 Sb.
59 153/2005 Sb. 01.05.2005 Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 42/2017 Sb.
37 108/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o sociálních službách 56/2017 Sb.
119 376/2006 Sb. 01.08.2006 Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 77/2017 Sb.
146 449/2006 Sb. 01.10.2006 Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd 70/2017 Sb.
21 45/2007 Sb. 15.03.2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 49/2017 Sb.
21 47/2007 Sb. 15.03.2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 49/2017 Sb.
34 79/2007 Sb. 20.04.2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 47/2017 Sb.
34 79/2007 Sb. 20.04.2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 49/2017 Sb.
79 239/2007 Sb. 01.10.2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 49/2017 Sb.
115 378/2007 Sb. 31.12.2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 66/2017 Sb.
29 95/2008 Sb. 15.03.2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 49/2017 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 36/2017 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 49/2017 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 55/2017 Sb.
18 53/2009 Sb. 01.03.2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 36/2017 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 56/2017 Sb.
89 284/2009 Sb. 01.11.2009 Zákon o platebním styku 452/2016 Sb.
152 478/2009 Sb. 01.01.2010 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 74/2017 Sb.
146 418/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 55/2017 Sb.
24 60/2012 Sb. 01.03.2012 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 49/2017 Sb.
28 73/2012 Sb. 01.09.2012 Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 89/2017 Sb.
121 330/2012 Sb. 15.10.2012 Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 83/2017 Sb.
20 45/2013 Sb. 01.08.2013 Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) 56/2017 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 55/2017 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 92/2017 Sb.
141 357/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 87/2017 Sb.
178 463/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamech návykových látek 46/2017 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 319/2016 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 66/2017 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 48/2017 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 17/2017 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 18/2017 Sb.
58 137/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou 44/2017 Sb.
76 185/2015 Sb. 01.08.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 49/2017 Sb.
106 262/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o regulačním výkaznictví 50/2017 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 36/2017 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 49/2017 Sb.
24 61/2016 Sb. 01.03.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 48/2017 Sb.
92 236/2016 Sb. 01.08.2016 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 48/2017 Sb.
181 445/2016 Sb. 01.01.2017 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 71/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - březen 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím