Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - duben 2019

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
157 323/2018 Sb. 20.12.2019 01.01.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
42 90/2019 Sb. 02.04.2019 02.04.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
42 91/2019 Sb. 02.04.2019 01.06.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
42 92/2019 Sb. 02.04.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
42 93/2019 Sb. 02.04.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
42 94/2019 Sb. 02.04.2019 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019
43 95/2019 Sb. 05.04.2019 01.06.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
43 96/2019 Sb. 05.04.2019 10.04.2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny
44 97/2019 Sb. 09.04.2019 01.05.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
44 98/2019 Sb. 09.04.2019 01.05.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
44 99/2019 Sb. 09.04.2019 09.04.2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
44 100/2019 Sb. 09.04.2019 09.04.2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
45 101/2019 Sb. 12.04.2019 27.04.2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
45 102/2019 Sb. 12.04.2019 15.04.2019 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
45 103/2019 Sb. 12.04.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
45 104/2019 Sb. 12.04.2019 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
45 105/2019 Sb. 12.04.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
46 106/2019 Sb. 16.04.2019 01.05.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
46 107/2019 Sb. 16.04.2019 01.05.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
46 108/2019 Sb. 16.04.2019 24.04.2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5
46 109/2019 Sb. 16.04.2019 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
47 110/2019 Sb. 24.04.2019 24.04.2019 Zákon o zpracování osobních údajů
47 111/2019 Sb. 24.04.2019 24.04.2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
48 112/2019 Sb. 24.04.2019 30.04.2019 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
48 113/2019 Sb. 24.04.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
49 114/2019 Sb. 26.04.2019 30.04.2019 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
50 115/2019 Sb. 02.05.2019 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
50 116/2019 Sb. 02.05.2019 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
50 117/2019 Sb. 02.05.2019 - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Novelizované předpisy - duben 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 111/2019 Sb.
56 99/1963 Sb. 01.04.1964 Občanský soudní řád 111/2019 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 111/2019 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 111/2019 Sb.
73 358/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 7/2019 Sb.
112 555/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 111/2019 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 80/2019 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 111/2019 Sb.
27 96/1993 Sb. 01.04.1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 111/2019 Sb.
46 182/1993 Sb. 01.07.1993 Zákon o Ústavním soudu 111/2019 Sb.
71 283/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o státním zastupitelství 111/2019 Sb.
80 269/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o Rejstříku trestů 111/2019 Sb.
64 236/1995 Sb. 26.10.1995 Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 111/2019 Sb.
76 289/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 90/2019 Sb.
29 85/1996 Sb. 01.07.1996 Zákon o advokacii 111/2019 Sb.
16 48/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 111/2019 Sb.
17 49/1997 Sb. 01.04.1997 Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 111/2019 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 111/2019 Sb.
39 106/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím 111/2019 Sb.
35 115/2000 Sb. 10.05.2000 Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 100/2019 Sb.
39 133/2000 Sb. 01.07.2000 Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 111/2019 Sb.
73 245/2000 Sb. 09.08.2000 Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 49/2019 Sb.
74 257/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně=právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 111/2019 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 99/2019 Sb.
168 450/2001 Sb. 31.12.2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtoývch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 110/2019 Sb.
4 6/2002 Sb. 01.04.2002 Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 111/2019 Sb.
47 107/2002 Sb. 20.03.2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 110/2019 Sb.
61 150/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon soudní řád správní 111/2019 Sb.
103 285/2002 Sb. 01.09.2002 Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 97/2019 Sb.
114 310/2002 Sb. 12.07.2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů 110/2019 Sb.
179 517/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 110/2019 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 80/2019 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 80/2019 Sb.
84 256/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 111/2019 Sb.
144 439/2004 Sb. 26.07.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 110/2019 Sb.
166 480/2004 Sb. 07.09.2004 Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 110/2019 Sb.
173 499/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 111/2019 Sb.
212 626/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování 110/2019 Sb.
5 26/2005 Sb. 13.01.2005 Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok=Tvrdonicko 60/2019 Sb.
14 54/2005 Sb. 04.02.2005 Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 107/2019 Sb.
143 413/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 110/2019 Sb.
37 109/2006 Sb. 31.03.2006 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 110/2019 Sb.
62 182/2006 Sb. 01.07.2006 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 80/2019 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 111/2019 Sb.
84 264/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 110/2019 Sb.
105 342/2006 Sb. 03.07.2006 Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 110/2019 Sb.
59 170/2007 Sb. 01.01.2049 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 110/2019 Sb.
41 129/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 111/2019 Sb.
53 167/2008 Sb. 17.08.2008 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 98/2019 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 111/2019 Sb.
91 273/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o Policii České republiky 111/2019 Sb.
12 41/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 110/2019 Sb.
18 52/2009 Sb. 01.04.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 110/2019 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 110/2019 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 111/2019 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 80/2019 Sb.
87 281/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 110/2019 Sb.
120 341/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 111/2019 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 111/2019 Sb.
131 375/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 110/2019 Sb.
149 427/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o doplňkovém penzijním spoření 111/2019 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 111/2019 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 80/2019 Sb.
160 468/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 110/2019 Sb.
5 17/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Celní správě České republiky 111/2019 Sb.
5 17/2012 Sb. 01.01.2013 Zákon o Celní správě České republiky 80/2019 Sb.
47 104/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 111/2019 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 80/2019 Sb.
78 189/2013 Sb. 15.07.2013 Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 86/2019 Sb.
106 277/2013 Sb. 01.11.2013 Zákon o směnárenské činnosti 5/2019 Sb.
115 300/2013 Sb. 01.10.2013 Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 111/2019 Sb.
24 64/2014 Sb. 01.05.2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 110/2019 Sb.
75 181/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 111/2019 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 111/2019 Sb.
106 250/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 110/2019 Sb.
128 321/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 210/2018 Sb.
136 343/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o registraci vozidel 72/2019 Sb.
34 68/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 101/2019 Sb.
160 374/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 111/2019 Sb.
71 186/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o hazardních hrách 111/2019 Sb.
71 187/2016 Sb. 01.01.2017 Zákon o dani z hazardních her 80/2019 Sb.
95 242/2016 Sb. 29.07.2016 Zákon celní zákon 80/2019 Sb.
96 245/2016 Sb. 29.07.2016 Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona 106/2019 Sb.
117 300/2016 Sb. 06.10.2016 Zákon o centrální evidenci účtů 111/2019 Sb.
117 301/2016 Sb. 06.10.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů 110/2019 Sb.
66 183/2017 Sb. 01.07.2017 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 110/2019 Sb.
129 370/2017 Sb. 13.01.2018 Zákon o platebním styku 5/2019 Sb.

Pozbylo účinnosti - duben 2019

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
32 101/2000 Sb. 01.06.2000 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 110/2019 Sb.
67 177/2001 Sb. 31.05.2001 Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 110/2019 Sb.
20 64/2008 Sb. 01.03.2008 Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) 99/2019 Sb.
99 277/2011 Sb. 01.10.2011 Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů 110/2019 Sb.
18 47/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky 81/2019 Sb.
157 430/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky 81/2019 Sb.
41 108/2016 Sb. 06.04.2016 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 26/2019 Sb.
32 64/2018 Sb. 20.04.2018 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 102/2019 Sb.
55 110/2018 Sb. 15.02.2019 Vyhláška o tabákových nálepkách 82/2019 Sb.
136 268/2018 Sb. 15.02.2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách 82/2019 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím