Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - prosinec 2016

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
156 387/2016 Sb. 02.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
157 388/2016 Sb. 02.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
157 389/2016 Sb. 02.12.2016 14.12.2016 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia
158 390/2016 Sb. 02.12.2016 - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017
159 391/2016 Sb. 05.12.2016 31.12.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
159 392/2016 Sb. 05.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
160 393/2016 Sb. 07.12.2016 - Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2016 sp. zn. Pl. ÚS 5/16 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
160 394/2016 Sb. 07.12.2016 - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 43/16 ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
161 395/2016 Sb. 07.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
162 396/2016 Sb. 12.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
162 397/2016 Sb. 12.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
162 398/2016 Sb. 12.12.2016 01.07.2017 Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
163 399/2016 Sb. 12.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
163 400/2016 Sb. 12.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
163 401/2016 Sb. 12.12.2016 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
163 402/2016 Sb. 12.12.2016 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
163 403/2016 Sb. 12.12.2016 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
164 404/2016 Sb. 12.12.2016 - Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
165 405/2016 Sb. 12.12.2016 01.01.2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
165 406/2016 Sb. 12.12.2016 - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
166 407/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
166 408/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o požadavcích na systém řízení
166 409/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
167 410/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
167 411/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
167 412/2016 Sb. 14.12.2016 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
168 413/2016 Sb. 14.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
169 414/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
169 415/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
169 416/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
170 417/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o některých způsobech označování potravin
170 418/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
170 419/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
170 420/2016 Sb. 19.12.2016 01.01.2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
171 421/2016 Sb. 21.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
172 422/2016 Sb. 23.12.2016 - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
173 423/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
173 424/2016 Sb. 23.12.2016 23.12.2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
173 425/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
174 426/2016 Sb. 23.12.2016 07.01.2017 Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
175 427/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
175 428/2016 Sb. 23.12.2016 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
175 429/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
175 430/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
176 431/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
176 432/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
177 433/2016 Sb. 23.12.2016 23.12.2016 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
177 434/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
177 435/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
177 436/2016 Sb. 23.12.2016 - Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS-st. 44/16 k interpretaci § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
178 437/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
179 438/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
179 439/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
179 440/2016 Sb. 23.12.2016 01.01.2017 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
179 441/2016 Sb. 23.12.2016 01.04.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
180 442/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
180 443/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
180 444/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
181 445/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
181 446/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
181 447/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
181 448/2016 Sb. 27.12.2016 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
182 449/2016 Sb. 27.12.2016 01.01.2017 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
182 450/2016 Sb. 27.12.2016 11.01.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
183 451/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
183 452/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183 453/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
183 454/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
183 455/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183 456/2016 Sb. 29.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
184 457/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
185 458/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
185 459/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
185 460/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
185 461/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
185 462/2016 Sb. 30.12.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
186 463/2016 Sb. 30.12.2016 - Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
186 464/2016 Sb. 30.12.2016 - Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
186 465/2016 Sb. 30.12.2016 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
186 466/2016 Sb. 30.12.2016 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Novelizované předpisy - prosinec 2016

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 264/2016 Sb.
47 174/1968 Sb. 01.01.1969 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 264/2016 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 188/2016 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 188/2016 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 302/2016 Sb.
22 64/1986 Sb. 01.01.1987 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 258/2016 Sb.
8 44/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 264/2016 Sb.
8 44/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 89/2016 Sb.
83 505/1990 Sb. 01.02.1991 Zákon o metrologii 264/2016 Sb.
81 424/1991 Sb. 01.11.1991 Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 302/2016 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 188/2016 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 188/2016 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 258/2016 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 258/2016 Sb.
104 549/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 368/2016 Sb.
104 553/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o obecní policii 188/2016 Sb.
104 553/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o obecní policii 188/2016 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 258/2016 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 302/2016 Sb.
5 21/1992 Sb. 01.02.1992 Zákon o bankách 368/2016 Sb.
49 239/1992 Sb. 01.07.1992 Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 188/2016 Sb.
49 239/1992 Sb. 01.07.1992 Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 188/2016 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 113/2016 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 188/2016 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 188/2016 Sb.
117 586/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o daních z příjmů 321/2016 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 258/2016 Sb.
130 634/1992 Sb. 31.12.1992 Zákon o ochraně spotřebitele 188/2016 Sb.
130 634/1992 Sb. 31.12.1992 Zákon o ochraně spotřebitele 188/2016 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 258/2016 Sb.
27 96/1993 Sb. 01.04.1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 258/2016 Sb.
43 166/1993 Sb. 01.07.1993 Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 302/2016 Sb.
67 216/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 230/2016 Sb.
67 216/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 258/2016 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 188/2016 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 188/2016 Sb.
18 87/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 258/2016 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 188/2016 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 188/2016 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 449/2016 Sb.
65 247/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 322/2016 Sb.
25 77/1997 Sb. 01.07.1997 Zákon o státním podniku 253/2016 Sb.
85 252/1997 Sb. 12.11.1997 Zákon o zemědělství 371/2016 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 230/2016 Sb.
53 149/1998 Sb. 01.09.1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů 186/2016 Sb.
53 149/1998 Sb. 01.09.1998 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů 186/2016 Sb.
26 63/1999 Sb. 09.04.1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů 186/2016 Sb.
26 63/1999 Sb. 09.04.1999 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů 186/2016 Sb.
39 106/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o svobodném přístupu k informacím 368/2016 Sb.
39 107/1999 Sb. 01.07.1999 Zákon o jednacím řádu Senátu 322/2016 Sb.
58 169/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 188/2016 Sb.
58 169/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 188/2016 Sb.
38 130/2000 Sb. 01.06.2000 Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 322/2016 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 264/2016 Sb.
65 219/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 192/2016 Sb.
65 219/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 264/2016 Sb.
73 250/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 192/2016 Sb.
99 365/2000 Sb. 23.10.2000 Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 368/2016 Sb.
47 115/2001 Sb. 30.03.2001 Zákon o podpoře sportu 230/2016 Sb.
77 207/2001 Sb. 01.07.2001 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 413/2016 Sb.
134 353/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 186/2016 Sb.
134 353/2001 Sb. 01.01.2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 186/2016 Sb.
145 383/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 387/2016 Sb.
178 491/2001 Sb. 31.12.2001 Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 322/2016 Sb.
2 3/2002 Sb. 07.01.2002 Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 192/2016 Sb.
7 12/2002 Sb. 16.01.2002 Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) 264/2016 Sb.
61 150/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon soudní řád správní 322/2016 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 186/2016 Sb.
117 320/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činosti okresních úřadů 186/2016 Sb.
181 525/2002 Sb. 01.01.2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 419/2016 Sb.
12 37/2003 Sb. 11.02.2003 Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 414/2016 Sb.
25 62/2003 Sb. 04.03.2003 Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 322/2016 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 188/2016 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 188/2016 Sb.
147 440/2003 Sb. 03.01.2004 Zákon o nakládání se surovými diamanty o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 368/2016 Sb.
160 489/2003 Sb. 01.01.2004 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM) 420/2016 Sb.
12 38/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 295/2016 Sb.
70 209/2004 Sb. 27.04.2004 Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 372/2016 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 113/2016 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 188/2016 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 188/2016 Sb.
91 284/2004 Sb. 01.09.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 186/2016 Sb.
91 284/2004 Sb. 01.09.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 186/2016 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 230/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 113/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 188/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 188/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 258/2016 Sb.
105 294/2005 Sb. 05.08.2005 Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 387/2016 Sb.
132 377/2005 Sb. 29.09.2005 Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 186/2016 Sb.
132 377/2005 Sb. 29.09.2005 Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 186/2016 Sb.
146 427/2005 Sb. 01.01.2006 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR=DRG) 313/2016 Sb.
17 36/2006 Sb. 01.03.2006 Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 411/2016 Sb.
29 69/2006 Sb. 01.04.2006 Zákon o provádění mezinárodních sankcí 368/2016 Sb.
32 89/2006 Sb. 20.03.2006 Vyhláška o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy 392/2016 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 188/2016 Sb.
37 111/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 188/2016 Sb.
55 159/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o střetu zájmů 302/2016 Sb.
168 522/2006 Sb. 15.12.2006 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 444/2016 Sb.
184 567/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 336/2016 Sb.
184 567/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 337/2016 Sb.
188 589/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě 337/2016 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 188/2016 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 188/2016 Sb.
80 254/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 186/2016 Sb.
80 254/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 186/2016 Sb.
91 273/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o Policii České republiky 188/2016 Sb.
91 273/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o Policii České republiky 188/2016 Sb.
98 300/2008 Sb. 01.07.2009 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 192/2016 Sb.
110 341/2008 Sb. 12.09.2008 Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 437/2016 Sb.
155 486/2008 Sb. 01.02.2008 Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování 442/2016 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 188/2016 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 188/2016 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 321/2016 Sb.
33 111/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon o základních registrech 192/2016 Sb.
57 194/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 435/2016 Sb.
66 222/2009 Sb. 28.12.2009 Zákon o volném pohybu služeb 188/2016 Sb.
66 222/2009 Sb. 28.12.2009 Zákon o volném pohybu služeb 188/2016 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 368/2016 Sb.
87 280/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon daňový řád 368/2016 Sb.
89 284/2009 Sb. 01.11.2009 Zákon o platebním styku 258/2016 Sb.
116 364/2009 Sb. 20.10.2009 Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy) 410/2016 Sb.
124 383/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 447/2016 Sb.
145 408/2010 Sb. 01.01.2011 Zákon o finančním zajištění 258/2016 Sb.
28 71/2011 Sb. 01.04.2011 Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů 431/2016 Sb.
97 274/2011 Sb. 23.09.2011 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 418/2016 Sb.
106 300/2011 Sb. 14.10.2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 186/2016 Sb.
106 300/2011 Sb. 14.10.2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 186/2016 Sb.
126 359/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí 415/2016 Sb.
127 363/2011 Sb. 01.01.2012 Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 400/2016 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 192/2016 Sb.
131 372/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 264/2016 Sb.
131 373/2011 Sb. 01.04.2012 Zákon o specifických zdravotních službách 264/2016 Sb.
146 418/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 183/2016 Sb.
146 420/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 186/2016 Sb.
146 420/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 186/2016 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 188/2016 Sb.
157 456/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon o Finanční správě České republiky 188/2016 Sb.
157 457/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 186/2016 Sb.
157 457/2011 Sb. 01.01.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 186/2016 Sb.
158 458/2011 Sb. 01.01.2015 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 186/2016 Sb.
158 458/2011 Sb. 01.01.2015 Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 186/2016 Sb.
95 275/2012 Sb. 01.10.2012 Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 322/2016 Sb.
176 470/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 434/2016 Sb.
183 481/2012 Sb. 02.01.2013 Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 391/2016 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 188/2016 Sb.
70 164/2013 Sb. 21.06.2013 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 188/2016 Sb.
94 240/2013 Sb. 19.08.2013 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 368/2016 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 192/2016 Sb.
116 304/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 368/2016 Sb.
173 441/2013 Sb. 01.01.2014 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 443/2016 Sb.
177 458/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech 438/2016 Sb.
3 5/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 395/2016 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 302/2016 Sb.
120 298/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 432/2016 Sb.
124 307/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 407/2016 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 423/2016 Sb.
28 59/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání 427/2016 Sb.
29 60/2015 Sb. 01.07.2015 Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 429/2016 Sb.
57 132/2015 Sb. 01.07.2015 Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 396/2016 Sb.
124 296/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 266/2016 Sb.
130 306/2015 Sb. 01.12.2015 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 383/2016 Sb.
149 349/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem 416/2016 Sb.
51 134/2016 Sb. 01.10.2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek 368/2016 Sb.

Pozbylo účinnosti - prosinec 2016

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
35 202/1990 Sb. 18.05.1990 Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 186/2016 Sb.
126 617/1992 Sb. 31.12.1992 Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 89/2016 Sb.
54 223/1993 Sb. 01.01.1994 Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích 186/2016 Sb.
22 70/1994 Sb. 29.04.1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 186/2016 Sb.
51 144/1997 Sb. 07.07.1997 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií 263/2016 Sb.
52 146/1997 Sb. 07.07.1997 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků 263/2016 Sb.
75 215/1997 Sb. 05.09.1997 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 263/2016 Sb.
36 106/1998 Sb. 05.05.1998 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu 263/2016 Sb.
100 285/1998 Sb. 01.01.1999 Vyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu 186/2016 Sb.
4 11/1999 Sb. 19.01.1999 Nařízení vlády o zóně havarijního plánování 263/2016 Sb.
66 195/1999 Sb. 03.09.1999 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti 263/2016 Sb.
102 315/1999 Sb. 01.01.2000 Vyhláška Ministerstva financí o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií 186/2016 Sb.
145 382/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 437/2016 Sb.
160 426/2001 Sb. 01.01.2002 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 89/2016 Sb.
113 307/2002 Sb. 12.07.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 263/2016 Sb.
115 315/2002 Sb. 16.07.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků 263/2016 Sb.
116 317/2002 Sb. 18.07.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typování schvalování obalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přapravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) 263/2016 Sb.
116 318/2002 Sb. 18.07.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření i o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 263/2016 Sb.
116 319/2002 Sb. 18.07.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 263/2016 Sb.
128 360/2002 Sb. 01.01.2003 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanovuje způsob tvorby rezervy pro zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 263/2016 Sb.
148 416/2002 Sb. 01.01.2003 Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 263/2016 Sb.
149 419/2002 Sb. 27.09.2002 Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech 263/2016 Sb.
32 77/2003 Sb. 01.07.2003 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 397/2016 Sb.
64 185/2003 Sb. 17.06.2003 Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 263/2016 Sb.
1 2/2004 Sb. 01.02.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 263/2016 Sb.
40 124/2004 Sb. 01.05.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 397/2016 Sb.
175 504/2004 Sb. 01.10.2004 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 437/2016 Sb.
11 46/2005 Sb. 01.02.2005 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 263/2016 Sb.
17 63/2005 Sb. 01.04.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb. 89/2016 Sb.
21 78/2005 Sb. 01.01.2049 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb. 397/2016 Sb.
37 113/2005 Sb. 21.03.2005 Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 417/2016 Sb.
70 193/2005 Sb. 01.06.2005 Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 409/2016 Sb.
108 309/2005 Sb. 10.08.2005 Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 263/2016 Sb.
127 368/2005 Sb. 25.11.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků 417/2016 Sb.
161 461/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování 263/2016 Sb.
161 462/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 263/2016 Sb.
173 497/2005 Sb. 23.12.2005 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb. 417/2016 Sb.
174 499/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně 263/2016 Sb.
174 500/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií 263/2016 Sb.
12 27/2006 Sb. 01.02.2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 263/2016 Sb.
39 101/2007 Sb. 09.05.2007 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 417/2016 Sb.
40 127/2008 Sb. 31.05.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 417/2016 Sb.
43 132/2008 Sb. 01.05.2008 Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd 263/2016 Sb.
118 370/2008 Sb. 07.10.2008 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů 397/2016 Sb.
24 73/2009 Sb. 30.03.2009 Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva 263/2016 Sb.
24 77/2009 Sb. 30.03.2009 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě) 263/2016 Sb.
50 165/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti 263/2016 Sb.
50 166/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti 263/2016 Sb.
106 341/2009 Sb. 01.11.2009 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 46/2005 Sb. 263/2016 Sb.
52 145/2010 Sb. 01.01.2011 Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 257/2016 Sb.
72 213/2010 Sb. 01.08.2010 Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství 263/2016 Sb.
43 117/2011 Sb. 01.08.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů 417/2016 Sb.
139 399/2011 Sb. 01.01.2012 Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 263/2016 Sb.
159 461/2011 Sb. 31.12.2011 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů 263/2016 Sb.
44 116/2012 Sb. 06.04.2012 Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 373/2016 Sb.
143 389/2012 Sb. 01.12.2012 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. 263/2016 Sb.
19 43/2013 Sb. 25.02.2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 257/2016 Sb.
86 215/2013 Sb. 01.01.2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 186/2016 Sb.
130 336/2013 Sb. 01.11.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů 397/2016 Sb.
117 286/2015 Sb. 01.01.2016 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 330/2016 Sb.
131 309/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 366/2016 Sb.
161 380/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 186/2016 Sb.
163 385/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 440/2016 Sb.
129 329/2016 Sb. 01.11.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016 330/2016 Sb.
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím