(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - září 2016

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
109 282/2016 Sb. 05.09.2016 20.09.2016 Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
110 283/2016 Sb. 12.09.2016 12.09.2016 Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
110 284/2016 Sb. 12.09.2016 27.09.2016 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice
111 285/2016 Sb. 12.09.2016 27.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
111 286/2016 Sb. 12.09.2016 27.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
111 287/2016 Sb. 12.09.2016 12.09.2016 Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
111 288/2016 Sb. 12.09.2016 12.09.2016 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
112 289/2016 Sb. 12.09.2016 01.01.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
112 290/2016 Sb. 12.09.2016 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016
112 291/2016 Sb. 12.09.2016 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
112 292/2016 Sb. 12.09.2016 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
113 293/2016 Sb. 19.09.2016 19.10.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
113 294/2016 Sb. 19.09.2016 19.10.2016 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení
114 295/2016 Sb. 19.09.2016 01.12.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
114 296/2016 Sb. 19.09.2016 01.10.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
115 297/2016 Sb. 19.09.2016 19.09.2016 Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
115 298/2016 Sb. 19.09.2016 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
116 299/2016 Sb. 21.09.2016 01.10.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117 300/2016 Sb. 21.09.2016 06.10.2016 Zákon o centrální evidenci účtů
117 301/2016 Sb. 21.09.2016 06.10.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
117 302/2016 Sb. 21.09.2016 - Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117 303/2016 Sb. 21.09.2016 21.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
118 304/2016 Sb. 23.09.2016 23.09.2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119 305/2016 Sb. 23.09.2016 23.09.2016 Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
119 306/2016 Sb. 23.09.2016 23.09.2016 Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
119 307/2016 Sb. 23.09.2016 23.09.2016 Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
120 308/2016 Sb. 23.09.2016 28.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
121 309/2016 Sb. 26.09.2016 11.10.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
122 310/2016 Sb. 26.09.2016 01.01.2017 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
122 311/2016 Sb. 26.09.2016 01.10.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
122 312/2016 Sb. 26.09.2016 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
122 313/2016 Sb. 26.09.2016 01.01.2017 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
123 314/2016 Sb. 26.09.2016 01.10.2016 Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
123 315/2016 Sb. 26.09.2016 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
124 316/2016 Sb. 29.09.2016 01.11.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
124 317/2016 Sb. 29.09.2016 17.10.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách
124 318/2016 Sb. 29.09.2016 17.10.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči

Novelizované předpisy - září 2016

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
10 61/1988 Sb. 01.07.1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 204/2015 Sb.
35 200/1990 Sb. 01.07.1990 Zákon České národní rady o přestupcích 178/2016 Sb.
35 200/1990 Sb. 01.07.1990 Zákon České národní rady o přestupcích 204/2015 Sb.
35 200/1990 Sb. 01.07.1990 Zákon České národní rady o přestupcích 204/2015 Sb.
87 455/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 304/2016 Sb.
102 533/1991 Sb. 01.01.1992 Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 204/2015 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 137/2016 Sb.
111 582/1991 Sb. 01.01.1992 Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 213/2016 Sb.
119 593/1992 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 304/2016 Sb.
3 6/1993 Sb. 01.01.1993 Zákon České národní rady o České národní bance 204/2015 Sb.
74 293/1993 Sb. 01.01.1994 Zákon o výkonu vazby 204/2015 Sb.
49 153/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky 204/2015 Sb.
80 269/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o Rejstříku trestů 204/2015 Sb.
80 269/1994 Sb. 01.01.1995 Zákon o Rejstříku trestů 204/2015 Sb.
8 40/1995 Sb. 01.04.1995 Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 180/2016 Sb.
31 117/1995 Sb. 01.10.1995 Zákon o státní sociální podpoře 137/2016 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 137/2016 Sb.
41 155/1995 Sb. 01.01.1996 Zákon o důchodovém pojištění 213/2016 Sb.
61 222/1995 Sb. 13.10.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 259/2016 Sb.
38 110/1997 Sb. 01.09.1997 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 180/2016 Sb.
39 111/1998 Sb. 01.07.1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 137/2016 Sb.
57 167/1998 Sb. 01.01.1999 Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 135/2016 Sb.
57 168/1999 Sb. 30.07.1999 Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 304/2016 Sb.
58 169/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 204/2015 Sb.
76 221/1999 Sb. 01.12.1999 Zákon o vojácích z povolání 204/2015 Sb.
106 326/1999 Sb. 01.01.2000 Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 204/2015 Sb.
74 257/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně=právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 204/2015 Sb.
87 231/2001 Sb. 04.07.2001 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 180/2016 Sb.
168 449/2001 Sb. 01.07.2002 Zákon o myslivosti 204/2015 Sb.
52 119/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 204/2015 Sb.
61 146/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 180/2016 Sb.
67 163/2002 Sb. 24.04.2002 Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 215/2016 Sb.
87 226/2002 Sb. 01.07.2002 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 297/2016 Sb.
179 517/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 297/2016 Sb.
121 361/2003 Sb. 01.01.2006 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 204/2015 Sb.
32 99/2004 Sb. 01.04.2004 Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 204/2015 Sb.
143 435/2004 Sb. 01.10.2004 Zákon o zaměstnanosti 137/2016 Sb.
174 501/2004 Sb. 01.01.2006 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 297/2016 Sb.
190 561/2004 Sb. 01.01.2005 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 178/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 137/2016 Sb.
215 634/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon o správních poplatcích 204/2015 Sb.
215 635/2004 Sb. 16.01.2005 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích 297/2016 Sb.
3 10/2005 Sb. 10.01.2005 Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 279/2016 Sb.
4 13/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 197/2016 Sb.
4 14/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání 197/2016 Sb.
4 14/2005 Sb. 11.01.2005 Vyhláška o předškolním vzdělávání 280/2016 Sb.
11 48/2005 Sb. 25.01.2005 Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 197/2016 Sb.
20 71/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 197/2016 Sb.
20 72/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 197/2016 Sb.
20 74/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání 197/2016 Sb.
34 108/2005 Sb. 08.03.2005 Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 197/2016 Sb.
125 364/2005 Sb. 19.09.2005 Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) 202/2016 Sb.
132 377/2005 Sb. 29.09.2005 Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 304/2016 Sb.
143 412/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 135/2016 Sb.
143 412/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 204/2015 Sb.
155 444/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 297/2016 Sb.
170 492/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o krajských normativech 197/2016 Sb.
170 492/2005 Sb. 01.01.2006 Vyhláška o krajských normativech 280/2016 Sb.
64 187/2006 Sb. 01.01.2007 Zákon o nemocenském pojištění 204/2015 Sb.
105 340/2006 Sb. 03.07.2006 Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 304/2016 Sb.
164 505/2006 Sb. 01.01.2007 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 218/2016 Sb.
184 564/2006 Sb. 01.01.2007 Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 273/2016 Sb.
41 110/2007 Sb. 01.06.2007 Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 134/2016 Sb.
41 110/2007 Sb. 01.06.2007 Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 297/2016 Sb.
97 296/2007 Sb. 01.01.2008 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 134/2016 Sb.
11 25/2008 Sb. 12.02.2008 Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 255/2016 Sb.
41 129/2008 Sb. 01.01.2009 Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 204/2015 Sb.
98 300/2008 Sb. 01.07.2009 Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 299/2016 Sb.
12 41/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 134/2016 Sb.
30 93/2009 Sb. 14.04.2009 Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 299/2016 Sb.
33 110/2009 Sb. 01.07.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 134/2016 Sb.
53 177/2009 Sb. 01.09.2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 197/2016 Sb.
53 177/2009 Sb. 01.09.2009 Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 311/2016 Sb.
56 187/2009 Sb. 01.07.2009 Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 281/2016 Sb.
57 190/2009 Sb. 01.07.2009 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 297/2016 Sb.
66 223/2009 Sb. 28.12.2009 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 297/2016 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 134/2016 Sb.
68 227/2009 Sb. 01.07.2010 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 297/2016 Sb.
85 277/2009 Sb. 01.10.2009 Zákon o pojišťovnictví 304/2016 Sb.
87 281/2009 Sb. 01.01.2011 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 297/2016 Sb.
37 101/2010 Sb. 15.04.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 297/2016 Sb.
47 132/2010 Sb. 01.06.2010 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 180/2016 Sb.
69 206/2010 Sb. 01.01.2011 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 270/2016 Sb.
74 217/2010 Sb. 01.01.2011 Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání 285/2016 Sb.
147 424/2010 Sb. 30.12.2010 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 297/2016 Sb.
29 73/2011 Sb. 01.04.2011 Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 134/2016 Sb.
128 367/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 134/2016 Sb.
146 420/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 134/2016 Sb.
1 1/2012 Sb. 05.01.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 134/2016 Sb.
60 167/2012 Sb. 01.07.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 134/2016 Sb.
60 167/2012 Sb. 01.07.2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 297/2016 Sb.
74 210/2012 Sb. 30.06.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 308/2016 Sb.
115 300/2013 Sb. 01.10.2013 Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 204/2015 Sb.
115 301/2013 Sb. 01.10.2013 Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 286/2016 Sb.
116 303/2013 Sb. 01.10.2013 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 134/2016 Sb.
24 64/2014 Sb. 01.05.2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 297/2016 Sb.
44 103/2014 Sb. 01.09.2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 27/2016 Sb.
99 234/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o státní službě 137/2016 Sb.
115 282/2014 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 314/2016 Sb.
143 361/2014 Sb. 01.01.2015 Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 296/2016 Sb.
147 346/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků 303/2016 Sb.
161 377/2015 Sb. 01.01.2016 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 299/2016 Sb.
74 197/2016 Sb. 01.09.2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 280/2016 Sb.

Pozbylo účinnosti - září 2016

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
68 227/2000 Sb. 01.10.2000 Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 297/2016 Sb.
113 344/2003 Sb. 01.05.2004 Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky 261/2016 Sb.
144 440/2004 Sb. 26.07.2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 297/2016 Sb.
20 73/2005 Sb. 17.02.2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 27/2016 Sb.
120 378/2006 Sb. 17.08.2006 Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb) 297/2016 Sb.
138 433/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 304/2016 Sb.
138 434/2009 Sb. 01.01.2010 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 304/2016 Sb.
130 359/2010 Sb. 01.01.2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 304/2016 Sb.
56 147/2011 Sb. 01.09.2011 Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 27/2016 Sb.
75 212/2012 Sb. 01.07.2012 Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu) 297/2016 Sb.
115 316/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky 261/2016 Sb.
154 424/2012 Sb. 01.01.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb. 304/2016 Sb.
125 326/2013 Sb. 01.11.2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 304/2016 Sb.
40 96/2015 Sb. 20.04.2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem 288/2016 Sb.
88 213/2015 Sb. 01.09.2015 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 272/2016 Sb.