Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - únor 2017

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
3 11/2017 Sb. 20.11.2017 - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
7 21/2017 Sb. 03.02.2017 15.02.2017 Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
7 22/2017 Sb. 03.02.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
8 23/2017 Sb. 06.02.2017 01.01.2017 Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
8 24/2017 Sb. 06.02.2017 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
8 25/2017 Sb. 06.02.2017 01.01.2017 Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
8 26/2017 Sb. 06.02.2017 01.04.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
9 27/2017 Sb. 07.02.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
9 28/2017 Sb. 07.02.2017 - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017
10 29/2017 Sb. 09.02.2017 01.03.2017 Vyhláška o báňsko-technické evidenci
10 30/2017 Sb. 09.02.2017 01.06.2017 Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
10 31/2017 Sb. 09.02.2017 - Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2027, 0,25 %
10 32/2017 Sb. 09.02.2017 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2020, 0,00 %
11 33/2017 Sb. 14.02.2017 01.01.2017 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
11 34/2017 Sb. 14.02.2017 - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
11 35/2017 Sb. 14.02.2017 14.02.2017 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
12 36/2017 Sb. 14.02.2017 01.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
12 37/2017 Sb. 14.02.2017 01.03.2017 Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
12 38/2017 Sb. 14.02.2017 01.03.2017 Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
12 39/2017 Sb. 14.02.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
13 40/2017 Sb. 15.02.2017 15.02.2017 Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
14 41/2017 Sb. 17.02.2017 01.04.2017 Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
15 42/2017 Sb. 20.02.2017 07.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
15 43/2017 Sb. 20.02.2017 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
15 44/2017 Sb. 20.02.2017 07.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
15 45/2017 Sb. 20.02.2017 - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2022, 0,00 %
16 46/2017 Sb. 24.02.2017 01.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
17 47/2017 Sb. 27.02.2017 01.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
17 48/2017 Sb. 27.02.2017 01.03.2017 Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
17 49/2017 Sb. 27.02.2017 01.03.2017 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
18 50/2017 Sb. 27.02.2017 01.03.2017 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
19 51/2017 Sb. 28.02.2017 - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
19 52/2017 Sb. 28.02.2017 01.03.2017 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří
19 53/2017 Sb. 28.02.2017 01.04.2017 Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
19 54/2017 Sb. 28.02.2017 - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Novelizované předpisy - únor 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 455/2016 Sb.
22 64/1986 Sb. 01.01.1987 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 452/2016 Sb.
86 526/1990 Sb. 01.01.1991 Zákon o cenách 452/2016 Sb.
27 96/1993 Sb. 01.04.1993 Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 461/2016 Sb.
23 99/1995 Sb. 01.08.1995 Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 12/2017 Sb.
52 119/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 455/2016 Sb.
87 229/2002 Sb. 01.01.2003 Zákon o finančním arbitrovi 452/2016 Sb.
118 353/2003 Sb. 01.01.2004 Zákon o spotřebních daních 453/2016 Sb.
78 235/2004 Sb. 01.05.2004 Zákon o dani z přidané hodnoty 40/2017 Sb.
21 45/2007 Sb. 15.03.2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy 49/2017 Sb.
21 47/2007 Sb. 15.03.2007 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu 49/2017 Sb.
34 79/2007 Sb. 20.04.2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 47/2017 Sb.
34 79/2007 Sb. 20.04.2007 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 49/2017 Sb.
79 239/2007 Sb. 01.10.2007 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy 49/2017 Sb.
29 95/2008 Sb. 15.03.2008 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 49/2017 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 36/2017 Sb.
47 147/2008 Sb. 01.05.2008 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 49/2017 Sb.
11 40/2009 Sb. 01.01.2010 Zákon trestní zákoník 455/2016 Sb.
18 53/2009 Sb. 01.03.2009 Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření 36/2017 Sb.
89 284/2009 Sb. 01.11.2009 Zákon o platebním styku 452/2016 Sb.
146 418/2011 Sb. 01.01.2012 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 455/2016 Sb.
24 60/2012 Sb. 01.03.2012 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 49/2017 Sb.
178 463/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamech návykových látek 46/2017 Sb.
136 343/2014 Sb. 01.01.2015 Vyhláška o registraci vozidel 10/2017 Sb.
25 50/2015 Sb. 01.04.2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády 48/2017 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 17/2017 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 18/2017 Sb.
76 185/2015 Sb. 01.08.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády 49/2017 Sb.
106 262/2015 Sb. 01.01.2016 Vyhláška o regulačním výkaznictví 50/2017 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 36/2017 Sb.
12 29/2016 Sb. 01.02.2016 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády 49/2017 Sb.
24 61/2016 Sb. 01.03.2016 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 48/2017 Sb.
92 236/2016 Sb. 01.08.2016 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 48/2017 Sb.

Pozbylo účinnosti - únor 2017

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím